PL EN


Journal
2017 | 21 | 4(49) | 127-148
Article title

Zadania kobiety w rodzinie chrześcijańskiej według św. Jana Chryzostoma

Authors
Title variants
EN
The Role of a Woman in the Christian Family according to John Chrysostom
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia stanowisko jednego z najwybitniejszych homiletów starożytności chrześcijańskiej w temacie roli kobiety w małżeństwie i rodzinie. W opracowaniu ukazano poglądy Chryzostoma, które wyróżniały go na tle innych ojców Kościoła. W pierwszej części przedstawiono kontekst kulturowy nauczania biskupa Konstantynopola. Ukazano postrzeganie roli kobiety w kulturze antycznej grecko rzymskiej, w judaizmie oraz w nauczaniu św. Pawła z Tarsu. W drugiej części artykułu przedstawiono poglądy Chryzostoma na temat kobiety jako żony i matki. W trzeciej części opracowania ukazano relacje między kobietą i mężczyzną. Celem artykułu było ukazanie wyjątkowości nauczania św. Jana Chryzostoma na temat roli kobiety w rodzinie chrześcijańskiej. Ta wyjątkowość przejawiała się w docenianiu wartości żony i matki jako współodpowiedzialnej za wychowanie dzieci i mającej swój aktywny udział w kształtowaniu chrześcijańskiego charakteru rodziny.
EN
In the article the views of one of the greatest early Christian preachers on the role of women in marriage and the family are portrayed. In this work the views of Chrysostom are discussed, which distinguishes him among other Church fathers. In the frst part of the article the cultural context of the doctrine of the Bishop of Constantinople is shown. It depids how the role of women in the Greco Roman antiquity culture, as well as in Judaism and the doctrine of Paul of Tarsus was considered. In the second part Chrysostomos point of view on the woman as a wife and mother is depicted. In the third part the relationship between woman and man is discussed. The aim of this article is to show the peculiarity of St. John Chrysostom’s views on the role of women in the Christian family. This peculiarity is that the role of the wife and the mother is appreciated and that the woman is seen as responsible for the education of children and that she is actively involved in shaping the Christian character of the family.
Keywords
Journal
Year
Volume
21
Issue
Pages
127-148
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Bober A., Rodzina kościołem domowym według św. Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 5 (1985) z. 8–9, s. 193–199.
 • Eckmann A., Starożytna rodzina grecka i rzymska, „Vox Patrum” 5 (1985) z. 8–9, s. 29–49.
 • Historia wychowania, t. 1, red. Ł. Kurdybach, Warszawa 1965.
 • Jan Chryzostom, Dialogi o kapłaństwie, przekł. W. Kania, Kraków 1992.
 • Jan Chryzostom, Homilia 20 na List do Efezjan, w: Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, przekł. W. Kania, Kraków 2002, s. 47–69.
 • Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza – cz. 1 Homilie 1–40, Kraków 2002.
 • Jan Chryzostom, Homilie na Księgę Rodzaju, Kraków 2008.
 • Jundziłł J., Praktyka i teoria wychowania w rodzinie w pismach Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza, „Vox Patrum” 5 (1985), z. 8–9, s. 51–62.
 • Jurewicz O., Winniczuk L., Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1968.
 • Jurkiewicz J., „Mater Familias” w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29 (2009) t. 53–54, s. 223–231.
 • Kałabun A., Turia rzymskim symbolem miłości i wierności małżeńskiej, „Vox Patrum” 5 (1985), z. 8–9, s. 75–80.
 • Kania W., Pierwsza rodzinna katecheza domowa w ujęciu św. Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 5 (1985), z. 8–9, s. 215–222.
 • Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, przekł. K. Bardski, Warszawa 2001.
 • Krykowski J., Nauka o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu, w: Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, Kraków 2002, s. 17–40.
 • Kudasiewicz J., Mężowie miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół (Ef 5, 21–33), „Vox Patrum” 5 (1985), z. 8–9, s. 81–88.
 • Kułaczkowski J., Biblijne zasady wychowania rodzinnego w świetle Mądrości Syracha, Rzeszów 1998.
 • Pałubicki W., Iluk J., Małżeństwo i rodzina w dawnym judaizmie i starożytnym chrześcijaństwie, Gdańsk 1995.
 • Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii: na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008.
 • Sztafrowski E., Chrześcijańskie małżeństwo, Warszawa 1985.
 • Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, cz. 2, Warszawa 1985.
 • Wójtowicz H., Zadania rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu św. Jan Chryzostoma, „Vox Patrum” 5 (1985), z. 8–9, s. 201–214.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19bb6a34-dfec-498d-90ec-7f6570216b65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.