PL EN


2017 | 49 | 182-194
Article title

Wybrane aspekty jakości życia mieszkańców Podkarpacia

Content
Title variants
EN
Selected aspects of life quality of Podkarpacie residents
RU
Выбранные аспекты качества жизни жителей Прикарпатья
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty wpływające na kształtowanie jakości życia mieszkańców. Oceny jakości życia dokonano w oparciu o czynniki obiektywne i subiektywne. Określając czynniki obiektywne uwzględniono między innymi przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, stopę bezrobocia rejestrowego. Oceny jakości życia w oparciu o czynniki subiektywne dokonano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Podkarpacia. Trudno jest określić jednoznaczną definicję pojęcia jakości życia. Każdy z nas rozumie ją inaczej. Dla jednych wystarczy zaspokojenie podstawowych potrzeb i posiadanie odpowiednich dóbr materialnych. Z kolei dla innych najważniejsze są bezpieczeństwo, relacje międzyludzkie oraz realizacja życiowych planów. Na poziom jakości życia wpływa wiele czynników, między innymi posiadanie zatrudnienia i związane z tym odpowiednie wynagrodzenie. W 2014 roku w Polsce wynagrodzenie brutto przekroczyło 4 tys. zł. Jednak poziom wynagrodzenia w województwie podkarpackim był znacznie niższy, gdyż nie przekroczył 3,5 tys. zł. Z badań wynika, że mieszkańcy Podkarpacia najbardziej obawiają się zwolnienia z pracy, na co wskazało prawie 60% ankietowanych. Utrata pracy powoduje zmniejszenie lub utratę dochodów, zmianę stylu życia oraz często pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że największy wpływ na jakość życia mieszkańców Podkarpacia ma stan zdrowia, wykształcenie, poziom zamożności oraz poziom dochodów. Na jakość życia ma wpływ bardzo wiele czynników, które zmieniają się w zależności od sytuacji społeczno-gospodarczej danego państwa. Ponadto problemy, jak również pojawiające się możliwości, z jakimi spotykamy się w życiu codziennym wpływają na ocenę jakości życia. Obecnie jednym z aspektów, który w znacznym stopniu wpływa na jakość życia jest praca.
EN
The article presents some aspects that affect the development of the quality of life. The quality of life was based on objective and subjective factors. The objective factors are, among other things, the average monthly gross wage, unemployment rate registered. Quality of life due to subjective factors was based on a survey conducted among the residents of Podkarpacie. It is difficult to determine a clear definition of the concept of quality of life. Each of us understands it differently. For some, it is enough to meet the basic needs and the availability of appropriate material goods. In turn, for the others most important are security, human relations and the realization of life plans. The level of quality of life is affected by many factors, among others, having employment and related appropriate remuneration. In 2014, gross salary in Poland exceeded 4 thousand PLN. However, the level of remuneration in Podkarpackie was much lower, because it does not exceed 3.5 thousand PLN. Research shows that the people of Podkarpacie are most afraid of dismissal, which was indicated by almost 60% of respondents. Job loss causes a decrease or loss of income, changing lifestyle and often deteriorating state of physical and mental health. In the study, the biggest impact in terms of the quality of life of the inhabitants of Podkarpacie is put on health, education, the level of wealth and income levels. The quality of life is affected by a number of factors, which vary depending on the socio-economic situation of the country concerned. In addition, problems as well as emerging opportunities which we encounter in everyday life affect the assessment of the quality of life. Currently, one of the aspects, which greatly affects the quality of life is work.
Year
Volume
49
Pages
182-194
Physical description
Contributors
author
author
 • Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary (dostęp: 4.08.2016 r.).
 • Borys T., 2001, Jakość życia a zrównoważony rozwój. Relacje i pomiar [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie, red. F. Piontek, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Domański H., 2009, Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2015, Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, www.diagnoza.com (dostęp: 4.08.2016 r.).
 • Human Development Report, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015 human_development report.pdf (dostęp: 4.08.2016 r.), https://doi.org/10.18356/ea1ef3b1-en
 • Kolman R., 2000, Zespoły badawcze jakości życia, „Problemy Jakości”, nr 2.
 • Kryk B., Włodarczyk-Śpiewak K., 2006, Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Mularska-Kucharek M., 2013, Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Owsiński J.W., Tarchalski T., 2008, Pomiar jakości życia. Uwagi na marginesie pewnego rankingu, Zeszyty Naukowe Wydziału Informatyki Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, „Współczesne Problemy Zarządzania”, nr 1.
 • Piontek B., 2002, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Piontek B., 2010, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie syntetyczne), „Problemy Ekorozwoju: studia filozoficzno-sozologiczne”, Vol. 5, nr 2, Wydawca: Polska Akademia Nauk.
 • Ratajczak Z., 1993, W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kosztach radzenia sobie w sytuacji kryzysu ekonomicznego, Kolokwia Psychol, Warszawa.
 • Skrzypek E., 2001, Czynniki kształtujące jakość życia [w:] Ergonomia niepełnosprawnym, jakość życia, red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Tomczyk-Tołkacz J. (red.), 2003, Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Jelenia Góra.
 • Wosiek M., 2015, Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce – spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego, cz. 1: Kapitał ludzki a kapitał społeczny, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 41, red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 • Woźniak M., 2015, Jakość życia społeczeństwa jako główny cel rozwoju obszarów wiejskich woj. podkarpackiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 378, https://doi.org/10.15611/pn.2015.378.05
 • Wyrostek M., 2013, Praca jako determinanta jakości życia człowieka, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania. Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, nr 1/3, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19971b97-e2c7-47c3-a434-9988244db0bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.