PL EN


2016 | 2 | 7-32
Article title

Sakrament pokuty i pojednania w katechezie niemieckiej

Content
Title variants
EN
The sacrament of penance in German catechesis
Languages of publication
Abstracts
PL
Na temat sakramentu pokuty i pojednania można prowadzić rozważania na różnych płaszczyznach (teologicznej, pedagogicznej, psychologicznej, społecznej). W obecnym artykule podjęto problem przygotowania do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, które dokonuje się w ramach „katechezy niemieckiej”. Termin ten jest szeroki i obejmuje przygotowanie do sakramentu pokuty w Niemczech, w Austrii, Szwajcarii czy Luksemburgu, czyli w krajach niemieckojęzycznych. Kontekstem tej wypowiedzi jest pogłębiający się kryzys wiary w społeczeństwie wielokulturowym, kryzys funkcjonowania Kościoła (ogólnie instytucji i wspólnot religijnych), kryzys znajomości, rozumienia i korzystania z sakramentów, a także kryzys samego sakramentu kapłaństwa (od różnego rodzaju afer przez „urzędowość”, rutynę i zniechęcenie). Rozważania adresowane są do polskich czytelników, stąd rozumienie katechezy jest szerokie – jako nauczanie i wychowanie religijno-moralne, a więc oddziaływanie, które dokonuje się zarówno w szkole (Religionsunterricht), jak i w parafi i (Gemeindekatechese). Wprowadzeniem do rozważań jest ukazanie, w jaki sposób sakrament pokuty i pojednania funkcjonuje w duszpasterstwie niemieckim.
EN
On the sacrament of penance and reconciliation we can lead discussion at various levels (theological, pedagogical, psychological, social). In the present article discusses the problem of preparation for the use of the sacrament of penance and reconciliation, which takes place in the framework of the “German catechesis”. The term is broad and includes preparation for the sacrament of penance in Germany, Austria, Switzerland and Luxembourg, which in German-speaking countries. The context of this statement is the deepening crisis of faith in a multicultural society, the crisis of the functioning of the Church (generally institutions and religious communities), the crisis of knowledge, understanding and use of the sacraments, as well as the crisis of the sacrament of the priesthood (of all kinds of scandals over “offi cialdom” routine and discouragement). Considerations are addressed to Polish readers, hence understanding of catechesis will be wide –as teaching and education of religious and moral, and therefore the impact, which takes place both in school (Religionsunterricht), and in the parish (Gemeindekatechese). The introduction to the discussion is to show how the sacrament of penance is functioning in German ministry.
Year
Issue
2
Pages
7-32
Physical description
Contributors
References
  • Die deutschen Bischöfe, Umkehr und Versöhnung im Leben der Kirche. Orientierung zur Bußpastoral, Bonn 1977.
  • Demmer K., Das vergessene Sakrament. Umkehr und Buße in der Kirche, Padeborn 2005.
  • Hansemann G., Wychowanie religijne, Warszawa 1988 [oryg.: Religiöse Erziehung heute. Vom Vorschulalter zum Erwachsensein, Graz–Wien–Köln 1976].
  • Langenhorst G., Kinder brauchen Religion. Orientierung für Erziehung und Bildung, Freiburg–Base–Wien 2014.
  • Lutz B., Buße und Beichte für Kinder und Erwachsene positiv motivieren, w: A. Kaupp, S. Leimgruber, M. Scheidler (Hg.), Handbuch der Katechese. Für Studium und Praxis, Freiburg i. Breisgau 2011, s. 390–393.
  • Marcol A., Pokuta i sakrament pokuty, Opole 1992.
  • Niemiecka Konferencja Biskupów, Katolicki katechizm dorosłych: Wyznanie wiary Kościoła, Poznań 1987 [oryg.: Deutsche Bischofskonferenz, Katholischer Erwachsenen-Katechismus: Das Glaubensbekenntnis der Kirche, München–Limburg–Regensburg–Köln 1985].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a7cf8d1-0b1b-45ec-aa57-f31ba7083fee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.