Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(40) | 78-99

Article title

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Credit Risk Management at Cooperative Banks in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności każdego banku. Ze względu na złożoność występujących ryzyk, klasyfikacja ryzyka bankowego jest trudna. W zależności od płaszczyzny odniesienia eksperci podejmują próby jego klasyfi kacji. Do najbardziej charakterystycznych typów ryzyka bankowego należą: kredytowe, płynności, stopy procentowej, rynkowe i operacyjne. Ryzyko kredytowe pozostaje wciąż obszarem generującym największe dochody, może też spowodować stratę, która może być bezpośrednią przyczyną upadłości banku. Skuteczne zarządzanie i ograniczanie ryzyka kredytowego to proces obejmujący: identyfi kację, pomiar, sterowanie i kontrolę. W ramach wymienionych etapów, banki zgodnie z obowiązującymi regulacjami nadzorczymi, podejmują działania w stosunku do pojedynczej ekspozycji kredytowej i do całego portfela kredytowego. Niestety, obecna rzeczywistość gospodarcza sprawia, że ryzyko kredytowe systematycznie wzrasta, a tym samym zarządzanie nim staje się coraz trudniejsze. Doskonalenie metod ograniczania ryzyka kredytowego jest nieuniknione. Zmiany te wynikać będą między innymi z dostosowywania się banków do wymogów nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz przystosowywania do potrzeb i oczekiwań klientów. Artykuł ma charakter metodologiczny.
EN
The risk is an inherent element of activity of every bank. Due to the complexity of occurring risks, classification of bank risk is diffi cult. Depending on the reference plane, experts undertake attempts to its classification. The most characteristic types of the bank risk are: credit, liquidity, interest rate, market, and operational. The credit risk has still been an area generating the greatest incomes; however, it also may cause a loss which can be a direct reason of bank bankruptcy. An efficient credit risk management and reduction is the process comprising identification, measurement, steering, and control. Within the framework of the specified stages, banks, in compliance with the supervision regulations in force, undertake measures related to a single credit exposure and to the whole credit portfolio. Unfortunately, the present economic reality causes that the credit risk is systematically growing; hence, its management becomes more and more difficult. Improvement of the credit risk reduction methods is unavoidable. These changes will result, among other things, from banks’ adjustment to the supervisory requirements as regards credit risk management and to the clients’ needs and expectations. The article is of the methodological nature.

Year

Issue

Pages

78-99

Physical description

References

 • Buschgen H.E. (1997), Przedsiębiorstwo bankowe, t. II, Poltext, Warszawa.
 • Capiga M. (2010), Zarządzanie bankiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Emerling I. (2008), Działalność kredytowa banku komercyjnego, Mariana, Wrocław.
 • Grabowski, T. (1998), Zarządzanie bankiem komercyjnym, (w:) Opolski K., ABC... Bankowości, Olimpus CeiRB, Warszawa.
 • Gruszka B, Zawadzka Z. (1992), Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe, SGH, Warszawa.
 • Gwizdała J. (2011), Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Iwonicz-Drozdowska M. (2002), Działania banków, (w:) Iwonicz-Drozdowska M., Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Iwonicz-Drozdowska M. (2012), Regulacje nadzorcze a zarządzanie ryzykiem,(w:) Iwonicz-Drozdowska M.,Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa.
 • Iwonicz-Drozdowska M. (2012), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa.
 • Iwonicz-Drozdowska M. (2012), Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka, Poltext, Warszawa.
 • Iwonicz-Drozdowska M., Nowak A. (2002), Ryzyko bankowe, SGH, Warszawa.
 • Jakość aktywów. Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie (2007), NBP, GINB, Warszawa.
 • Jaworski W. (1999), Współczesny bank, Poltext, Warszawa.
 • Kalinowski M. (2012), Ryzyko walutowe. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Konkrety, nie wizje,raport z konferencji Nowe otwarcie dla spółdzielczości (2012), „NBS”, nr 6, CPBiI, Warszawa.
 • Kotliński G. (2012), Problemy informatyzacji działalności banków spółdzielczych, (w:) Szelągowska A.,Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu, Warszawa.
 • Łaszek J. (2012), Komentarz do raportu: Raport AMRON – SARFiN – I kwartał 2012 r., „Finansowanie Nieruchomości”, nr 2, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa.
 • Matusiak M. (2007), BIK ogranicza ryzyko, „Gazeta Bankowa”, nr 39.
 • Matusiak M. (2007), Dłużnik w rejestrze, „Gazeta Bankowa”, nr 39.
 • Solarz J.K. (1997), Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa.
 • Solarz J.K. (2000), Narodowe instytucje finansowe, „Bank Spółdzielczy”, nr 1.
 • Solarz J.K. (2008), Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szyszko M. (2009), Banki spółdzielcze, (w:) Przybylska-Kapuścińska W., Pośrednictwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Wawrzyniak D. (2012), Technologie informatyczne w instytucjach kredytowych, (w:) Gospodarowicz A. Nosowski A., Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wiatr M.S. (2011), Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, SGH, Warszawa.
 • Winiarska K. (2006), Wewnętrzna kontrola finansowo–księgowa w firmie, ODiDK, Gdańsk.
 • Zawadzka Z. (1996), Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa.
 • Żółtkowski W. (2007), Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce w kontekście NUK (Bazylea 2),CeDeWu, Warszawa.
 • Żółtkowski W. (2011), Bank lokalny, CeDeWu, Warszawa.
 • Żółtkowski W. (2012), Zarządzanie ryzykiem we współczesnej bankowość spółdzielczej, (w:) Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu, Warszawa.
 • Ustawy i akty prawne
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
 • Ustawa Prawo bankowe, Dz.U. z 1997 r., Nr 140, poz. 939 z późń. zm.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
 • Uchwały KNF:
 • 76/2010 (z późn. zm.) – w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz uchwała w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności;
 • 434/2010 z dnia 20 grudnia 2010r. – w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku;
 • 258/2011 z dnia 4 października 2011r. – w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegó-łowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądu procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku;
 • 385/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniona Uchwałą 259/11 z dnia 4 października 2011r. – w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu;
 • 384/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. – w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań;
 • 208/2011 z dnia 17 grudnia 2011r. – w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań
 • Rekomendacje KNB
 • S z 2013 r. zmieniająca rekomendację z 2010 r. – dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie;
 • T z 2013 r. – dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych;
 • H z 2011 r. – dotycząca kontroli wewnętrznej w banku.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1a315218-8db9-492a-8b5c-d0874d246615
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.