PL EN


2013 | XI | 1 | 97-103
Article title

Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych i jej ograniczenia w zakresie zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The principle of equality of denominational groups and its limitations in the scope of contracting civil marriages in the denominational form
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper deals with the problem of realization of the principle of equality of denominational groups as far as the possibility of applying the denominational form of contracting the civil marriage. The author presents the essence of the principle of equality of denominational groups, as well as the existing solutions which consist in its restricting through authorizing only some denominational groups to apply the indicated form of contracting a marriage, that is those which possess the legal status regulated through individual acts. In order to eliminate this discriminating practice, the author proposes, in her paper, changes de lege ferenda aimed at authorizing also other legally active denominational communities to proceed using the denominational form while contracting civil marriages.
Year
Volume
XI
Issue
1
Pages
97-103
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
References
 • Krukowski Józef, Krzysztof Warchałowski. 2000. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.
 • Mezglewski Artur, Anna Tunia. 2007. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Tunia Anna. 2011. Podmiot urzędowy zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej. W Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, 55-61. Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie.
 • Stanisz Piotr. 2011. Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo–Kościół. Prawo wyznaniowe, 76. C. H. Beck w Warszawie.
 • Dudek Dariusz. 2004. Równouprawnienie kościołów i związków wyznaniowych na tle konstytucyjnych zasad prawa wyznaniowego. Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, 202. Wydawnictwo KUL w Lublinie.
 • Leszczyński Paweł Adrian. 2011. Dualny (umowny i ustawowy) tryb regulacji stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi wspólnotami religijnymi na podstawie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP. Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, 261–262. Wydawnictwo KUL w Lublinie.
 • Walencik Dariusz. 2011. Konsensualna regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej. Kościół a polityka, 97-112. Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.
 • Zieliński Tadeusz Jacek. 2009. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r. jako „magna charta” swobód światopoglądowych w Polsce. W Prawo wyznaniowe w Polsce (1989–2009). Analizy – dyskusje – postulaty, 57. Katowice – Bielsko-Biała. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów.
 • Zieliński Tadeusz Jacek. 2009. Konsekwencje konkordatu polskiego z 1993 r. dla sytuacji prawnej nierzymskokatolickich związków wyznaniowych. W Dziesięć lat polskiego konkordatu, 56-58. Warszawa: Wydawnictwo SAWPIAUW
 • Tunia Anna. 2013. Zjawisko recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w zakresie wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego. W Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych. ( Brak stron). Wydawnictwo KUL w Lublinie.
 • Zieliński Tadeusz Jacek. 2012. „Rozciągnięcie prawa do procedowania wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego na wspólnoty religijne wpisane do rejestru (propozycja de lege ferenda)”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 4 : 169–176.
 • Zieliński Tadeusz Jacek. 2011. „Stosowanie wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego poza Kościołem katolickim”. Państwo i Prawo 2 : 19-33.
 • Szymanek Jarosław. 2005. „Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP”. Studia z Prawa Wyznaniowego 8 : 22.
 • Borecki Paweł. 2007. „Zasada równouprawnienia wyznań w prawie polskim”. Studia z Prawa Wyznaniowego 10 : 136.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a349155-1898-440f-a3ac-048c14e3f176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.