PL EN


2014 | 7 | 289-312
Article title

Specjalny Sąd Karny w Gdańsku (1945–1946). Przyczynek do monografii

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Gasztold Tadeusz. 1965. „Przed polskim sądem… (Z dziejów prześladowań polskich robotników przymusowych na ziemi koszalińskiej w latach 1939-1945)”. Zapiski Koszalińskie 4.
 • Bogucki Kazimierz. 1973. „Z badań nad działalnością Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku (1945-1946)”. Koszalińskie Studia i Materiały 2.
 • Bogucki Kazimierz. 1980. „Ściganie i karanie hitlerowskich zbrodniarzy wojennych w Polsce północnej (1945-1946)”. Rocznik Słupski.
 • Bogucki Kazimierz. 1981. „Organizacja i funkcjonowanie Prokuratury Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku (1945-1946)”. Rocznik Słupski.
 • Wojciechowska Janina. 1965. „Przestępcy hitlerowscy przed Specjalnym Sądem Karnym w Toruniu (1945-1946)”. Studia Iuridica 6, z. 2.
 • Sawicki Jerzy. 1945. O prawie sądów specjalnych - próba metodyczna. W Wymiar sprawiedliwości w odrodzonej Polsce 22 VII 1944 - 22 VII 1945. Warszawa.
 • Cyprian Tadeusz. Jerzy Sawicki. 1946. „Prawo polskie w walce z hitleryzmem i kolaboracjonizmem”. Demokratyczny Przegląd Prawniczy 11-12.
 • Cyprian Tadeusz. 1962. Siedem wyroków Najwyższego Trybunału Narodowego. Warszawa.
 • Cyprian Tadeusz. 1956. Walka o zasady norymberskie 1945-1955. Warszawa.
 • Biegański Zdzisław. 2004. „Kara śmierci w orzecznictwie specjalnych sądów karnych w Polsce (1944-1946)”. Echa Przeszłości V.
 • Biegański Zdzisław. 2001. Represje sądowe wobec konspiracji powojennej na obszarze województwa pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1945-1956. W Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956. Od zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu październikowego. Włocławek.
 • Biegański Zdzisław. 2003. Sądownictwo i skazani na śmierć z przyczyn politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956. Bydgoszcz.
 • Biegański Zdzisław. 2003. W smudze kainowego cienia. Skazani na śmierć przez sądy wojskowe na obszarze województwa pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1945-1954. Bydgoszcz.
 • Machnikowska Anna. 2008. Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1950. Gdańsk.
 • Machnikowska Anna. 1999. Sądownictwo karne na Pomorzu Gdańskim w latach 1945-1950. W Dzieje wymiaru sprawiedliwości. Koszalin.
 • Kobierska-Motas Elżbieta. 1992. Ekstradycja przestępców wojennych do Polski z czterech stref okupacyjnych Niemiec 1946-1950, t. 2. Warszawa.
 • Żukowski Marek. 1999. Organizacja i działalność Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku 1945-1946. W IV Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Koszalin, 16 XII 1998. Koszalin.
 • Żukowski Marek. 2011. Stosowanie kary śmierci na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Toruń.
 • Szerer Mieczysław. 1948. „Udział Polski we wprowadzaniu karania zbrodni wojennych”. Państwo i Prawo 3.
 • Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu ZSRR. W Ściganie i karanie sprawców zbrodni wojennych przeciwko ludzkości (Wybór dokumentów). 1978. Warszawa.
 • Zieliński W. 1988. Skład Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i polskiego wymiaru sprawiedliwości w ściganie zbrodniarzy hitlerowskich. W 40 lat wymiaru sprawiedliwości PRL. Warszawa.
 • Kunert Andrzej Krzysztof. 1981. „Wojskowe sądy specjalne ZWZ-AK 1940-1944”. Więź 2.
 • Rokicki Paweł. 2005. Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie. W Organy bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego. Warszawa.
 • Krajewski Kazimierz. 2005. Zagadnienie bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości w Nowogródzkim Okręgu AK. W Organy bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego. Warszawa.
 • Wołkonowski Jarosław. 2007. „Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie w latach II wojny światowej”. Miscellanea Historico-Iuridica 5.
 • Grabowski Waldemar. 2007. „Sądy kapturowe Delegatury Rządu na Kraj. Przyczynek do działalności Polskiego Państwa Podziemnego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 59, z. 2.
 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. 1: Wrzesień 1939 - czerwiec 1941. 1990. Wrocław.
 • Górski Grzegorz. 1999. Wymiar sprawiedliwości na ziemiach polskich w latach 1939-1945. W Dzieje wymiaru sprawiedliwości. Koszalin.
 • Marszalec Janusz. 2005. Koncepcja zapewnienia porządku publicznego przez służby i agendy Polskiego Państwa Podziemnego podczas okupacji i planowanego powstania zbrojnego oraz po wywalczeniu niepodległości. W Organy bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego. Warszawa.
 • Chrzanowski Bogdan. 2012. Organizacja aparatu bezpieczeństwa Okręgowej Delegatury Rządu RP na Kraj na terenie Gdańska podczas okupacji niemieckiej. W Policja gdańska na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia. Gdańsk.
 • Gondek Leszek. 1988. Polska karząca 1939-1945. Polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej. Warszawa.
 • Jankiewicz Adam. 1997-1998. „Przygotowania rządu RP w latach II wojny światowej do procesu zbrodniarzy hitlerowskich. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne”. Pamięć i Sprawiedliwość. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej 40.
 • Lityński Adam. 1999. O prawie i sądach początków Polski Ludowej. Białystok.
 • Pilichowski Czesław. 1971. „Zasady norymberskie a sprawa ścigania i karania hitlerowskich zbrodniarzy wojennych (1945-1971)”. Sprawy Międzynarodowe 11.
 • Tomporek Aleksandra. 2001. Organizacja sądownictwa polskiego w latach 1945-2000. W Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości. III Krajowe Sympozjum Archiwalne. Łódź.
 • Pyszkowski A. 1946. „Bilans działalności sądów specjalnych”. Demokratyczny Przegląd Prawniczy 11-12.
 • Kubicki Leszek. 1963. Zbrodnie wojenne w świetle prawa polskiego. Warszawa.
 • Bogdanowicz Stanisław. 1995. Karol Maria Splett. Biskup gdański czasu wojny. Więzień specjalny PRL. Gdańsk.
 • Stachurski Stanisław. 1945/1946. Ze wspomnień prokuratora specjalnego sądu karnego. W Mirosława Walicka. Próba wspomnień. Gdańsk.
 • Zarzycki W. 1974-1975. „Prokuratura gdańska w trzydziestoleciu Polski Ludowej”. Rocznik Gdański.
 • Lityński Adam. 1998. Ustawodawstwo karne w pierwszych latach Polski Ludowej. W Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944. Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • „Renegaci przed sądem”. 9 IX 1945. Dziennik Bałtycki.
 • Lityński Adam. 1992. Podstawy prawa terroru. O niektórych zmianach w prawie karnym pierwszej dekady Polski Ludowej. W Z dziejów sądów i prawa. Katowice.
 • Jakubowski Grzegorz. 2002. Sądownictwo powszechne w Polsce 1944-1950. Warszawa.
 • Murzynowski Andrzej. Jan Rezler. 1972. Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1970. Ustawodawstwo, organizacja i działalność. Warszawa.
 • Rybicki Marian. 1968. Ławnicy ludowi w sądach PRL. Warszawa.
 • Fajst Michał. Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości. W „Prawo karne w okresie stalinizmu”. 1999. Studia Iuridica 35.
 • Księga bezprawia. Akta normatywne kierownictwa Resortu Bezpieczeństwa Publicznego (1944-1956). 2001. oprac. Bogusław Kopka. Warszawa.
 • Raina Peter. 1994. Karol Maria Splett, biskup gdański na ławie oskarżonych. Warszawa.
 • Szubarczyk Piotr. 2003. „Powróz na szczęście…”. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 7.
 • „Zeznania A. Coradello na procesie stutthofskim”. 8 V 1946. Dziennik Bałtycki.
 • „Sprawiedliwości stało się zadość… 11 wyroków śmierci w procesie stutthofskim”. 1 VI 1946. Dziennik Bałtycki.
 • „11 zbrodniarzy Stutthofu zostało publicznie straconych”. 5 VII 1946. Dziennik Bałtycki.
 • Kowalski Waldemar. 2012. „Tajemnice zwłok pomorskich więzień”. Nasz Gdańsk 11.
 • Barcikowski Wacław. 1946. „Ważniejsze zagadnienia ustawodawcze”. Demokratyczny Przegląd Prawniczy 2.
 • Landau A. C. Wasilkowski. 1946. „Odpowiedzialność za zbrodnie czasu wojny w prawie polskim”. Demokratyczny Przegląd Prawniczy 11-12.
 • Barcikowski Wacław. 1988. W kręgu prawa i polityki. Wspomnienia z lat 1919-1956. Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a03b983-4934-4891-a7a7-3b5b61a627cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.