PL EN


2016 | 6 |
Article title

Charakter ekologiczny opłaty produktowej

Content
Title variants
EN
Ecological character of a product fee
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu dokonano analizy opłaty produktowej ponoszonej w przypadku niezapewnienia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów przenośnych. Ponadto podjęto próbę zdefiniowania terminu „opłata produktowa”. W opracowaniu przedstawione zostały także cechy tej opłaty oraz jej rola jako rodzaju opłaty ekologicznej. Podstawową metodą badawczą jest metoda analityczna uzupełniona przez metodę dogmatyczno-egzegetyczną. Analizie poddano przede wszystkim poglądy wyrażone w literaturze przedmiotu. Ponadto odwołano się do wykładni przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Źródłem danych empirycznych były raporty o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi akumulatorami sporządzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska za lata 2010-2014. W opracowaniu uwzględniono stan prawny na dzień 31 marca 2016 r.
EN
The following paper analyzes the product fee incurred in case of not providing sufficient amount of collected waste batteries and waste portable rechargeable batteries. Moreover, the term “product fee” is also defined, as well as its features and function as a type of an environmental fee. The analytical method has been used as the primary research method, which has been supported by dogmatic and exegetical method. Mainly, the standpoints presented in the literature have been analyzed, and a reference has been also made to the interpretation of the Act of September 24, 2009 on batteries and rechargeable batteries. The main source of empirical data are the reports on the functioning of batteries and rechargeable batteries management and waste rechargeable batteries drawn up by the Chief Inspector for Environmental Protection for the years 2010-2014. The study takes into account the legal status as of March 31, 2016.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19d274e2-ce6e-4c29-8dfa-da3435cb6728
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.