PL EN


2015 | 15 | 5-19
Article title

Eko-dogmatyka encykliki Laudato si’

Authors
Content
Title variants
EN
Eco-dogmatics of the Encyclical Laudato si’
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł systematyzuje eko-teologiczne wątki encykliki Laudato si’ i ukazuje ich ekumeniczny wymiar. Owocem usystematyzowania eko-teologicznych wątków encykliki jest eko-dogmatyka, czyli refleksja nad zawartymi w Objawieniu doktrynalnymi podstawami ekologii. Tak rozumiana eko-dogmatyka została przedstawiona w kluczu historii zbawienia. Działanie Boga w historii zbawienia wykazuje analogię do antycznego dramatu, którego akcja miała trzy zasadnicze części: zawiązanie, punkt kulminacyjny i rozwiązanie. Eko-dogmatyka jest przedmiotem zainteresowania ze strony teologów należących do różnych chrześcijańskich Kościołów i Wspólnot kościelnych. Jednym z nich jest Jürgen Moltmann. Pomiędzy eko-dogmatycznymi wątkami zawartymi w Laudato si’ a eko-dogmatyką Moltmanna zachodzi ekumeniczne współbrzmienie. Są one przede wszystkim wpisane w ekumeniczne Credo nicejsko-konstantynopolitańskie. Podstawą tego Credo jest prawda o Bogu Stworzycielu nieba i ziemi, który poprzez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna prowadzi wszystkie stworzenia do życia wiecznego w przyszłym świecie. Już ten fakt uprawnia do postawienia tezy, że eko-dogmatyczne wątki Laudato si’ i eko-dogmatyka Moltmanna tworzą ekumeniczną eko-dogmatykę. Jej istotą jest przedstawienie wszystkich stworzeń w ich wielorakich relacjach z uwzględnieniem jako bazy relacji do Boga. Taka ekumeniczna eko-dogmatyka jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim dla teologii jest kryzys ekologiczny.
EN
The purpose of this paper is to systematize eco-theological themes of encyclical Laudato si’ and to show their ecumenical aspect. A result of systematizing of the eco-theological themes of encyclical Laudato si’ will be eco-dogmatics, i.e. a reflection on doctrinal bases of ecology included in Revelation. The eco-dogmatics understood in this way will be presented in the key of salvation history. Activity of God in the history of salvation shows analogy to ancient drama, whose action included three fundamental parts: tying, culminating point and untying. The eco-dogmatics is a subject of interest of theologians belonging to different Christian Churches and Communities. Jürgen Moltmann is one of them. Between Eco-dogmatic themes included in Laudato si’ and eco-dogmatics of Moltmann there is ecumenical consonance. After all, they are written into ecumenical Nicene-Constantinopolitan Creed. The basis of this Credo is truth on the Creator God of heaven and earth who by incarnation, death and resurrection of his Son leads all creations to everlasting life in future world. This is underlined by the fact that eco-dogmatic themes included in Laudato si’ and eco-dogmatics of Moltmann form the ecumenical dogmatics. Its essence is presenting all creations in their multiple relations with taking into consideration relation to God as a base. Such ecumenical eco-dogmatics is an answer for challenge which for theology is the ecological crisis.
Year
Volume
15
Pages
5-19
Physical description
Contributors
author
 • Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław
References
 • Balthasar Hans Urs von, Teodramatyka I, Prolegomena, Kraków: Wydawnictwo WAM 2005.
 • Bartłomiej I, Medytacja, w: J. Lipniak (red.) Światło Chrystusa oświeca wszystkich, Świdnica: Świdnicka Kuria Biskupia 2008, 13–18.
 • Czaczkowska Iga, Pomiędzy potopem a tęczą, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998.
 • Danielewicz Zbigniew, Ku Bogu – „wszystkiemu we wszystkim”. Holistyczna eschatologia Jürgena Moltmanna, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 2009.
 • Ferdek Bogdan, Wcielenie jako odnowienie dzieła stworzenia, w: B. Kochaniewicz, B. Ferdek (red.), Debata wokół „Jezusa z Nazaretu” Benedykta XVI, Wrocław: Wydawnictwo Tumskie 2014, 301–317.
 • Greshake Gisbert, Theodramatik, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 9, Freiburg – Basel – Wien: Herder 2006, 1426.
 • Moltmann Jürgen, Der Weg Jesu Christi, München: Chr. Kaiser 1989.
 • Moltmann Jürgen, Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie, Gütersloh: Chr. Kaiser 1995.
 • Moltmann Jürgen, Bóg w stworzeniu, Kraków: Wydawnictwo Znak 1995.
 • Pieniek Jarosław, Drzewa owocowe zakwitną wraz z trawą. Ekoteologia Kościoła Anglii, Świdnica: Świdnicka Kuria Biskupia 2008.
 • Ware Kallistos, Prawosławna droga, Białystok: Orthdruk 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a5f85bc-825d-4a5e-93ff-6d4263408d7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.