PL EN


2017 | 3 (368) Tom II | 396-408
Article title

Współdzielenie wirtualnych i realnych zasobów jako podstawa typologii konsumentów

Content
Title variants
EN
Sharing Virtual and Real Resources as the Basis of Consumers’ Typology
RU
Разделение виртуальных и реальных ресурсов в качестве основы типологии потребителей
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Wśród nowych trendów konsumenckich utrwalają się zachowania związane z procesami współdzielenia zasobów, wynikające z upowszechniania się konsumpcji wspólnej oraz postaw prosumenckich. W artykule omówiono zakres zachowań związanych ze współdzieleniem zasobów realnych (dóbr materialnych) oraz wirtualnych. Uwzględniono efekty podejmowanych działań (czerpanie lub dawanie) oraz przestrzeń, w której dokonują się akty współdziałania (Internet/świat realny). Efektem prowadzonych rozpoznań jest przeprowadzenie typologii konsumentów metodą k-średnich, w wyniku której wyodrębniono: entuzjastów współdzielenia, sceptyków oraz eksploratorów Internetu. Wyniki badań wskazują, że na kształtowanie się skłonności do współdziałania wpływ ma wiek, pleć, wysokość dochodów i kierunek wykształcenia.
EN
Among the new consumer trends, we can observe intensification of behaviours connected with the processes of sharing different resources with other people, which results from the rising popularity of the collaborative consumption and prosumer attitudes. The article indicates the scope of behaviours which represent sharing both real resources (material goods) and virtual ones. It takes into account the effects (directions) of actions (i.e. using vs. transferring resources) and the space in which the acts of cooperation take place (Internet vs. real world). The analysis we conducted allowed for creation of consumers’ typology for which k-means method was used. We were able to identify 3 consumers’ categories: enthusiasts of sharing, sceptics and Internet explorers. Additionally, we noted that the tendency to cooperate was affected by age, gender, household income level, and the type of education.
RU
В числе новых потребительских трендов укрепляются типы поведения, связанные с процессами разделения ресурсов, вытекающие из распространения совместного потребления и просьюмерсого отношения. В статье обсудили масштаб поведения, связанного с разделением реальных (материальных благ) и виртуальных ресурсов. Учли эффекты предпринимаемых действий («брать» или «давать»), а также пространство, в котором осуществляются акты взаи- модействия (интернет/реальный мир). Эффект проводимого изучения – осуществление типологии потребителей по методу k-средних, в результате чего выделили: энтузиастов разделения, скептиков и эксплораторов интернета. Результаты изучения указывают, что на формирование склонности к взаимодей- ствию влияют возраст, пол, размер доходов и направление образования.
Year
Pages
396-408
Physical description
Contributors
author
References
 • Bauwens M., Mendoza N., Iacomella F. (2012), Synthetic Overview of the Collaborative Economy, P2P Foundation, http://p2p.coop/files/reports/collaborative-economy- 2012.pdf [dostęp: 12.12.2016].
 • Belk R. (2007), Why Not Share Rather than Own?, „Annals of the American Academy of Political and Social Science”, No. 611.
 • Botsman R., Rogers R. (2010) What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York.
 • Burgiel A. (2014a), Rozwój technologii informacyjnych jako determinanta adaptacji modelu konsumpcji wspólnej, „Marketing i Rynek”, nr 11.
 • Burgiel A. (2014b), Wspólna konsumpcja (collaborative consumption) jako alternatywna opcja dla konsumenta XXI wieku, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Burgiel A. (2014c), Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów, (w:) Kieżel E., Smyczek S. (red.), Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Burgiel A. (2015), Determinanty i perspektywy upowszechnienia konsumpcji wspólnej w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 231.
 • Felson M., Spaeth J.L. (1978), Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach, “American Behavioral Scientis”, No. 978, Vol. 21.
 • Jackson T.(2005), Live Better by Consuming Less? Is There a Double Dividend in Sustainable Consumption?, “Journal of Industrial Ecology”, Vol. 9, No. 1-2.
 • Krzyżanowska M., Tkaczyk J. (2010), Zachowania nabywców w czasach kryzysu – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw?, (w:) Figiel Sz. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, PWE, Warszawa.
 • Sowa I. (2016), Czynniki sprzyjające postawom prosumenckim młodych konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(362).
 • Sowa I.(2015), Nowe trendy w zachowaniach młodych konsumentów , w: Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, (w:) Kieżel E., Smyczek S. (red.), Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Szul E. (2013), Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy , „Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”.
 • Xie C., Bagozzi, R., Troye, S. (2008), Trying to prosume: toward a theory of consumers as co-creators of value, “Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 36(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a25cdb5-06a0-47bf-b244-c118a778b5b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.