Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 60 | 283-294

Article title

Representation of Workers in Individual Cases – Current State of Affairs and Directions of Changes

Title variants

PL
Reprezentacja pracowników w sprawach indywidualnych – stan obecny i kierunki zmian

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Artykuł stanowi analizę zagadnienia reprezentacji pracowników w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy. Autorka prezentuje aktualny model współdziałania pracodawcy i związków zawodowych w indywidualnych sprawach pracowniczych oraz bierze pod rozwagę kilka pomysłów dotyczących tego, w jaki sposób zmienić aktualny stan rzeczy. Zdaniem autorki, uzasadnione jest postawienie pytania, w jakim zakresie postulat całkowitej zmiany obecnego modelu tego współdziałania jest uzasadniony w dzisiejszej sytuacji. W indywidualnych sprawach z zakresu stosunku pracy związki zawodowe reprezentują prawa i interesy swoich członków. Dodatkowo, na wniosek pracownika nienależącego do związku zawodowego, związek zawodowy może podjąć się jego obrony. Podjęcie przez pracodawcę współdziałania ze związkiem zawodowym w konkretnej sprawie powinno być poprzedzone ustaleniem, czy pracownik jest objęty obroną związku zawodowego. Na tym etapie pojawia się kilka pytań. Pierwsze dotyczy tego, czy zwrócenia się do związku zawodowego o informację o objęciu pracownika obroną jest elementem współdziałania ze związkiem, czy też należy je postrzegać jako odrębny proces. Drugie pytanie dotyczy sankcji za niedopełnienie obowiązku zwrócenia się do związku zawodowego o informację o objęciu pracownika obroną. Niemniej jednak najważniejsze pytanie dotyczy formy, w jakiej te informacje powinny być udzielane pracodawcy – w formie listy pracowników czy w formie informacji ograniczonej do konkretnego pracownika? Po dokonaniu krótkiej analizy aktualnego stanu rzeczy, autorka proponuje dwie koncepcje dotyczące przyszłego modelu reprezentacji pracowników w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy. Pierwsza zakłada wyprowadzenie związków zawodowych na zewnątrz zakładu pracy z zachowaniem uprawnień w zakresie reprezentowania pracowników w indywidualnych sprawach pracowniczych. Druga natomiast przewiduje pozostawienie związków zawodowych w zakładzie pracy z jednoczesnym dopuszczeniem innych podmiotów do podejmowania współpracy z pracodawcą w indywidualnych sprawach pracowniczych.

Journal

Year

Volume

60

Pages

283-294

Physical description

Contributors

  • University of Gdańsk

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-19efcb26-d911-4bf7-8c77-4b9dfa077fd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.