PL EN


2017 | 64 | 1: Praca socjalna | 127-141
Article title

The Problem of Behavioural Addictions in the Work of a Social Worker

Title variants
PL
Problem uzależnień behawioralnych w pracy pracownika socjalnego istota uzależnień oraz wybrane metody pracy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The term “behavioural addictions” has been taken over to define a form of disorders which are not connected with taking psychoactive substances, but with the need to perform and repeat certain activities. Behavioural addictions − which are included in the category of the so-called aesthetic addictions − have not been included in the classification of mental diseases and disorders so far (DSM, ICD). Nevertheless, based on the currently existing research and scientific contributions regarding this phenomenon it is justified to refer to this category of behaviours as addictions. This article responds to the increasing need of providing the elementary knowledge with its application value to the staff of social assistance units as well institutions and organisations dealing with social assistance and work who more and more often meet and will be meeting people in their work who show disorders in this area of behaviours. The document contains the information about stages of work with a behaviourally addicted person and also indicates working methods most frequently recommended in support actions dedicated to that group of customers.
PL
Termin „uzależnienia behawioralne” został zaanektowany dla określenia tej formy zaburzeń, które nie pozostają w związku z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, a łączą się z koniecznością wykonywania, powtarzalności pewnych czynności. Uzależnienia behawioralne − zaliczane do kategorii tzw. uzależnień estetycznych − nie zostały dotychczas ujęte w klasyfikacjach chorób i zaburzeń psychicznych (DSM, ICD). Niemniej jednak, na podstawie dotychczasowych badań i doniesień naukowych dotyczących tego zjawiska, uzasadnione jest nazywanie tej kategorii zachowań uzależnieniem. Niniejszy artykuł stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę zapewnienia elementarnej wiedzy, wraz z jej wartością aplikacyjną, pracownikom jednostek pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną, którzy coraz częściej spotykają i będą spotykali w swojej praktyce zawodowej osoby wykazujące zaburzenia w tym obszarze zachowań.
Contributors
 • Katedra Psychopedagogiki Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, karolina.komsta@kul.pl
References
 • Andrew, Stephen. “Dialog motywujący w terapii uzależnień behawioralnych” [Motivational interviewing in treating behavioural addictions. In: Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralne [Motivational interviewing. Working with behaviourally addicted individuals]. Ed. Jadwiga Jaraczewska, Małgorzata Adamczyk-Zientara. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA, 2015.
 • Bochenek, Jarosław. “Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy z uzależnionym” [Social contract as a tool in work with addicts]. In: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy [Social work with an addict and their family. Selected problems]. Ed. Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA, 2014.
 • Dodziuk, Anna, Kapler, Leszek. Nałogowy człowiek [Addicted human], Warszawa: Wydawnictwo „Toret” Sp. z o.o., 1999.
 • Grant, Jon, Kim, Sung Wanm. “Effectiveness of pharmacotherapy for pathological gambling: a chart review”. Annals of Clinical Psychiatry 2002, 14/3: 155–161.
 • Potenza, Marc, Weinstein, Alan, Gorelick, Daniel. “Introduction to Behavioral Addictions”. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse 2010, 36(5): 233-241.
 • Griffiths, Mark. “A «Components» Model of Addiction within a Biopsychosocial Framework”. Journal of Substance Use 2005, 10: 191-197.
 • Griffiths, Mark. “Technological addictions”. Clinical Psychology Forum 1995, 76: 14-15.
 • Guerreschi, Cesare. Nowe uzależnienia [New addictions]. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2006.
 • Jaraczewska, Jadwiga, Adamczyk-Zientara, Małgorzata, Banaszak Jarosław. “Zastosowanie dialogu motywacyjnego w terapii uzależnień behawioralnych” [Use of motivational interviewing in treating behavioural addictions]. In: Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie [Motivational interviewing. Working with behaviourally addicted individuals]. Ed. Jadwiga Jaraczewska, Małgorzata Adamczyk-Zientara. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA, 2015.
 • Jarczyńska, Jolanta, Orzechowska, Aleksandra. “Siecioholizm i fonoholizm zagrożeniem współczesnej młodzieży” [Netoholism and phonoholism as a threat for contemporary youth]. In: Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka i terapia [Behavioural addictions and problematic behaviours of the youth. Theory, diagnosis, prevention and treatment]. Ed. Jolanta Jarczyńska, 121-146. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014.
 • Jarczyńska, Jolanta. Teoria, diagnoza, profilaktyka i terapia [Theory, diagnosis, prevention and treatment]. Ed. Jolanta Jarczyńska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014.
 • Jędrzejko, Mariusz Zdzisław, Kowalski, Mirosław, Rosik, Bronisław Paweł. “Wiek uzależnień, czyli cywilizacja wielowymiarowego ryzyka” [Era of addictions, that is a civilisation of multidimensional risk. In: Uzależnienia behawioralne [Behavioural addictions]. Ed. Mariusz Zdzisław Jędrzejko, Bronisław Paweł Rosik, Mirosław Kowalski. Pułtusk−Warszawa: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.
 • Kola, Anna M. “Krótka interwencja jako jedna z metod pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. Wskazówki dla pracowników socjalnych” [Brief intervention as one of the methods of helping individuals addicted to alcohol. Guidelines for social workers. In: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy [Social work with an addict and their family. Selected problems]. Ed. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA, 2014.
 • Krasiejko Izabela. “Dialog motywujący w pracy socjalnej z osobą używającą alkohol ponad normę” [Motivational interviewing in social work with a person abusing alcohol]. In: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy [Social work with an addict and their family. Selected issuesed]. Ed. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA, 2014.
 • Krasiejko, Izabela. Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej [Operational methodology of a family assistant. Solution-Focused Approach in social work]. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2010.
 • Krasiejko, Izabela. “Praca socjalna w ujęciu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach z osobą nadużywającą alkohol i jej rodziną” [Social work from the perspective of the Solution-Focused Approach with a person abusing alcohol and their family. In: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy [Social work with an addict and their family. Selected problems]. Ed. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA, 2014.
 • Ledgerwood, David, Weinstock, Jeremiah, Morasco, Benjami, Petry, Noemi. “Clinical features and treatment prognosis of pathological gamblers with and without recent gambling-related illegal behavior.” The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law” 2007, 35/3: 294-301.
 • Mielecka-Kubień, Zofia, “Szacowanie społecznych kosztów hazardu problemowego i patologicznego” [Estimating social costs of problematic and pathological gamb ling]. Serwis Informacyjny Narkomania 2014, 3 (67): 33-41.
 • Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych [Estimating prevalence of selected behavioural addictions and analysis of correlation between occurrence of behavioural addictions and using psychoactive substances]. Warszawa: CBOS, 2015.
 • Pawłowska, Beata, Potembska, Emilia. “Objawy zagrożenia i uzależnienia od telefonu komórkowego mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej u młodzieży Polskiej w wieku od 13 do 24 lat” [Symptoms of risk of and addiction to a mobile phone measured with the use of the Mobile Phone Addiction Assessment Questionnaire by Potembska and Pawłowska in the Polish youth between 13 and 24]. Current Problems of Psychiatry 2011, 12/4: 443-446.
 • Potenza, Joseph, Fiellin, David, Heninger, Garry, Rounsaville, Bradley, Mazure, Carolyn. “Gambling. An Addictive Behavior with Health and Primary Care Implementations”. Journal of General Internal Medicine 2002, 17/9: 721-732.
 • Przeperski, Jarosław. “Konferencja Grupy Rodzinnej jako przykład pomocy dziecku i rodzinie w przezwyciężeniu trudności” [Conference of a family group as an example of helping a child and the family in overcoming difficulties]. In: Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej [Contemporary directions of changes in rehabilitation theory and practice]. Ed. Marek Konopczyński, Wiesław Ambrozik. Warszawa, 2009.
 • Raylu, Namrata, Oei, Tian Po. “Pathological gambling. A comprehensive review”. Clinical Psychology Review 2002, 22/7: 1009–1061.
 • Rowicka, Maria. Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia [Behavioural addictions. Prevention and therapy]. Warszawa: Fundacja Praesterno, 2015.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2004 r., nr 64, poz. 593 z późn. zm. [Social Assistance Act of 12 March 2004, Journal of Laws of 2004, No. 64, item 593, as amended].
 • Uzależnienia behawioralne [Behavioural addictions]. Ed. Mariusz Zdzisław Jędrzejko, Bronisław Paweł Rosik, Mirosław Kowalski. Pułtusk−Warszawa: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.
 • Walker, David. Challenges that Confront Researchers on Estimating the Social Costs of Gambling. Report American Gaming Association 2008, January 3.
 • Wasilewska-Ostrowska, Katarzyna. “Uzależnienia behawioralne − wybrane metody pracy asystentów rodziny” [Behavioural addictions - selected methods of work of family assistants. In: Uzależnienia behawioralne [Behavioural addictions]. Ed. Mariusz Zdzisław Jędrzejko, Bronisław Paweł Rosik, Mirosław Kowalski. Pułtusk−Warszawa: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.
 • Woronowicz, Bohdan. Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia [Addictions. Origin, therapy, recovery]. Poznań: Wydawnictwo Parpamedia, 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-199061a1-ab3e-4fcb-a8aa-12945133c92b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.