PL EN


2014 | 15 | 4 | 52-61
Article title

ZASTOSOWANIE MIERNIKÓW TAKSONOMICZNYCH DO OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ GIEŁD EUROPEJ-SKICH W LATACH 2002-2011

Authors
Content
Title variants
EN
APPLICATION OF TAXONOMIC MEASURES TO EVALUATION OF THE EUROPEAN STOCK EXCHANGES FINANCIAL EFFICIENCY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena efektywności finansowej europejskich giełd pa-pierów wartościowych traktowanych jako przedsiębiorstwa. Efektywność fi-nansowa jest mierzona za pomocą mierników taksonomicznych, do budowy których, jako zmienne diagnostyczne, wykorzystano podstawowe wskaźniki finansowe giełd-przedsiębiorstw: przychody, koszty i EBITDA. Badania zo-stały przeprowadzone na podstawie danych FESE z lat 2002-2011.
EN
The aim of the paper is evaluation of financial efficiency of the European stock exchanges that are treated as enterprises. The financial efficiency is measured applying taxonomic measures using revenue, costs and EBITDA as diagnostic variables. The research is provided on the basis of data provided by FESE for years 2002-2011.
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
52-61
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Egert B., Kočenda E. (2007) Interdependence between Eastern and Western European Stock Markets: Evidence from Intraday Data. Economic Systems, 31(2), 184-203. ISSN 0939-3625.
 • Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału kra-jów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowania kadr, Przegląd Statystyczny, nr 4, 307-326.
 • Kompa K. (2010a) Capital markets in transitional countries. Comparison of stock exchages in Europe, [in:] Witkowska D., Nerment K. (eds.) Regional Analysis: Glogalzation, Inte-gration, Transformation, Szczecin: University of Szczecin.
 • Kompa K. (2010b) Klasyfikacja giełd europejskich na potrzeby zarządzania ryzykiem alo-kacyjnym. Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej, II konferencja Nau-kowa „Skuteczność w Biznesie” Gorzów.
 • Kompa K., Witkowska D. (2011) Capital Markets in the Baltic States in Years 2000–2010. Preliminary Investigation, [in:] Lacina L., Rozmahel P., Rusek A. (eds.) Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future. Bučovice: Martin Stříž Pub-lishing, 244 – 269.
 • Kompa K., Witkowska D. (2014) Comparison of European Stock Exchanges One- and Mul-ti-Dimensional Analysis, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 2014, Vol. 4 (S1) April-June, pp. 2111-2126, ISSN: 2231–6345, An Open Access, Online International Journal Available at http://http://www.cibtech.org/sp.ed/jls/2014/0 1/jls.htm
 • Krawczyk E. (2008) Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybra-nych giełd Europy Środkowej, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72, 71-180.
 • Łuniewska M. (2005) Evaluation of Selected Methods of Classification for the Warsaw Stock Exchange, International Advances in Economic Research, 2005, Vol. 11, No 4, 469-481.
 • Łuniewska M. , Tarczyński W. (2006) Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Majewska A. (2004) Pozycja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wobec przystą-pienia Polski do Unii Europejskiej, Rynek kapitałowy w przededniu integracji z Unią Europejską, Szczecin: PTE.
 • Malinowska A. (2008) Gospodarcze znaczenie rynku kapitałowego w Polsce i wybranych krajach Europy w latach 2000–2007, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Młodak A. (2006) Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Warszawa: Difin.
 • Nermend K. (2008) Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego, Szczecin: Wy-dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodar-czych, Warszawa: PWE.
 • Pluta W. (1977) Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Warszawa: PWE.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988) Metody taksonomiczne w bada-niach społeczno-ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Rappaport A., Wartość dla Akcjonariuszy, WIG Press, Warszawa 1999.
 • Sokołowski A. (1984) Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, Zeszyty Naukowe nr 203, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Tarczyński W (1994) Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościo-we, Przegląd Statystyczny Nr 3.
 • Tarczyński W. (2002) Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa.
 • Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008) Wprowadzenie do ekonometrii dyna-micznej i finansowej, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Witkowska D., Zdziarski T. (2008) Porównanie GPW w Warszawie z giełdami europejskimi za pomocą syntetycznego miernika taksonomicznego, [w:] Binderman Z. (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych: Wielowymiarowa analiza danych, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 155-163.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19ce5623-ebb5-41eb-abf8-973f14863684
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.