PL EN


Journal
2016 | 2 | 5(10) | 1.21-1.27
Article title

Економічна думка Карла Коберського та її вплив на розвиток фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – початку ХХ сторіччя

Content
Title variants
EN
Carl Koberskyi’s economic opinion and his influence on the development of finance-economics and co-operative education in western Ukraine in the second half of ХІХ – beginning of ХХ century
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
У статті проаналізовано громадсько-просвітницьку діяльність теоретика, кооператора та економіста Карла Коберського та його вплив у розвиток фінансово-економічної та кооперативної освіти. Даний діяч посідає важливе місце у історії розвитку освіти та економіки, завдяки його завзятій громадській позиції та дослідженню історії ко-оперативного шкільництва. Дослідження діяльності Карла Коберського, як свідчить практика, описують здебільшого або з точки зору історії або з позиції педагогіки. Наша мета характеризувати діяльність вченого та його економічну думку з економічної сторони та її значення на фінансово-економічну та кооперативну освіту. Активна пропагандистська та організаційна діяльність К. Коберського вагомо вплинула на піднесення сільської культури, поширення кооперативного руху, торгівлю, банківську справу та розвиток підприємництва. Вагомий етап економічного та суспільного становлення Західної України відбувся після воєнних дій, коли з’явилася необхідність відновлення господарств та навчання фахових спеціалістів на селі. Інтелігенція краю прагнула залучити селянство до економічної самоорганізації. Педагоги того часу розглядали професійну освіту як чинник соціального розвитку та незалежності. В умовах жорстких заборон та утисків почало формуватися кооперативне шкільництво. Досить поширеними були різноманітні громадські організації, об’єднання та спілки, що сприяли формуванню національної свідомості населення. Подальшого поглибленого дослідження вимагає праця Карла Коберського та його місце у кооперативно-економічній сфері, яке дасть змогу вдосконалювати управління навчальними закладами та ефективно розвивати фінансово-економічну та кооперативну освіту. На сьогодні, коли має місце процес розвитку ринкових відносин, ідеї освітньо-економічної спадщини Карла Коберського набувають актуальності, бо вони можуть використовуватися з метою покращання напрямків економічної освіти та наукової і методичної роботи в установах економічного спрямування. Карл Коберський як відомий громадський діяч зміг багато досягти у фінансово-економічній сфері, зокрема шляхом написання статей про кооперацію та пропагування даних ідей на селі.
EN
The article analyses the public-elucidative activity of theorist, co-operator and economist Carl Koberskyi and his influence on the development of financial-economical and co-operative education. This figure occupies an important place in the history of education and economy, due to his zealous public position and research of history of co-operative schooling. As practice testifies, research of Carl Koberskyi’s activity is described mostly either from the point of view of history or pedagogic. Our aim is to characterize the activity of the scientist and his economic ideas from the point of view of economics and to define their value for finance-economics and co-operative education. Carl Koberskyi’s active propagandist and organizational activity influenced the development of rural culture, distribution of co-operative motion, trade, banking and development of enterprise greatly. Weighty stage of economic and public establishment of western Ukraine took place in the after-war time, when the necessity of proceeding in economies and studies of professional specialists appeared in rural districts. Intelligent workers of the region strived to involve the peasantry into economic self-organization. At that time teachers considered trade education as a factor of social development and independence. Co-operative schooling began to be formed in the conditions of hard prohibitions and oppressions. Various public organizations, associations and unions that assisted the formation of national consciousness of population were quite widespread. Carl Koberskyi’s labour activity and his place in the co-operatively-economic sphere require further deep research, which will enable to improve the management of educational establishments and to develop finance-economics and co-operative education more effectively. Today, in the time of market relations development, Carl Koberskyi’s ideas of educationally-economic inheritance acquire special actuality, as they can be used with the aim of improvement of economic education directions, scientific and methodical work in establishments, connected with the sphere of economics. Carl Koberskyi as a well-known public figure managed to achieve much in the finance-economics sphere, in particular by writing articles about co-operation and promoting these ideas in villages.
Journal
Year
Volume
2
Issue
Pages
1.21-1.27
Physical description
Dates
published
2016-05-31
Contributors
References
 • Вісина Т. М. Еволюція кооперативних ідей у Волинському воєводстві в 20–30-х роках XX століття / Т. М. Вісина, В. В. Вісин // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – 2013. – Вип. 11. – С. 86-95.
 • Коберський К. Вільне спілчанство (кооперація) – шлях до піднесення народу / К. Коберський. – Львів : Самоосвіта, 1935. – 40 с.
 • Коберський К. За вишкіл кооперативного робітника / К. Коберський // Кооперативна Республіка. – Львів : [Б. в.], 1929. – Чис. 7-8. – С. 292–301.
 • Кооперативний буквар : перша книжка кооперативного навчання / упоряд. К. Коберський. – Львів : накл. ревіз. союза укр. кооператив., 1928. – 148 с.
 • Коберський К. Планове господарство: Велика проблема нашої доби / К. Коберський. – Львів : [Б. в.], 1937. – 98 с.
 • Коберський К. Прогалини в роботі / К. Коберський // Кооперативна Республика. – Львів : [Б. в.], 1931. – Чис. 7-8. – С. 292-300.
 • Коберський К. Солідаризм як одна з підставових прикмет української психіки (Ю. Липа «Призначення України». Л., 1938) / К. Коберський // Кооперативна Республіка. – 1938. – Ч. 6.
 • Коберський К. Україна в світовому господарстві / К. Коберський. – Львів : [Б. в.], 1935. – 123 с.
 • Коберський К. Щоб слово не прогуло марно/ К. Коберський // Кооперативна Республіка. – Львів : [Б. в.], 1929. – С. 95-96.
 • Курс для кооперативних організаторів-інструкторів // Кооперативна Республіка. – Львів : [Б. в.], 1928. – Чис. 1. – С. 50-51.
 • Ладик О. Галичанин, який сповідував класову боротьбу [Електронний ресурс] / О. Ладик // Нова іскра. – 2013. – 17 червня. – Режим доступу: http://goo.gl/ymAJQL. – Назва з екрана.
 • Шайнер Г. І. Розбудова кооперативного шкільництва в Західній Україні крізь призму педагогічної діяльності К. Коберського / Г. І. Шайнер // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2015. – Випуск 52. – С. 320-326.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/169
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19f486bb-6456-410a-8f74-591f3e421e69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.