PL EN


2014 | 2(11) | 209-219
Article title

Wychowanie patriotyczne w duchu jedności – inspiracje Karola Libelta (1807–1875)

Authors
Content
Title variants
EN
Patriotic education in the spirit of unity – inspirations of Karol Libelt (1807– 1875).
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Karol Libelt (1807–1875), katolicki uczony, filozof, publicysta, społecznik, wielki patriota, uczestnik powstania listopadowego odznaczony krzyżem Virtuti Militari, jest autorem unikatowego dzieła O miłości ojczyzny, uznanego za klejnot literatury patriotycznej. W niniejszej rozprawie autor – odwołując się do myśli Karola Libelta – wskazuje na potrzebę miłości ojczyzny w duchu jedności jako główną zasadę w wychowaniu patriotycznym. Wychowanie patriotyczne będzie zatem polegało na umacnianiu więzi (jedności) człowieka ze swoją ojczyzną w wielu wymiarach odpowiadających wyodrębnionym i opisanym składnikom pojęcia „ojczyzna”. Karol Libelt swoimi dziełami i życiem wpisał się do panteonu polskich twórców narodowych, a jego idee pozostają wierne społecznemu nauczaniu Kościoła.
EN
Karol Libelt (1807–1875), catholic scholar, philosopher, journalist, social activist, a great patriot, a participant of the November Uprising awarded the Cross “Military Virtue”, is the author of a unique work About the love to the homeland, considered the jewel of patriotic literature. In the article, author analyzes the concept of the homeland and love of it, where he infers conditions and rules of education for love of country. According to Libelt, homeland consists a number of important factors and with each of them the inhabitant of the country stays in close connectivity – with the land, the people, the laws prevailing in the country, with national characteristics and so on – such that we can find the ontological unity at the level of each of these factors between the man and the homeland. Thus the concept of education for love of the homeland developed by Karol Libelt may be called the principle of unity in patriotic education. Its result of it is not only emotional and exhibiting deficiencies, but also the rational and conscious, so also complete love of the homeland. Karol Libelt by his works and his life entered to the pantheon of Polish national creators, and his ideas stay faithful to the social teaching of the Church.
Year
Issue
Pages
209-219
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Adamski S., Patriotyzm. Nasze względem ojczyzny powinności, Poznań 1917.
 • Hahn W., Karol Libelt w setną rocznicę urodzin, Lwów 1907.
 • Karol Libelt 1807–1875, pod red. Z. Grota, Warszawa–Poznań 1976.
 • Libelt K., Nauczyciel pod względem narodowym, [w:] Pisma o oświacie i wychowaniu, wybrał i wstępem opatrzył J. Szewczyk, Wrocław 1971, s. 271–292.
 • Libelt K., O miłości ojczyzny, [w:] Samowładztwo rozumu, oprac. i wstępem opatrzył K. Walicki, Warszawa 1967, s. 1–121.
 • Libelt K., O miłości ojczyzny, Kraków 1901.
 • Libelt K., Pomysły o wychowaniu ludów, [w:] Pisma o oświacie i wychowaniu, wybrał i wstępem opatrzył J. Szewczyk, Wrocław 1971, s. 393–434.
 • Libelt K., Wybór pism pedagogicznych, oprac. B. Suchodolski, Warszawa 1947.
 • Majka J., Filozofia społeczna, Wrocław 1982.
 • Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, pod red. A. Podsiada, Warszawa 1983.
 • Marcel G., Być i mieć, przeł. D. Eska, Warszawa 1986.
 • Platon, Uczta, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1984.
 • Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987.
 • Sawicki F., Filozofia miłości, Kraków 1945.
 • Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. II, Kraków 1982.
 • Wojtkowski A., Karol Libelt jako wychowawca, Poznań 1925.
 • Z dziejów filozofii polskiej 1815–1918, pod red. A. Walickiego, Warszawa 1985.
 • Zwoliński A., O narodzie, Kraków 1992.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a399118-9476-4101-946c-4b3f62e1224d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.