PL EN


2017 | 8 | 267-278
Article title

Kultura organizacyjna a efektywność przedsiębiorstwa – metodologia badań ilościowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia ilościowy sposób badania wpływu kultury organizacyjnej na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej autorka demonstruje proces tworzenia mierników, za pomocą których możliwe staje się zmierzenia poziomu kultury organizacyjnej w skali numerycznej. Dla reguł i wartości, panujących w przedsiębiorstwie, obliczyła dziesięć następujących wskaźników: koncentracji władzy, stopnia zależności pracowników od kadry kierowniczej, przyjaźni z kadrą kierowniczą, przyjaźni pracowników, współpracy, przejmowania wiedzy praktycznej, wspólnych tradycji, talentu i profesjonalizmu pracowników i zależności premii od osiągniętych rezultatów. Także skonstruowała syntetyczny indeks efektywności ekonomicznej badanego podmiotu, którego częściami składowymi są zyskowność przychodów, zyskowność majątku oraz zyskowność zaangażowanych kapitałów własnych. Tego rodzaju obliczenia w dalszej części artykułu pozwalają na analizowanie powiązań, występujących między kulturą organizacyjną a efektywnością ekonomiczną, metodami statystycznymi, takimi jak badania korelacyjne i tworzenie modelu regresji, oraz porównanie tych zależności w czasie.
EN
The purpose of this article is to introduce the impact of organizational culture on economic effectiveness on the business using a numerical method of testing. Using example author demonstrates a process creating indicators by which it is possible to measure the level of organizational culture in a numerical scale. On the basis of rules and values reigning in the company were calculated ten indicators: concentration of power, degree of employees’ dependence from managers, friendship with the management, friendship between employees, cooperation, acquisition of practical knowledge, shared traditions, talent and professionalism, and depending on bonuses the results achieved. Moreover, a synthetic index of economic effectiveness was developed for the tested entity, whose components are: a profitability of incomes, a profitability of assets and a profitability of involved equity. This kind of calculation later in this article allow us to analyze the relationship, occurring between organizational culture and economic effectiveness, by statistical methods, such as correlational studies and the creation of a regression model, and to compare these relationships in different time periods.
Year
Issue
8
Pages
267-278
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-199b0e84-e54a-42cd-9ff6-ecbc6bf38cad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.