PL EN


2014 | 61 | 12: Homiletyka | 149+168
Article title

Sól ziemi i światło świata. Perykopa o zadaniach uczniów Jezusa (Mt 5, 13-16) w przepowiadaniu homilijnym do młodzieży

Title variants
EN
Salt of the Earth and Light of the World: Pericope about Tasks of Disciples of Jesus (Mat 5:13-16) in Homilies to Young People
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Homilies addressed to young people are difficult but really vital. Word of God has to illuminate this particular stage of human life. Meeting Christ does not only broaden the life horizon but, above all, it does give hope. The article concerns preaching to young people on the basis of excerpts of Sermon of Mount on salt and light. The positive side of homilies is strong priests’ desire to encourage young listeners to become the salt and the light of life. However the focus on man’s attitude makes Jesus Christ be the great absent one in this preaching. In fact it is Him who is truly the Salt of the earth and the Light of the world. Young people are demanding listeners. To burn the fire in their hearts one has to make the homily the light and the fire. The Words, full of Jesus and His Love to a man, are always the Good News. They give the guarantee that the fire in young hearts will burn like a candle which sets fire of love in other people’s hearts.
PL
Homilie do młodzieży są trudne, ale bardzo ważne. Słowo Boże ma oświetlić ten szczególny etap ludzkiego życia. To spotkanie z Chrystusem nie tylko poszerza horyzont życia, lecz przede wszystkim daje nadzieję. Artykuł dotyczy przepowiadania do młodzieży na podstawie fragmentu Kazania na Górze o soli i świetle. Pozytywne w homiliach jest to, że kaznodzieje bardzo mocno chcą zachęcić młodych słuchaczy do tego, by ich życie było solą i światłem. Ten akcent na postawę człowieka sprawia jednak to, że wielkim nieobecnym w przepowiadaniu do młodzieży staje się Jezus Chrystus. A przecież to On i tylko On jest prawdziwą Solą ziemi i Światłem świata. Młodzi ludzie to słuchacze bardzo wymagający. By rozpalić w ich sercach ogień, trzeba homilię uczynić światłem i ogniem. Słowa pełne Chrystusa i Jego miłości do człowieka zawsze są Dobrą Nowiną. Gwarantują, że ten ogień w sercach młodych zapłonie jak świeca od której mogą zapłonąć ogniem miłości inne świece ludzkich serc.
References
 • Barclay W.: Ewangelia św. Mateusza. Tł. Z. Pawlik, K. Bednarczyk, A. Kircun, jun. T. 1. Warszawa: Słowo Prawdy 1977.
 • Biblia Jerozolimska. Poznań: Pallottinum 2006.
 • Fabris R.: Matteo. Roma: Borla 1982.
 • Fausti S.: Una comunità legge il Vangelo di Matteo. Bologna: EDB 1999.
 • Grasso S.: Il Vangelo di Matteo. Roma: Città Nuova 1995.
 • Harrington W.J.: Klucz do Biblii. Tł. J. Marzęcki. Warszawa: Pax 1984.
 • Hergesel T.: Sól ziemi i światłość świata (Mt 5,13). „Posłaniec Serca Jezusowego” 115: 1986 nr. 9 s. 150-151.
 • Homerski J.: Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. T. 3. Cz. 1. Poznań–Warszawa: Pallottinum 1979 s. 37-43.
 • Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Kraków: Wydawnictwo M 2001.
 • Kudasiewicz J.: Biblijna droga pobożności Maryjnej. Kielce: Jedność 2002 s. 15-25.
 • Kudasiewicz J.: Matka Odkupiciela. Kielce: Jedność 1996 s. 134-136.
 • Kudasiewicz J.: Odkrywanie Ducha Świętego. Kielce: Jedność 1998 s. 300-301.
 • Kudasiewicz J: Ewangelie synoptyczne dzisiaj. Ząbki: Apostolicum 1999.
 • Léon-Dufour X.: Słownik Teologii Biblijnej. Tł. K. Romaniuk. Poznań–Warszawa 1985.
 • Łach J.: „Sól ziemi” (Mt 5,13). „Collectanea Theologica” 52:1982 nr 4 s. 47-56.
 • Panimolle S.A.: Il discorso della Montana. Milano: Edizioni Paoline 1986.
 • Spinetoli O.: Matteo. Il vangelo della Chiesa. Assisi: Cittadella 1983.
 • Św. Hilary z Poitiers.: Komentarz do Ewangelii św. Mateusza. Traktat o tajemnicach. Tł. E. Stanula. PSP 63. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2002.
 • Wietrzak Z.: Jezus żyje. Kraków: Wydawnictwo WAM 2001 s. 71-74.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a25a85c-d3a6-433f-a90e-922540f79dd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.