PL EN


2017 | 5(965) | 51-67
Article title

Wykorzystanie modelu przepływów międzygałęziowych do ocen makroekonomicznych gospodarki

Title variants
EN
The Use of an Input-output Model for the Macroeconomic Evaluation of the Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania modelu przepływów międzygałęziowych do ocen makroekonomicznych gospodarki, z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i propozycji na przyszłość. W trakcie badań stwierdzono, że model przepływów międzygałęziowych stanowi użyteczny instrument oceny i interpretacji zjawisk gospodarczych. Przede wszystkim chodzi tu o ocenę związków, a także zdiagnozowanie źródeł zróżnicowanego rozwoju pomiędzy działami w obrębie gospodarki danego kraju. Istnieje potrzeba rozbudowy interpretacji modelu przepływów międzygałęziowych o czwartą część tablicy przepływów, co oznacza konieczność publikacji danych dotyczących podziału wytworzonych dochodów. W dalszej kolejności interesująca byłaby próba wykorzystania tego modelu do prezentacji skali nierównowagi podażowej w gospodarce oraz uwzględnienie kontekstu środowiskowego analiz makroekonomicznych.
EN
The objective of the article is to present the possibilities of using an input-output model in macroeconomic evaluations of the economy taking into account past experience and suggestions for the future. During the study we found that the input-output model is a useful tool for evaluating and interpreting economic phenomena. It can be used primarily to evaluate relationships and to diagnose the sources of diversified development between branches within a given economy. There is a need to expand the interpretation of the input-output model by adding a fourth part. This would entail publishing data on the distribution of generated income. Further, it would be interesting to attempt to use this model to present supply inequality while taking into account the environmental context of the macroeconomic analysis.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland, Andrzej.Czyzewski@ue.poznan.pl
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland, agrzelak@interia.pl
References
 • Bess R., Ambargis Z. [2011], Input Output Models for Impact Analysis: Suggestions for Practitioners Using RIMS II Multipliers, Presented at the 50th Southern Regional Science Association Conference, Louisiana.
 • Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r. [2014], GUS, Warszawa.
 • Boratyński J., Przybyliński M., Świeczewska I. [2015], Metody input output: wybrane kierunki rozwoju [w:] Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych, red. P. Wdowiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Czyżewski A. [2011], Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Czyżewski A., Grzelak A. [2007], The Use of Input Output to Evaluate the Agriculture Situation in Poland after 1990, „Management”, vol. 11, nr 2.
 • Czyżewski A., Grzelak A. [2009], Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XI, z. 2.
 • Czyżewski A., Grzelak A. [2012], Możliwości wykorzystania statystyki bilansów przepływów międzygałęziowych, „Przegląd Statystyczny”, nr 1.
 • Czyżewski A., Helak K. [1991], Przekształcenia w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3.
 • Czyżewski A., Smędzik Ambroży K. [2015], The Efficiency of the Agricultural Sector in Poland in the Light Output-Input Model, „Management”, vol. 19, nr 1, https://doi.org/10.1515/manment-2015-0009.
 • Czyżewski B. [2013], Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Dietzenbacher E., Lenzen M., Los B., Guan D., Lahr M.L., Sancho F., Suh S., Yang C. [2013], Input-Output Analysis: The Next 25 Years, „Economic Systems Research”, vol. 25, nr 4, https://doi.org/10.1080/09535314.2013.846902.
 • Duchin F., Steenge A. [2007], Mathematical Models in Input Output Economics, Rensselaer Polytechnic Institute, Working Papers in Economics, http://www.economics.rpi.edu/workingpapers/rpi0703.pdf (data dostępu: grudzień 2016).
 • Grzelak A. [2006], Powiązania rolnictwa z otoczeniem z perspektywy bilansów przepływów międzygałęziowych w warunkach transformacji systemowej, „Polityka Gospodarcza”, nr 13.
 • Handbook of Computable General Equilibrium Modeling [2013], eds P.B. Dixon, D. Jorgenson, vol. 1A and 1B, North Holland.
 • Lange O. [1961], Teoria reprodukcji i akumulacji, PWN, Warszawa.
 • Leontief W. [1936], Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the United States, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 18, nr 3 (August), https://doi.org/10.2307/1927837.
 • Leontief W. [1963], Studia nad strukturą gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa.
 • Lonc T. [1985], Związki rolnictwa z gospodarką narodową na początku lat 1980-tych, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 6.
 • Malaga K. [1992], Struktura produkcyjna gospodarki żywnościowej Wielkopolski w świetle przepływów międzygałęziowych [w:] Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie, red. A. Czyżewski, PWE, Warszawa.
 • Marks K. [1955], Kapitał, t. 2, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Mrówczyńska Kamińska A. [2015], Gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej. Kierunki rozwoju, przepływy i współzależności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Opracowanie Biura Ekonomicznego NBP [1958], NBP, Warszawa.
 • Perali F., Pieroni L., Standardi G. [2012], World Tariff Liberalization in Agriculture: An Assessment Using a Global CGE Trade Model for EU15 Regions, „Journal of Policy Modeling”, vol. 34, nr 2, https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2012.01.002.
 • Plich M. [2002], Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno ekologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Quesnay F. [1928], Pisma wybrane, tłum. B.J. Pietkiewiczówna, Gebethnber i Wolf, Warszawa.
 • Samuelson P. [1951], Abstract of a Theorem Concerning Substitutability in Open Leontief Model [w:] Activity Analysis in Production and Allocation, ed. T. Koopmans, John Wiley and Sons, New York.
 • Solow R. [1951], Competitive Valuation in a Dynamic Input Output System, „Econometrica”, vol. 27, nr 1.
 • Stankiewicz W. [2007], Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Świeczewska I. [2014], The Externalities of Enterprises’ Innovative Activity – An Input Output Approach, „Folia Oeconomica Stetinensia”, vol. 13, nr 3, https://doi.org/10.2478/foli-2013-0023.
 • Świeczewska I. Tomaszewicz Ł. [2012], Rola innowacji w procesie wzrostu efektywności polskiej gospodarki. Ujęcie gałęziowe [w:] Modele i prognozy w ekonomii i finansach, red. A. Jakimowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tomaszewicz Ł. [1994], Metody analizy input-output, PWE, Warszawa.
 • Tomaszewicz Ł., Trębska J. [2005], Regional and Interregional Input Output Tables for Poland [w:] Modeling Economies in Transition, eds W. Welfe, P. Wdowiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Walras L. [1926], Elements d`economie politique pure, R. Pichon et R. Durnad Auzias Editeurs, Paris.
 • Wolff E. [2011], Spillovers, Linkages and Productivity Growth in the US Economy, 1958 to 2007, NBER Working Paper, No 16864.
 • The World Input Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods [2012], ed. M. Timmer, WIOD Working Paper No. 10, http://www.wiod.org/ publica-tions/papers/wiod10.pdf (data dostępu: grudzień 2016).
 • Woś A. [1973], Rolnictwo w bilansie przepływów międzygałęziowych, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa”, nr 1.
 • Zawalińska K. [2009], Regionalne efekty wsparcia Unii Europejskiej dla rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR, Warszawa
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1987ea9e-8f47-46ee-b2d5-2c385ce8338b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.