PL EN


2014 | 4(58) | 88-104
Article title

Polityka promocyjno-informacyjna a rozwój gospodarczy miast Polski

Content
Title variants
EN
Promotion and information policy and economic development of Polish cities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy była analiza zróżnicowania przestrzennego jakości polityki promocyjnej i informacyjnej miast Polski ukierunkowanej na rozwój gospodarczy. Badanie oparto na przeprowadzonym audycie elektronicznym oraz szczegółowej weryfikacji oficjalnych serwisów internetowych 306 miast w Polsce. Analiza wykazała bardzo dużą różnorodność rzeczywistego zaangażowania samorządów lokalnych w poprawę atrakcyjności inwestycyjnej miast. W wielu wypadkach obserwować można częściowy lub całkowity brak przejawów realizacji polityki promocyjno-informacyjnej. Badanie wykazało również brak spójności oraz tymczasowość podejmowanych działań marketingowych.
EN
The purpose of this paper is to analyze cities’ promotion and information policy regarding the development of economic activity. The study was carried out in the form of electronic audit and evaluation of the official websites of 306 cities in Poland. On this basis, promotion and information policy was assessed and its spatial diversity analyzed. The analysis revealed significant diversity of actual involvement of local self-governments in enhancing investment attractiveness of cities. It seems that in most cases such policy either does not exist at all, or is hardly implemented. The study also shows a lack of cohesion as well as temporariness of marketing activities undertaken.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, andrzej.raczyk@uni.wroc.pl
 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, kamila.gk@interia.pl
References
 • Adamowicz M., 2006, „Rozwój marketingu gmin – formowanie się czy ekspansja marketingu terytorialnego w Polsce”, w: T. Zwierzyńska-Bubałło (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bański J., 2006, „Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach – analiza i ocena”, Studia Obszarów Wiejskich, nr 11, s. 59–72.
 • Bończak-Kucharczyk E., Chmura K., Herbst K., 1998, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Ceran S.W., Sidoruk M., 2006, „Ocena sieciowych zasobów informacyjnych administracji samorządowej na obszarze województwa podlaskiego”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 137–158.
 • Ciok S., Dołzbłasz S., Raczyk A., 2006, Dolny Śląsk: problemy rozwoju regionalnego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, t. 79, Wrocław.
 • Domański T. (red.), 1997, Marketing terytorialny – strategiczne wyzwania dla miast regionów, Łódź: Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki.
 • Dziadkowiec J., 2006, „Wybrane metody badania i oceny jakości usług”, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 717, s. 23–35.
 • Dziemianowicz W., Jałowiecki B., 2004, Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Frąckiewicz E., 2004, „Polityka informacyjna samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych (przykład województwa zachodniopomorskiego)”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 88–98.
 • Glińska E., Florek M., Kowalewska A., 2009, Wizerunek miasta: od koncepcji do wdro-żenia, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Górka M., 2005, Internetowy wizerunek gmin województwa śląskiego, http://web.ae.katowice.pl/stanley/konferencja/pdf/Gorka.pdf [dostęp: 27.03.2014].
 • Gregor B., 2002, „Ewolucja oraz współczesne koncepcje marketingu”, w: T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Studia PAN KPZK, t. 112, s. 9–36.
 • Guzik R., 2006, „Gminy w Internecie”, w: B. Domański, W. Jarczewski (red.), Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Janc K., 2011, „Geografia hiperlinków – przestrzenny wymiar samorządowych serwisów internetowych”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 30–50.
 • Kogut-Jaworska M., 2008, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Warszawa: CeDeWu.pl, Rubinum.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2008, „Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004–2006)”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 53–75.
 • Komorowski J., 1993, „Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miast”, Zeszyty Ekonomiczne AE, seria I, nr 206, Poznań, s. 44–55.
 • Kroczek E. (red.), 2009, Raport użyteczności stron internetowych gmin miejskich, Kraków: Webklinika.
 • Kupczak P., 2010, „Samorządy Małopolski w internecie – próba oceny”, E-mentor, nr 4(36), s. 68–74.
 • Markowski T., 2002a, „Marketing miasta”, w: T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Studia PAN KZPK, t. 112, Warszawa, s. 105–136.
 • Markowski T. (red.), 2002b, Marketing terytorialny, Studia PAN KZPK, t. 112, Warszawa.
 • Misiąg W., 2000, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Warszawa: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Perdał R., 2008, „Poziom rozwoju usług elektronicznej administracji w gminach województwa wielkopolskiego”, w: J. Dominiak (red.), Przemiany w sferze usług w Polsce, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Perdał R., 2012, „Elektroniczna administracja – modele i czynniki rozwoju”, w: S. Ciok, A. Raczyk (red.), Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej, Rozprawy Naukowe IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego, 27, Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Swianiewicz P., 2006, „Wirtualny samorząd i demokracja lokalna”, Samorząd Terytorialny, nr 4, s. 5–27.
 • Szromnik A., 2002, „Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne”, w: T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Studia PAN KPZK, t. 112, Warszawa, s. 37–103.
 • Szromnik A., 2008, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Kraków–Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Sztando A., 2005, Progospodarcza polityka przestrzenna gmin, Prace Naukowe AE, nr 979, Wrocław.
 • Wołowiec T., 2005, „Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 65–82.
 • Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r. Raport generalny z badań ilościowych dla MSWiA, 2010, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a61b0e1-1c45-4585-9d4d-4659afc30d96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.