PL EN


2015 | 40 | 33-57
Article title

Poker – gra szczęścia czy umiejętności? Przegląd analiz teoretycznych i empirycznych oraz wnioski dla regulacji

Content
Title variants
EN
Poker – a game of luck or skills. Review of theoretical and empirical studies and conclusions for law regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na temat tego, czy poker jest grą szczęścia (losową) czy grą umiejętności toczy się w Polsce i na świecie ożywiona dyskusja, także akademicka. Od rozstrzygnięcia tej kwestii uzależnia się zakwalifikowanie pokera na równi z grami hazardowymi i jego penalizację. Artykuł stara się odpowiedziećnatopytanienapodstawieprzeglądubadańteoretycznych, symulacyjnych, eksperymentalnych i empirycznych, poświęconych tematyce gry w pokera, a w szczególności jego najbardziej popularnej odmianie – Texas Hold’em. Wyniki jednoznacznie wskazują, że choć w grze występuje element losowy, w długim okresie to umiejętności odgrywają kluczową rolę, nie mniejszą niż w przypadku niektórych innych dyscyplin sportowych. Poruszany jest problem kwantyfikacji losowości pokera – minimalnego okresu, po jakim umiejętności zyskują przewagę nad szczęściem. Proponowane jest także bardziej pragmatyczne podejście do regulacji, opierające się nie tyle na udziale losowości w grze, ile na rachunku zysków i strat, z uwzględnieniem wyceny kosztów i korzyści zewnętrznych, takich jak wpływy z podatków, miejsca pracy, dobrobyt konsumentów, oraz przestępstwa i uzależnienia związane z pokerem, a w przypadku delegalizacji – pokerowym podziemiem.
EN
Whether poker is a game of luck or skills remains open to debate, both in Poland and abroad. The answer to this question determines if poker is classified as gambling and potentially penalized. This paper pro- vides the merits to answer this question based on the review of theo- retical, simulation-based, experimental and empirical studies devoted to the game of poker, and in particular – Poker Texas Hold’em. The results univocally show that although there is a component of chance in poker, it is the skills that matter in the long run (to the similar ex- tent as in sports). Quantifying chance in poker is also discussed – the minimum amount of time required for skills to statistically outweigh chance. In conclusions, I propose a more pragmatic approach to regu- lation – based not on classifying poker as a game of luck or a game of skill, but rather taking the cost and benefit analysis into account, which includes externalities and consumers’ welfare change associ- ated with either of the solutions – legalizing or delegalizing poker.
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Alon N. (2007), Poker, Chance and Skill, Working Paper, Tel Aviv University. Dostępne na: www.tau.ac.il/~nogaa/PDFS/skill4.pdf.
 • Billings D., Davidson A., Schaeffer J., Szafron D. (2002), The challenge of poker, „Artificial Intelligence” vol. 134, nr 1–2, s. 201–240.
 • Binmore K.G. (1992), Fun and games: a text on game theory, Lexington, MA: D.C. Heath.
 • Bowling M., Burch N., Johanson M., Tammelin O. (2015), Heads-up limit hold’em poker is solved, „Science” vol. 347, nr 6218, s. 145–149.
 • Cabot A., Hannum R. (2005), Poker: Public Policy, Law, Mathematics, and the Future of an American Tradition, „Thomas M. Cooley Law Review” vol. 22, nr 3, s. 443–514.
 • Croson R., Fishman P., Pope D. (2008), Poker superstars: Skill or luck?, „Chance” vol. 21, nr 4, s. 25–28.
 • DeDonno M.A., Detterman D.K. (2008), Poker Is a Skill, „Gaming Law Review” vol. 12, nr 1, s. 31–36.
 • Dinkin G., Gitomer J. (2002), The Poker MBA: Winning in Business No Matter What Cards You’re Dealt, New York: Crown Business.
 • Dreef M., Borm P., Genugten van der B. (2003), On Strategy and Relative Skill in Poker, „International Game Theory Review” vol. 5, nr 2, s. 83–103.
 • Dreef M., Borm P., Genugten van der B. (2004), A new relative skill measure for games with chance elements, „Managerial and Decision Economics” vol. 25, nr 5, s. 255–264.
 • Fiedler I.C., Rock J.-P. (2009), Quantifying Skill in Games – Theory and Empirical Evidence for Poker, „Gaming Law Review and Economics” vol. 13, nr 1, s. 50–57.
 • Gajderowicz U. (2011), Determinanty sukcesu w Pokerze Texas Hold’em, praca magisterska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Goldman A.J., Stone J.J. (1960), A Continuous Poker Game, „Duke Mathematical Journal” vol. 27, nr 1, s. 41–53.
 • Harrington D., Robertie B. (2004), Harrington on Hold’em Expert Strategy for No Limit Tournaments, Vol. 1: Strategic Play, Henderson, NV: Two Plus Two Publishing.
 • Harrington D., Robertie B. (2005), Harrington on Hold’em Expert Strategy for No Limit Tournaments, Vol. 2: Endgame, Henderson, NV: Two Plus Two Publishing.
 • Harrington D., Robertie B. (2006), Harrington on Hold’em: Expert Strategies for No Limit Tournaments, Vol. 3: The Workbook, Henderson, NV: Two Plus Two Publishing.
 • Harrington D., Robertie B. (2008), Harrington on Cash Games, Volume 1: How to Win at No-Limit Hold’em Money Games, Henderson, NV: Two Plus Two Publishing.
 • Harrington D., Robertie B. (2008), Harrington on Cash Games, Volume 2: How to Win No-Limit Hold’em Money Games, Henderson, NV: Two Plus Two Publishing.
 • Hendrickx R., Borm P., Genugten van der B., Hilbers P. (2008), Measuring Skill in More-Person Games with Applications to Poker, CentER Discussion Paper Series No. 200–106. Dostępne na: http://ssrn.com/abstract=1319271.
 • Hope P., McCulloch S. (2009), Statistical Analysis of Texas Hold’Em, Cigital Working Paper. Dostępne na: http://www.cigital.com/resources/gaming/ poker/100M-Hand-AnalysisReport.pdf .
 • Kelly J.M., Dhar Z., Verbiest T. (2007), Poker and the Law: Is It a Game of Skill or Chance and Legally Does It Matter?, „Gaming Law Review” vol. 11, nr 3, s. 190–202.
 • Kowalczyk A. (2015), Poker jako gra umiejętności, praca magisterska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Kuhn H.W. (1950), A Simplified Two-Person Poker, „Annals of Mathematics Studies” vol. 24, nr 12, s. 97–103.
 • Kuhn H.W., Nasar S. (2002), The Essential John Nash, Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Levitt S.D., Miles T.J. (2011), The Role of Skill versus Luck in Poker: Evidence from the World Series of Poker, NBER Working Paper no. 17023, National Bureau of Economic Research. Dostępne na: http://www.nber.org/papers/w17023.pdf.
 • Mazalov V.V., Makhankov I.S. (2001), On a Model of Two-Card Poker, „International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra” vol. 11, nr 5, s. 97–105.
 • McDonald J. (1950), Strategy in Poker, Business and War, New York: Norton.
 • Nash J.F., Shapley L.S. (1950), A Simple Three-Person Poker Game, „Annals of Mathematics Studies” vol. 24, nr 12, s. 105–116.
 • Newman D.J. (1959), A Model for ‘Real’ Poker, „Operations Research” vol. 7, nr 5, s. 557–560.
 • Neumann von J., Morgenstern O. (1944), Theory of Games and Economic Behavior, Princeton, NJ: Princeton University Press
 • Schmidt C. (red.) (2002), Game Theory and Economic Analysis: A Quiet Revolution in Economics, New York: Routledge.
 • Sklansky D., Miller E. (2006), No Limit Hold ’em: Theory and Practice, Henderson, NV: Two Plus Two Publishing.
 • Ustawa o grach hazardowych (2009), Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz.U. 2009 nr 201, poz. 1540.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19adb28a-91bc-44bc-a18b-72bc6422a00c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.