PL EN


2016 | 1/2016 (57), t.1 | 212-231
Article title

Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce – analiza statystyczna

Content
Title variants
EN
Territorial Differentiation of Development of Marketplace in Poland – Statistical Analysis
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to provide characteristics of the development of marketplace trade in Poland by region. It consists of two complementary parts. In the first part, based on the analysis of the development of economic phenomena over time (trend models, dynamics indices), the author identified the direction and intensity of changes in marketplace trade globally (for Poland) and by province in 1995–2013. The second part is devoted to determination of the spatial diversification of the level of development of marketplace trade by province. Making use of the dynamic multidimensional comparative analysis and the synthetic measure of development, the author characterized the hierarchical spatial structure of marketplace trade and its changes over time. At the same time, there are separated homogenous groups of provinces in terms of the level of development of bazaar trade. The article is of the research nature. Its preparation was based on secondary sources of information (the CSO, the Local Data Bank). The research is limited by the unavailability of statistical data already collected (secondary data sources) and its partial incomparability in time. The analyses findings have both cognitive and pragmatic value, particularly in the regional planning.
Celem artykułu jest charakterystyka rozwoju handlu targowiskowego w Polsce w ujęciu terytorialnym. Praca składa się z dwóch komplementarnych części. W pierwszej dokonano identyfikacji kierunku i natężenia zmian głównej charakterystyki handlu targowiskowego w ujęciu globalnym (Polski) oraz w układzie wojewódzkim w latach 1995–2013. Druga część pracy została poświęcona określeniu przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju handlu targowiskowego w układzie wojewódzkim. Wykorzystując dynamiczną wielowymiarową analizę porównawczą (DWAP) i syntetyczną miarę rozwoju, scharakteryzowano hierarchiczną przestrzenną strukturę handlu targowiskowego i jej zmiany w czasie. Wyodrębniono jednocześnie homogeniczne grupy województw pod względem poziomu rozwoju handlu targowiskowego. Wyniki analiz mają wartość zarówno poznawczą, jak i pragmatyczną, szczególnie w planowaniu regionalnym dotyczącym tego formatu handlu.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, kpw1@op.pl
References
 • Bareja-Wawryszuk, O. i Gołębiewski, J. (2013). Economic Functions of Open-air Trade in the Context of Local Food System Development. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI (6).
 • Bazarnik, J., Grabiński, T. i Wojdacki, K.P. (1992). Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji. W: S. Mynarski (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczne. Warszawa: PWN.
 • Cattell, R.B. (1966). The Scree Test for the Number of Factors. Multivariate Behavioral Research, (1).
 • Chojnacka, U. (2009). Mocne mimo spadku. Detal Dzisiaj, (21).
 • Chojnacka, U. (2010). Formaty handlu. Targowiska nadal popularne. Detal Dzisiaj, (21).
 • Ciechowski, W. (2014). Handel targowiskowy w Poznaniu – diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów tendencje zmian. Zeszyty Naukowe WSHiU w Poznaniu,(28).
 • Fresno, J.M., Koops, R. (2000). Market Trading in Europe. Methodological guide for the analysis and enhancement of markets in public areas. Hague: Union Européenne du Commerce Ambulant (UECA).
 • Grabiński, T. (1992). Analiza czynnikowa w badaniach przestrzennych. W: S. Mynarski (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczne. Warszawa: PWN.
 • GUS. (1995). System informatyczny DEFINICJE. Zbiór wybranych definicji pojęć społecznoekonomicznych z zakresu rynku wewnętrznego. Warszawa: GUS.
 • Kaiser, H.F. (1960). The Application of Electronic Computers to Factor Analysis. Educational and Psychological Measurement, 20.
 • Karwat-Woźniak, B. (2013). Zmiany w formach sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwach indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 • Kosicka-Gębska, M., Tul-Krzyszczuk, A. i Gębski, J. (2011). Handel detaliczny żywnością w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna. Monografie, (162).
 • Mazurkiewicz, P. (2011). Na zakupy nie tylko do sklepu: Polacy zwolennikami bazarów. Pozyskano z: http://www.rp.pl/artykul/ 621423.html (04.03.2011).
 • Pasiut, A. (2012). Targowisko we współczesnym mieście – w poszukiwaniu formy. Przestrzeń i Forma, (17).
 • Powęska, H. (2002). Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku. Geopolitical Studies, (9).
 • Powęska, H. (2007), Zmiany natężenia handlu targowiskowego w Polsce w latach 1999–2004. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 6 (1).
 • Powęska, H. (2014). Handel w obszarach przygranicznych. W: Handel wewnętrzny w Polsce 2009–2014. Warszawa: IBRKK.
 • Szromnik, A. (1994). Instytucje rynkowe jako przedmiot badań (próba identyfikacji). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (420).
 • Szumilak, J. (2008). Miejsce i rola handlu detalicznego w procesie gospodarowania. W: J. Szumilak (red.), Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Kraków: Oficyna Ekonomiczna,
 • Wojdacki, K.P. (2011a). Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski. Samorząd Terytorialny, (3).
 • Wojdacki, K.P. (2011b). Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce. Handel Wewnętrzny, (6).
 • Wojdacki, K.P. (2012). Handel targowiskowy w Polsce – analiza przestrzenno-statystyczna. Samorząd Terytorialny, (6).
 • Wojdacki, K.P. (2014). Regionalne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce. W: Handel wewnętrzny w Polsce 2009–2014. Warszawa: IBRKK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19e11a00-81ba-4fc9-9072-b313bb9d019f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.