PL EN


2016 | 3(45) | 59-67
Article title

Analysis of the Relationship between Unemployment and GDP in Poland and Spain in the Years 2002–2015

Title variants
PL
Analiza zależności pomiędzy bezrobociem a PKB w Polsce i Hiszpanii w latach 2002–2015
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this study is to analyze the correlation between the unemployment rate and the rate of growth in two European countries: Poland and Spain; the hypotheses put forward are verified with the use of data from a public database of the OECD for the years 2002–2015. The first hypothesis assumes the existence of a relationship between the unemployment rate and changes in GDP. The second indicates that for every 2–3 percentage point decrease (increase) of real GDP in relation to potential GDP, the unemployment rate increases (decreases) by 1 percentage point in the two countries surveyed. The calculations verify positively the first hypothesis and, at the same time, falsify the second hypothesis for both countries.
PL
Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy stopą bezrobocia a tempem wzrostu PKB. Przedmiotem analizy są dwa kraje europejskie: Polska i Hiszpania, a do weryfikacji postawionych hipotez służą zgromadzone dane na podstawie ogólnodostępnej bazy OECD z lat 2002–2015. Pierwsza hipoteza zakłada występowanie zależności pomiędzy stopą bezrobocia a zmianami PKB. Jako drugą hipotezę wskazano, iż na każde 2–3% spadku (wzrostu) realnego PKB w stosunku do wartości PKB potencjalnego stopa bezrobocia wzrasta (maleje) o 1 punkt procentowy w badanych dwóch krajach. Wykonane obliczenia weryfikują pozytywnie pierwszą zakładaną hipotezę i jednocześnie falsyfikują drugą hipotezę w przypadku obydwu krajów.
Contributors
 • University of Information Technology and Management, Poland
 • University of Information Technology and Management, Poland
References
 • A. Wojtyna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Attfield, C., and B. Silvertone. 1997. “Okun’s Coefficient: a Comment.” The Review of Economics and Statistics no. 69 (2):326–329.
 • Ball, L.M., D. Leigh, and P. Loungani. 2013. “Okun’s Law: Fit at Fifty?” NBER Working Paper (18668):1–40.
 • Dykas, P., T. Misiak, and T. Tokarski. 2013. “Czynniki kształtujące regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2002–2010.” Humanities and Social Sciences no. 18 (1):9–21.
 • Gajderowicz, T., G. Grotkowska, L. Wincenciak, and E. Wirtek. 2014. “Wrażliwość stóp bezrobocia względem wahań PKB w przekroju województw.” Ekonomia (39):29–58.
 • Gruchelski, M. 2013. Bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego. Teoria i praktyka. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Hall, R.E., and J.B. Taylor. 2007. Makroekonomia. Translated by J. Czekaj. 3rd ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Herman, E. 2012. “The Influence of the Economic Growth Process on Romanian Employment.” Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati no. 18 (1):5–12.
 • Hodrick, R.J., and E.C. Prescott. 1997. “Postwar US Business Cycles. An Empirical Investigation.” Journal of Money Credit and Banking no. 29 (1):1–16.
 • Khemraj, T., J. Madrick, and W. Semmler. 2006. Okun’s Law and Jobless Growth. Policy Note (3): 1–12, http://www.economicpolicyresearch.org/images/docs/research/employment/0603_PN_Okun’s_Law.pdf.
 • Klimczak, P., and G. Wronkowska. 2010. “Prawo Okuna w warunkach kryzysu gospodarczego.” In Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, edited by W. Kwiatkowska and E. Kwiatkowski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kwiatkowski, E. 2002. Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Współczesna Ekonomia. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
 • Majchrowska, A., K. Mroczek, and T. Tokarski. 2013. “Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002–2011.” Gospodarka Narodowa no. 83/24 (9):69–90.
 • Milewski, R., and E. Kwiatkowski. eds. 2005. Podstawy ekonomii. 3rd ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Misztal, P. 2014. “Hipoteza bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego.” Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (12):129–141.
 • Onaran, Ö. 2007. “Jobless Growth in the Central and Eastern European Countries. A Country Specific Panel Data Analysis for the Manufacturing Industry.” Department of Economics Working Paper Series (103):1–54.
 • Prachowny, M.F.J. 1993. “Okuns Law — Theoretical Foundations and Revised Estimates.” Review of Economics and Statistics no. 75 (2):331–336. doi: 10.2307/2109440.
 • Saget, C. 2003. “Can the Level of Employment be Explained by GDP Growth in Transition Countries? (Theory versus the Quality of Data).” Labour no. 14 (4):623–643.
 • Schmid, G. 2008. Full Employment in Europe. Managing Labour Market Transitions and Risks. Cheltenham–Northampton, Mass: Edward Elgar.
 • Swane, A., and H. Vistrand. 2006. Jobless Growth in Sweden? A Descriptive Study. Master’s Thesis, Stockholm School of Economics, Stockholm.
 • Zagler, M. 2004. Growth and Employment in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Ziomek, A. 2006. Produkt krajowy a bezrobocie. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a0fb454-525a-4267-b67d-ca5b7def797e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.