PL EN


2017 | 8 | 4 | 303-308
Article title

Wytwory techniki a budowanie wiedzy w środowisku sieciowym

Content
Title variants
EN
Products of Technology and Knowledge Building in a Network Environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia rozwój wytworów techniki, technologiczny postęp odnajdujący swoje odbicie w ewoluujących ideach i tworzących się teoriach o formowaniu wiedzy. Zwraca uwagę na główne tezy budowania wiedzy w kontekście uwarunkowań wykorzystania sieci z jej różnymi węzłami i połączeniami. Uwzględniając społeczną potrzebę edukacyjnego zagospodarowania środowiska sieciowego i narzędzi ICT, wskazuje na problemy uczenia się, które jest przechowy-wane i przekształcane przez technologię.
EN
The article presents the development of technological products, technological progress which finds its reflection in Evolving ideas and the emerging theories of knowledge formation. Draws attention to the main thesis of knowledge building in the context of the conditions of use of the Network with its different nodes and connections. Taking into account the social need for educa-tional development of network environment and ICT methods and tools indicates the problems of learning that is stored and transformed by technology.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
303-308
Physical description
Contributors
 • Doktor habilitowany profesor UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Zakład Profesjologii
References
 • Atkinson, R.C., Shiffrin, R.M. (1968). Human Memory: A Proposed System and Its Control Pro-cesses. W: K.W. Spence, J.T. Spence (red.), The Psychology of Learning and Motivation (s. 90–191). T. 2. New York: Academic Press.
 • Baron-Polańczyk, E. (2014a). ICT – A Valuable Cognitive Tool. Introduction. W: E. Baron- -Polańczyk (red.), ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources. Vol. 5. Zie-lona Góra: Wyd. UZ.
 • Baron-Polańczyk, E. (2014b). Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspek-tywie dyskursu konektywistycznego. Edukacja – Technika – Informatyka, 5 (2), 238–244.
 • Dylak, S. (2000). Konstruktywizm jako obowiązująca perspektywa w kształceniu nauczycieli. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli (s. 87–99). Warszawa: Wyd. WSP ZNP.
 • Kurcz, I. (1992). Pamięć. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna. Pamięć. Uczenie się. Język (s. 293–316). Warszawa: PWN.
 • Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Schaffer, H.R. (2010). Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Kraków: Wyd. UJ.
 • Siemens, G. (2005). Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2 (1). Pobrane z: http://www.itdl.org/ Journal/Jan_05/article01.htm (13.06.2017).
 • Siemens, G. (2012). Konektywizm – Sieci, małe światy, luźne więzi. Pobrane z: http://www.eid.edu.pl/ publikacje/konektywizm_-_sieci_male_swiaty_lune_wiezi,322.html (13.06.2017).
 • Siemieniecki, B. (2010). Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne. Kraków: Impuls.
 • Siemieniecki, B. (2013). Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne. Kraków: Impuls.
 • Sternberg, R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: WSiP.
 • Szacki, J. (2010). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wy-dawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Von Lakerveld, L. (2014). Kształcenie kontekstualne w zarządzaniu i nauczaniu w Europie. Jak zmienić szkołę w środowisko kształcenia dla nauczycieli. Warszawa: System Ewaluacji Oświaty. Nadzór pedagogiczny.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19f9c9cc-cde6-443b-9dbd-35a66933eb21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.