PL EN


2019 | numer 1 | 43-53
Article title

ZMIENNOŚĆ KURSÓW AKCJI W KONTEKŚCIE OGŁOSZEŃ O PLANO- WANYCH PRZEJĘCIACH W SEKTORZE FARMACEUTYCZNYM

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza zmian kursów akcji przedsiębiorstw przejmujących na skutek publikacji informacji o planowanych całościowych przejęciach innych podmiotów. Analiza oparta jest o hipotezę, że ogłoszenia wpływają pozytywnie na ceny akcji i tym samym wartość rynkową podmiotów przejmujących. Zakresem objęte są największe globalne przedsiębiorstwa farmaceu-tyczne notowane na międzynarodowych giełdach. Efektem badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszego artykułu jest sformułowanie wniosków, zgodnie z którymi, dostrzega się neutralny oraz, w nieznacznym stopniu, negatywny wpływ ogłoszeń o przejęciach na kursy akcji przedsię-biorstw przejmujących. Analiza przeprowadzona na reprezentatywnej dla populacji próbie wska-zuje, że ogłoszenia o przejęciach skutkują utrzymywaniem wartości rynkowej przez przedsię-biorstwa przejmujące, wyrażonej przez kurs akcji, i tym samym, że przejęcia w sektorze farma-ceutycznym nie działają destrukcyjnie na przedsiębiorstwo. Jednocześnie wyniki analizy oceniane są jako wyraz zaufania inwestorów do polityki akwizycji w sektorze farmaceutycznym. Analiza przeprowadzona jest w oparciu o metodę analizy zdarzenia.
EN
The purpose of this article is to analyse the impact on share prices of the announcements of acquiring companies regarding planned full acquisitions. The analysis refers to hypothesis regarding a positive impact of announcements on share price and market value of companies making announcements regarding takeovers. The scope of analysis includes the largest pharmaceutical companies quoted on the international stock exchanges. The research results lead to the conclusion that acquisition announcements impact predominantly neutrally and also to little extent, negatively, the shares prices of acquiring companies. The analysis, which is based on a representative sample of the largest companies confirms, that the announcements about acquisitions sustain market value of acquiring companies based on their share prices, and thus acquisitions in pharmaceutical sector do not destroy value of acquiring companies. The author perceives obtained results as investors’ appreciation of acquisition strategies in this sector. The analysis of stock reactions is based on event study method.
Keywords
Year
Issue
Pages
43-53
Physical description
Dates
published
2019-03-31
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
References
 • Campa J., Hernando I., Shareholder Value Creation in European M&A, “European Financial Management” 2004, No. 10(1).
 • Czapiewski L., Kubiak J., Metody określania wag w wielowymiarowej analizie porównawczej a adekwatność pomiaru poziomu asymetrii informacji, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 59.
 • Firmy farmaceutyczne – wyzwania 2018, Portal eGospodarka, www.egospodarka.pl/108758,Firmy-farmaceutyczne-wyzwania (10.11.2018).
 • EY, Cash on Prescription. Pharmaceutical companies and working capital management 2015, EYGM Limited 2015.
 • Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998.
 • V. Hunt, N. Manson, P. Morgan, A wake-up call for a Big Pharma, McKinsey Quarterly, December 2011. https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/ our-insights/a-wake-up-call-for-big-pharma (stan na dzień 18.10.2018).
 • Coraz szybszy wzrost światowego rynku farmaceutyków, Pracowania Badań Rynków Zagranicz-nych, 3.06.2016, http://www.pbrz.pl/artykul/coraz-szybszy-wzrost-swiatowego-rynku-farmaceutykow (stan na dzień 18.10.2018).
 • Światowy rynek leków, Pracowania Badań Rynków Zagranicznych, 5.10.2016 http://www.pbrz.pl/artykul/swiatowy-rynek-lekow (stan na dzień 18.10.2018).
 • M. Mikulic, Global Pharmaceutical Industry – Statistics & Facts, Statista, 13.08.2019 https://www.statista.com/topics/1764/global-pharmaceutical-industry/ (stan na dzień 18.10.2018).
 • Nagendra S., Kumar S., Laxon, Impact of Merger on Stock Market – A Study on Selected Indus-tries, “International Journal of Pure and Applied Mathematics” 2018, Vol. 119, No. 10.
 • PWC, Pharma life Sciences 2020.
 • Rani N., Yadav S.S., Jain P.K., Impact of Mergers and Acquisitions on Shareholders’ Wealth in Short-Run: An Empirical Study of Indian Pharmaceutical Industry, “International Journal of Global Business and Competitiveness” 2011, Vol. 6, No 1.
 • The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, The Pharmaceutical Industry in Figures Key Data 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a507965-8fba-4411-9495-dda1e60a1165
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.