PL EN


2018 | 10(46) | 2 | 147-160
Article title

Nauczanie wielozmysłowe jako strategia wspierająca sensoryczne preferencje percepcyjne uczniów

Authors
Title variants
EN
Multi-sensory Teaching as a Strategy Supporting Sensory Perceptual Preferences of Pupils
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst akcentuje rolę nauczania multisensorycznego, które angażuje wszystkie zmysły i kanały percepcji uczniów. Aktywizacja zmysłów znacznie podnosi efektywność uczenia się, gdyż informacje uzyskane wielotorowo są lepiej rozumiane i zapamiętywane. Proces dydaktyczny staje się bardziej zróżnicowany i atrakcyjny, dzięki czemu jego uczestnicy odczuwają pozytywne emocje związane z daną aktywnością, co również pomaga im lepiej zapamiętać to doświadczenie oraz przyswoić nową wiedzę. Wykorzystywanie przez nauczyciela zróżnicowanych metod, strategii, materiałów i kontekstów nauczania tworzy bogate, urozmaicone środowisko sensoryczne. Współczesna dydaktyka powinna uwzględniać indywidualne predyspozycje uczniów, poszerzać ich warsztat uczenia się, zachęcać do korzystania z własnego potencjału, zgodnie z osobistymi preferencjami sposobu uczenia się.
EN
The text emphasizes the role of multi-sensory teaching, which involves all the senses and channels of students’ perception. Activation of the senses significantly increases the efficiency of learning, as information obtained through various learning channels is better understood and remembered. The didactic process becomes more diverse and attractive, which makes its participants feel positive emotions related to a given activity, and also helps them to better remember this experience and acquire new knowledge. The teacher’s use of diverse methods, strategies, materials and learning contexts creates a rich, varied sensory environment. Contemporary didactics should take into account the individual predispositions of pupils, expand their learning workshop, encourage to use their own potential according to personal preferences of the way of learning.
Year
Volume
Issue
2
Pages
147-160
Physical description
Contributors
 • Zakład Dydaktyki Ogólnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, monika_zinczuk@wp.pl
References
 • Baines, L. (2008). A Teacher’s Guide to Multisensory Learning. Improving Literacy by Engaging the Senses. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Bandler, R., Grinder, J. (1986). Using Your Brain For a Change. Moab, Utah: Real People Press.
 • Blakemore, S., Frith, U. (2008). Jak uczy się mózg (przekł. R. Andruszko). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Christov, T, (1994 b). Jedno ciało – dwa umysły. „Gestalt. Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków” 14, 33-34.
 • Christov, T. (1994 a). Słaby uczeń czy „translator”? „Gestalt. Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków” 13, 28-30.
 • Dryden, G., Vos, J. (2003). Rewolucja w uczeniu się (przekł. B. Jóźwiak). Poznań: Zysk i S-ka.
 • Futyma, S. (2012). Edukacja wobec zmysłowej natury człowieka. Od unilateralności do komplementarności. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Gardner, H. (2009). Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Laurum.
 • Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
 • Grochulska, J. (1994). Granice możliwości edukacyjnych człowieka. Kraków: Staromiejska Oficyna Wydawnicza.
 • Karpińska, A. (2005). Neurodydaktyczne implikacje dla dobrej edukacji. Część 2. „Gazeta Szkolna” 31/32, 30-31.
 • Kotarba-Kańczugowska, M. (2010). Nauczanie wielozmysłowe podstawą indywidualizacji procesu kształcenia. W: M. Pomianowska, K. Szczepkowska-Szczęśniak (red.), Indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w klasach I-III (część B, s. 1-15). Warszawa: Spółka Wydawnicza Raabe.
 • Linksman, R. (2005). W jaki sposób szybko się uczyć (tłum. J. Korpanty). Warszawa: Świat Książki.
 • Mass, V.F. (2016). Uczenie się przez zmysły (przeł. D. Szatkowska). Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Taraszkiewicz, M. (2000). Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: CODN.
 • Taraszkiewicz-Kotońska, M., Karpa, A. (2010). Razem w szkole: edukacja wczesnoszkolna: klasa 1-3: nauczanie wielozmysłowe: poradnik dla nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Taraszkiewicz-Kotońska, M., Rose, C. (2006). Atlas efektywnego uczenia się nie tylko dla nauczycieli. Cz. I. Warszawa: Transfer Learning Sp. z.o.o.
 • Zatorska, M., Kopik, A. (2012). Wielointeligentne odkrywanie świata – program edukacji wczesnoszkolnej, https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/169-programy-nauczania-szkoa-podstawowa?download=889:wielointeligentne-odkrywanie-wiata-program-edukacji-wczesno szkolnej (dostęp: 15.11.2017).
 • Zińczuk, M. (2014). Niska motywacja do nauki w kontekście niepowodzeń szkolnych. W: A. Karpińska, M. Zińczuk (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach (s. 90-105). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a4fc7d0-7591-42b5-be72-9d7483e7155d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.