PL EN


2012 | 59 | 3 | 302-315
Article title

Pomiar i analiza preferencji wyrażonych z wykorzystaniem pakietu conjoint programu R

Content
Title variants
EN
The evaluation and analysis of revealed preferences with application of R package conjoint
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Conjoint analysis jest metodą statystyczną, w której preferencje empiryczne respondentów wobec różnych ofert (rzeczywistych lub hipotetycznych) są poddawane dekompozycji w celu określenia: funkcji użyteczności każdego atrybutu, względnego znaczenia każdego z nich, analizy udziałów w rynku oraz segmentacji konsumentów. Na rynku obecnie oferowane są różne oprogramowania komputerowe pozwalające na przeprowadzenie badań preferencji konsumentów z wykorzystanie metod conjoint analysis. W artykule przedstawiono pakiet conjoint programu R oraz opracowane pakiety i funkcje programu R, niezbędne w prowadzeniu empirycznych badań preferencji. Program R, ze względu na dostępność na zasadach licencji GPL, zdobywa coraz więcej zwo-lenników, zarówno wśród osób zajmujących się badaniami preferencji, jak i osób korzystają-cych z metod analizy wielowymiarowej. Natomiast pakiet conjoint jest odpowiedzią na fakt, że nie wszystkie kroki procedury conjoint analysis znalazły swe odzwierciedlenie w programie R. W szczególności dotyczy to oceny ważności atrybutów oraz symulacji udziałów w rynku na etapie analizy i interpretacji wyników. W artykule przedstawiono również wyniki badania preferencji konsumentów wina z wyko-rzystaniem pakietu conjoint, analizę udziałów w rynku wybranych profilów symulacyj-nych oraz segmentacje konsumentów wina.
EN
Conjoint analysis is a statistical method in which consumer preferences are decomposed in order to evaluate: utility function for each attribute, importance of each attribute, market shares simulations and segmentation of consumers. There are many different computer programs that can be applied for conjoint analysis re-search. The paper presents conjoint package of R software which are useful to evaluate empiri-cal preferences. The R program is more and more popular and many researchers are applying it. The conjoint package of R software is a response to a fact, that not all steps of conjoint analysis were programmed in R. In particular it concerns evaluation of attributes' importance, market share simulations and interpretation of results. The article presents also results of the evaluation of wine consumers' preferences with ap-plication of conjoint package, market share simulations and segmentation of consumers.
Year
Volume
59
Issue
3
Pages
302-315
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Katedra Ekonometrii i Informatyki, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Katedra Ekonometrii i Informatyki, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
References
 • Bąk A., (2000), Możliwości wykorzystania alternatywnych algorytmów conjoint analysis w badaniach marketingowych, [w:] „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”, Taksonomia, Zeszyt 7, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe nr 874 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 217-226.
 • Bąk A., (2002), Pomiar preferencji metodą conjoint analysis opartą na wyborach, [w]: Jajuga K., Walesiak M. (red.) Taksonomia 9 – Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. Prace Naukowe Akademii Ekonomiczne we Wrocławiu nr 942, 386-399.
 • Bąk A., (2003), Algorytmy conjoint analysis w pakiecie statystycznym SAS/STAT. [w]: Jajuga K., Walesiak M. (red.) Taksonomia 10 – Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 988, 211-221.
 • Bąk A., (2004a), Metody dyskretnych wyborów w badaniach zachowań konsumentów, [w:] Dziechciarz J. (red.) Ekonometria nr 13 – Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1010, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 150-163.
 • Bąk A., (2004b), Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1013 z serii Monografie i Opracowania nr 157, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bąk A., Bartłomowicz T., (2011), Implementacja klasycznej metody conjoint analysis w pakiecie conjoint programu R, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 176, 94 - 104.
 • Gatnar E., Walesiak M., (red.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingo-wych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gatnar E., Walesiak M., (red.) (2011), Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem progra-mu R, C.H. Beck, Warszawa.
 • Green P.E., Wind Y., (1975), New way to measure consumers’ judgments, „Harvard Business Review”, July-August, 53, 107-117.
 • Gruszczyński M., (red.) (2010), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa.
 • Hair J. F., Anderson R. E., Tatham R. L., Blach W. C., (1995), Multivariate Data Analysis with Readings, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Rybicka A., Pełka M., (2009), Analiza i interpretacja wyników conjoint analysis, Prace Naukowe UE we Wro-cławiu nr 86, 185-193.
 • Szreder M., (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
 • Understanding Conjoint Analysis (1997), A Review of Conjoint Analysis, Technical Paper from DSS Research, [URL:] www.dssresearch.com/marketresearch/Library/Conjoint/conjoint.asp.
 • Walesiak M, Bąk A., (2000), Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Walesiak M., Gatnar E., (red.) (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zwerina K., (1997), Discrete Choice Experiments in Marketing, Physica-Verlag, Heidelberg-New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19ef01b0-e201-4a9f-84fb-a11ca130c5ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.