PL EN


2019 | 3(100) | 3-17
Article title

Reżim prawny outsourcingu ubezpieczeniowego

Title variants
EN
Legal Regime of Insurance Outsourcing
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Na podstawie dyrektywy Wypłacalność II wprowadzono do systemu prawa ubezpieczeniowego szczegółowe zasady powierzania przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji zewnętrznym wykonawcom czynności własnych, w tym wymogi dotyczące treści umów na podstawie których wykonywane są powierzone czynności (umowy outsourcingowe). Zakłady ubezpieczeń, będące instytucjami zaufania publicznego, powinny swoje zadania realizować w sposób prawidłowy i bezpieczny dla klientów. Dlatego wymogi dotyczące outsourcingu określonych czynności i funkcji stanowią istotny element systemu zarządzania zakładem ubezpieczeń. Outsourcing ubezpieczeniowy podlega obowiązkom informacyjnym oraz jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). W artykule omówiono przepisy prawne określające podstawowe zasady prowadzenia outsourcingu przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, w tym zasady ustalania polityki wewnętrznej oraz realizacji obowiązków informacyjnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na outsourcing określonych czynności i funkcji wchodzących w zakres systemu zarządzania. Przedstawiono wymogi dotyczące umów outsourcingowych, stawiane zakładom ubezpieczeń przez przepisy zarówno wspólnotowe, jak i polskie. Odpowiednie ukształtowanie praw i obowiązków stron umowy powinno zapewnić w szczególności zgodność z przepisami prawa oraz możliwość sprawowania faktycznego nadzoru nad wykonywaniem usługi przez przedsiębiorcę. Co ważne – KNF uzyskała uprawnienie do wykonywania czynności kontrolnych także w podmiocie wykonującym powierzone czynności.
EN
Following the Solvency II Directive, the detailed rules for delegating own activities to external providers by insurance and reinsurance undertakings have been introduced into the insurance law regime, including the requirements regarding the contents of agreements under which the outsourced services are provided (outsourcing contracts). As institutions of public trust, insurance undertakings should perform their functions properly and safely for customers. Hence, the requirements for outsourcing certain activities and functions constitute an important element of the insurance company management system. Insurance outsourcing is subject to disclosure obligations, and is supervised by the Polish Financial Supervision Authority (KNF). The article discusses legal provisions specifying the basic outsourcing rules for insurance and reinsurance undertakings, including the principles for the development of internal policy and the fulfillment of disclosure requirements, with special emphasis on the outsourcing of certain activities and functions of the management system. Moreover, it also presents the requirements for outsourcing contracts which are imposed on insurance undertakings both by EU and Polish legislation. An appropriate formulation of the rights and obligations of the parties to the contract should ensure, in particular, both compliance with the law and the effective services supervision. More importantly, the KNF has been authorized to perform inspection activities in respect of entities providing outsourced services.
Year
Volume
Pages
3-17
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a256897-0444-4fc3-b402-a1ebb554b377
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.