PL EN


2012 | 1 | 3 | 43-66
Article title

Umowy dystrybucyjne w przemyśle samochodowym w nowym systemie wyłączeń grupowych

Content
Title variants
EN
Distribution agreements in the motor vehicle industry in the new system of block exemptions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje nowy system wyłączeń przewidzianych dla sektora motoryzacyjnego. System ten obowiązuje od czerwca 2010 r. i będzie miał pełne zastosowanie w odniesieniu do porozumień o dystrybucji nowych pojazdów samochodowych od czerwca 2013 r. Zamiarem autorów jest wyjaśnienie zasad nowego reżimu wyłączenia, przyczyny, dla których Komisja zdecydowała się na włączenie wcześniej sektorowych przepisów w ramy ogólnego wyłączenia grupowego przewidzianego dla porozumień i praktyk wertykalnych oraz argumentów, które przesądziły o utrzymaniu specyficznych przepisów dotyczących rynku usług posprzedaży. Artykuł raczej zawiera praktyczne wyjaśnienie kwestii od zawsze kluczowych dla sektora motoryzacyjnego, niż omawia nowy reżim przepis po przepisie. Do problemów tych należą m.in. kwestie stosowania zakazów konkurowania, bezpośrednich i ukrytych kryteriów ilościowych doboru dystrybutorów w systemach selektywnych, wykorzystywania i źródeł zaopatrzenia w części zamienne. Artykuł zawiera również kilka uwag dotyczących polskich przepisów oraz wyjaśnienie w sposób przystępny dla przedstawicieli biznesu podstawowych zasad funkcjonowania zakazu porozumień ograniczających konkurencję i wyłączeń spod niego.
EN
This article presents the new exemption framework for distribution agreements in the motor vehicle sector, in force since June 2010, which will be fully effective with respect to agreements on distribution of new motor vehicles as of June 2013. The paper aims to explain the principles governing the new set of rules, the rationale behind incorporating the previously applicable sector specific provisions into a general regime of the vertical restraints block exemption and the reasons for which the Commission decided to maintain particular provisions regarding after-sale services. The article includes a practical assessment of issues traditionally crucial to the functioning of the motor vehicle sector rather than commenting provision after provision. These relate to non-compete requirements, the application of direct or indirect quantitative selection criterions, the use and sourcing of spare parts, among others. Mentioned is also the Polish block exemption applicable in the motor vehicle industry and attempts are made to explain in a business-friendly manner the principles behind the general prohibition of agreements restricting competition and the exemption system.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
43-66
Physical description
Dates
published
2012-09-18
References
 • Arhel P., Automobile (Droit de la concurrence), Paryż 2006
 • Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Komentarz, Warszawa 2009
 • Bolecki A., Drozd S., Famirska S., Kozak M., Kulesza M., Madała A., Wardyński T., Prawo konkurencji, Warszawa 2011
 • Colino S.M., Recent Changes in the Regulation of Motor Vehicle Distribution in Europe – Questioning the Logic of Sector-Specific Rules for Car Industry, Competition Law Review 2010, vol. 6(2)
 • Colino S.M., Vertical Agreements and Competition Law: A Comparative Study of the EU and US Regimes, Oxford Portland2009
 • Jurkowska A., Skoczny T. (red.), Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2008
 • Kosiński E., Rodzaje i zakres sektorowych wyłączeń zastosowania ogólnych reguł ochrony konkurencji, Poznań 2007
 • Lambert T., La pièce de rechange automobile, La semaine Juridique, 2010/46
 • Mendelsohn M., Rose S., Guide to EC Block Exemption of Vertical Agreements, Haga 2002
 • Miąsik D., Poździk R., Dystrybucja samochodów osobowych a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej. Uwagi na tle rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1400/2002 (cz. II), Przegląd Ustawodawstwa Europejskiego 2004, nr 4
 • Nowińska E., Reguły konkurencji a umowy dystrybucyjne i serwisowe pojazdów samochodowych, [w:] Reguły konkurencji a umowy dystrybucyjne i serwisowe w zakresie pojazdów samochodowych, T 4 Harmonizacja polskiego prawa antymonopolowego z regułami konkurencji UE: Reguły konkurencji a wybrane rodzaje porozumień, Warszawa 1995
 • Poździk R., Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i w Unii Europejskiej, Lublin 2006
 • Russo F., Schinkel M.P., Guenster A., Carree M., European Commission Decisions on Competition Economic Perspectives on Landmark Antitrust and Merger Cases, New York 2010
 • Vogel L.,Vogel J., Le nouveau droit de la distribution automobile, Revue Lamy Droit des Affaires, 2010/52
 • Whish R., Competition Law, London, 2001
 • Włodyka S. (red.), Prawo Gospodarcze i Handlowe T.5., Prawo w obrocie gospodarczym, Kraków 2001
 • Wojtaszek--Mik E., Porozumienia wertykalne w sektorze pojazdów samochodowych, Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, nr 4
 • Wojtaszek-Mik E., Reforma prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej w zakresie porozumień pionowych, Kwartalnik Prawa Publicznego 2001, nr 1
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a1603e2-1438-487a-9edf-6b40ed028090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.