PL EN


2015 | 1 | 273-294
Article title

Źródła do dziejów parafii rzymskokatolickich w przedautonomicznej Galicji (1772–1867) w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie na przykładzie zespołów Namiestnictwa Galicyjskiego i c.k. Galicyjskiej Prokuratorii Skarbu (wybrane aspekty społeczno-gospodarcze)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article discusses the sources useful in the studies on the history of Roman catholic parishes in Galicia in years 1772–1867 stored in the Central State Historic Archive of Ukraine in Lvov. The main focus has been on two sets, that of the Regency and Galician Treasury Procuratoria. Source materials from these sets allow to recall the history of socio-economic church institutions in the Austrian annexed territory. They contain information about their property status, legal rights to tithe and their obligations, descriptions of buildings (temples, living and storage buildings). Lvov materials are partially identical and partially complimentary to church archives in Poland (Diocese Archives in Tarnow). The article is complemented by appendix which contains scans of sample documents.
PL
W artykule omówiono źródła przydatne w badaniach nad historią parafii rzymskokatolickich w Galicji w latach 1772–1867 przechowywane w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Skoncentrowano się na dwóch zespołach – Namiestnictwa i Galicyjskiej Prokuratorii Skarbowej. Pochodzące z tych zespołów materiały źródłowe umożliwiają odtworzenie dziejów społeczno-gospodarczych instytucji kościelnych w zaborze austriackim. Przynoszą bowiem informację o ich uposażeniu w nieruchomości, prawach do dziesięciny i przyznanych powinnościach, opisy zabudowań (świątynie, budynki mieszkalne i gospodarcze). Materiały lwowskie częściowo pokrywają się, a częściowo dopełniają z archiwami kościelnymi w Polsce (Archiwum Diecezjalne w Tarnowie). Uzupełnieniem artykułu jest aneks, w którym zamieszczono skany przykładowych dokumentów.
Year
Issue
1
Pages
273-294
Physical description
Dates
published
2015-12-20
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Darowski Roman. 2004(a). Szczepanowice nad Dunajcem: dzieje wsi, parafii katolickiej i gminy kalwińskiej. Kraków: Wydawnictwo "Ignatianum".
 • Darowski Roman. 2004(b). Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieje wsi, parafii katolickiej i gminy kalwińskiej. Kraków: wydawnictwo WAM.
 • Dokumenty Kościoła Rzymskokatolickiego Archidiecezji Lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. 2007. Oprac. Wołczański J. Kraków: Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac.
 • Dygdała Bogusław. 2009. Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Główka Dariusz. 1991. Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI-XVIII wieku. Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 • Grodziski Stanisław. 1971. Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, Wrocław: wydawnictwo PAN.
 • Hampel Józef. 1996. Szczurowa. Z dziejów wsi i gminy. Kraków: (bdw).
 • Kargol Tomasz. 2014. Źródła do dziejów wsi galicyjskiej doby przeduwłaszczeniowej (1772-1848) w archiwach polskich i ukraińskich. [w:] Kargol Tomasz, Ślusarek Krzysztof (red.). Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867. Źródła i perspektywy badań. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica".
 • Kiryk Feliks, Ruta Zygmunt. 1994. Wierzchosławice: dzieje wsi i gminy. Kraków: Wydawnictwo "Secesja".
 • Kiryka Feliks. 2008. Radłów i gmina radłowska, t. 1. Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna.
 • Kowalski Waldemar. 1998. Uposażenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV-XVIII wieku. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.
 • Krasnowolski Bogusław. 2013. Parafia i kościół pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach. Kraków: Wydawnictwo Inter Line.
 • Kufel Robert Romuald. 2011. Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku. Zielona Góra: Księgarnia Akademicka Bogusław Mykietów.
 • Kutrzeba Stanisław. 1920. Historya ustroju Polski w zarysie, t. 3 (po rozbiorach, cz. 2). Lwów: druk B. Połoniecki.
 • Luchter-Krupińska Lidia. 2009. Dębno. Niezwykła wieś. Dębno: (bdw).
 • Parafia Zbylitowska Góra. 2010. Oprac. Szlezynger P., Kaczmarski Józef. Tuchów: Poligrafia Redemptorystów.
 • Piwowarczyk E. 1996. Archiwalia kościelne jako źródła do opracowania historii parafii: na przykładzie parafii Dobczyce. Analecta Cracoviensia [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae], t.28, 549-567.
 • Półćwiartek Józef. 1974. Z badań nad rolą gospodarczo-społeczną plebanii na wsi pańszczyźnianej ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI-XIX wieku. Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Prus Ewa (red.). 2006. Gosprzydowa. Z dziejów wioski i parafii. Gosprzydowa: Poligrafia Redemptorystów.
 • Przybyłowicz Olga Miriam. 2011. Archiwalia proweniencji zakonnej diecezji krakowskiej w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Studia Źródłoznawcze, t. 49, 117-125.
 • Redzik Adam. 2010. Prokuratoria Skarbu - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej oddział we Lwowie. Szkic o dziejach instytucji. [w:] Karolczak Kazimierz, Sroka Łukasz (red.). Lwów. Miasto - społeczeństwo - kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 7: Urzędy, urzędnicy, instytucje. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Szot Stefan. 2014. Iwkowskie role. Od Roli Bodkowskiej do Roli Zięciowej. Dzieje gminy Iwkowa. Iwkowa: Gminna Biblioteka Publiczna.
 • Ślusarek Krzysztof. 2014. Materiały do dziejów gospodarczych Galicji w dobie przedautonomicznej w aktach Namiestnictwa Galicyjskiego we Lwowie i Komisji Namiestnictwa w Krakowie [w:] Kargol Tomasz, Ślusarek Krzysztof (red.). Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867. Źródła i perspektywy badań. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica".
 • Wiśniewski Jan. 2013. Uposażenie kościołów, duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji pomezańskiej na przełomie XVI - XVIII wieku. Olsztyn: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Zgórniak Marian. 1955. Rola plebanii w wyzysku chłopstwa i jego walce klasowej na wsi małopolskiej w II-ej poł. XVIII w.. Kwartalnik Historyczny, nr 4-5, 80-107.
 • Zgórniak Marian. 1957. Wieś małopolska a plebania. [w:] Bobińska Celina. 1957. Studia z dziejów wsi małopolskiej w II poł. XVIII w. Warszawa: Wydawnictwo "Książka i Wiedza".
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-5854
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a238fe7-0032-486d-ab60-081b5da07805
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.