PL EN


2015 | 2 | 127-140
Article title

Financing renewable energy projects through regional operational programmes

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Regional operational programmes provide support granted from EU funds for different projects implemented in individual voivodeships in Poland. The aim of the programmes is to improve the competitiveness of regions and to promote the sustainable development. The priorities of the regional programmes include inter alia transport, environmental protection and sustainable energy production. The aim of the article is to analyze the support provided from chosen regional operational programmes for projects in renewable energy in Poland. The projects aimed at increasing the amount of electricity or heat produced from renewable resources and included for example modernisation of hydroelectric power plants or the installation of solar thermal collectors. The article discusses the effects of the support and difficulties in implementation. The analysis included regional program documents and data on the support provided
Year
Issue
2
Pages
127-140
Physical description
Dates
online
2015-06-01
Contributors
author
References
 • Act of December 6, 2006 on the principles of development policy (Journal of Laws of 2006 No. 227, item 1658, asamended).
 • Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
 • Cyprus joins forces with the EIB for sustainable city development, http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-09-160_en.htm [04.05.2015].
 • Dubiński B., JESSICA na Mazowszu – energetyka, http://www.bgk.com.pl/storage/7939/03%20MAEB.Dubi%C5%84ski%20-%20projekty%20efektywno%C5%9Bci%20energetycznej%20-%20de%20minimis.pdf[07.05.2015].
 • European Commission, Indicators For Monitoring And Evaluation: A Practical Guide For The European FisheriesFund, http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/official_documents/updated_eff_workingpaper_on_indicators_en.pdf[04.05.2015].
 • Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. (2014), Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu projektów zrealizowanych w ramach RPO WP 2007-2013 na środowisko w województwie pomorskim.
 • JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jessica/#6 [07.05.2015].
 • Kornberger-Sokołowska E., Cieślak R., Zdanukiewicz J. (2012), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowych III-VIII w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (2010), Lublin.
 • Lubelskie: ponad 34 tys. instalacji solarnych dzięki dotacjom z UE, http://gramwzielone.pl/domenergooszczedny/16041/lubelskie-ponad-34-tys-instalacji-solarnych-dzieki-dotacjom-z-ue [05.05.2015].
 • Moc zainstalowana, http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjalkrajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html[11.05.2015].
 • National Information System SIMIK, https://www.funduszeeuropejskie.2007- 2013.gov.pl/slownik/Strony/SIMIK.aspx [07.05.2015].
 • O JESSICA, http://www.jessica.mazovia.pl/jessica/o-jessica/ [07.05.2015].
 • Projekt,http://www.dolinazielawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=15 [04.05.2015].
 • Przewodnik po kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (2014), Wrocław. http://rpo.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/documents/14styczen/14/Przewodnik_kryteria_zmiany_styczen_2014.pdf.
 • PSDB (2014), Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Frpo.dolnyslask.pl%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdocuments%2F14kwiecien%2F18%2Fbroszura_informacujna_pr4_i_pr5.pdf&ei=QEhiVfvjKefXyQPoqYGoDg&usg=AFQjCNE_8XDy7NqgLTytkQskiWsBOwiNVw&sig2=YCeEbFn8wh7i5v8vqVwTeQ&bvm=bv.93990622,d.bGQ.
 • Reports on implementation of the regional operational programmes for 2007-2013.
 • Specifications of the regional operational programmes for 2007-2013.
 • Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w I półroczu 2014, Załącznik do Uchwały nr 1791/369/IV/20114 z dnia 30 września 2014 r. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Frpo2007-2013.slaskie.pl%2Fzalaczniki%2F2014%2F10%2F02%2F1412240381.pdf&ei=cEliVYGmNcHmywOsoKQDQ&usg=AFQjCNEEn8DbwTyEzjEDgP3jXJKhQB4knQ&sig2=QfF8ZoCtJeLpDph3DXqjQ&bvm=bv.93990622,d.bGQ.
 • Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2014 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (2014), Szczecin. http://www.rpo2007-2013.wzp.pl/.
 • Sprawozdanie roczne z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO).
 • Sprawozdanie za 2013 rok, Załącznik do Uchwały Nr 5/14 KM MRPO w latach 2007-2013 z dnia 24 czerwca 2014 r. http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/Strony/sprawozdania_roczne.aspx.
 • Sprawozdanie roczne za 2013 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (2014), Załącznik do Uchwały nr 48/XXVI/14 Komitetu Monitorującego
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 24 czerwca 2014 r. http://dpr.wrotapomorza.pl/res/dpr/dokumenty/sprawozdania_raporty/sprawozdanie_roczne_za_2013r_pomorskie.pdf.
 • Sweco Eurofutures (2007), Ex-ante Evaluation and Strategic Environmental Assessment of the Central Baltic Crossborder Programme 2007-2013, https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/central_baltic_ex_ante_sea_final_24_april.pd f[05.05.2015].
 • Szczubiała P. (2009), Fundusze Unii Europejskiej na lata 2007-2013 jako szansa na poprawę pozycji Polski na arenie międzynarodowej, in: Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku, ed. W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Tessen-Węsierski J. (2009), Finansowe i inwestycyjne aspekty wykorzystania zielonej energii, in: Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi, eds. M. Matejun, R. Grądzki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2014), Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. http://rpo.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/documents/14maj/26/RPO_WD_30_04_2014.pdf.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (2013), Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
 • What is JESSICA?, http://www.jessicafund.gr/index.php/about-jessica/what-is-jessica/?lang=en [06.05.2015].
 • Wiśniewski G. (ed.) (2011), Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Zarząd Województwa Lubelskiego (2013), Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. http://www.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1380282987647346.pdf/Regionalny%2BProgram%2BOperacyjny%2BW ojew%25C3%25B3dztwa%2BLubelskiego%2Bna%2Blata%2B2007-2013/Regionalny%2BProgram%2BOperacyjny%2BWojew%25C3%25B3dztwa%2BLubelskiego%2Bna%2Blata%2 B2007-2013.pdf.
 • Zarząd Województwa Lubelskiego (2014), Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 za 2013 rok. http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/128/.
 • Zarząd Województwa Lubuskiego (2014), Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Zielona Góra. http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1883&Itemid=.
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego (2015), Szczegółowy opis priorytetów regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013, Warszawa. http://rpo.mazowia.eu/g2/oryginal/2015_04/d7dd10f8af50615d1599f4876baa61a5.pdf.
 • Zarząd Województwa Pomorskiego (2015), Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Gdańsk. http://dpr.wrotapomorza.pl/res/dpr/dokumenty/urpo/23_04_2015/urpo_23_04_15.pdf.
 • Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2007), Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=79.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353 - 9119
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-198cd408-ee7a-48ac-b6ff-13b57b1cf374
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.