PL EN


2018 | 3 | 115-128
Article title

REŻIM POLITYCZNY ROSJI W UJĘCIU WSPÓŁCZESNYCH TEORII POLITOLOGICZNYCH

Content
Title variants
EN
POLITICAL REGIME OF RUSSIAN FEDERATION IN CONTEXT OF CONTEMPORARY POLITOLOGICAL THEORIES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The deliberations presented in this text are an attempt to capture the tendencies in the discussion on the phenomenon of the Russian political regime and its process of transformation in the Vladimir Putin era. The author presents different ways of defining the political regime and different approaches to the subject of the researched phenomenon presented by researchers from Poland, Russia and representatives of Western political science. The text is a overview since the dynamics of the changes and the multiplicity of elements involved have resulted in more or less consistent concepts and the lack of effective completion of the transition processes results in topic's non-exhaustion, despite the great interest in the issue.
PL
Rozważania przedstawione w niniejszym tekście stanowią próbę uchwycenia tendencji w dyskusji nad fenomenem rosyjskiego reżimu politycznego i jego procesu przemian w epoce Władimira Putina. Autorka prezentuje różne sposoby definiowania reżimu politycznego oraz odmienne podejścia do tematyki badanego zjawiska prezentowanego przez badaczy z Polski, Rosji oraz przedstawicieli zachodniej politologii. Tekst ma charakter przeglądowy, gdyż dynamika dokonujących się zmian i wielość zaangażowanych w nie elementów spowodowały powstanie mniej bądź bardziej spójnych koncepcji a brak skutecznego zakończenia procesów tranzycji powoduje, iż mimo dużego zainteresowania problematyką, nie została ona w pełni wyczerpana.
Contributors
References
 • [1] Antoszewski A., Tranzycja polityczna, [w:] Leksykon politologii, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Wrocław 2003.
 • [2] Antoszewski A., Wyboista droga ku demokracji i autorytaryzmowi w świecie pokomunistycznym, „Wrocławskie studia politologiczne”, nr 16/2014.
 • [3] Bäcker R., Ewolucja niesuwerenności PRL. Typy podległości kraju podporządkowanego wobec totalitarnej metropolii, [w:] W objęciach Wielkiego Brata: Sowieci w Polsce 1944-1993, K. Rokicki, S. Stępień (red.), Warszawa 2009.
 • [4] Bäcker R., Ewolucja reżimów politycznych Polski i Rosji, https://mostyeuropy.pl/index.php/node/46, [dostęp: 04.03.2018].
 • [5] Bäcker R., Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011.
 • [6] Bäcker R., Reżimy hybrydalne, [w:] J. Juchnowski, R. Wiszniowski (red.), Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne: księga dedykowana profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, Toruń 2014.
 • [7] Bäcker R., Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007.
 • [8] Broda M., „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce – tajemnicy, Łódź 2011.
 • [9] Carothers T., The End of Transition Paradigm, “Journal of Democracy”, 2002, vol. 13, nr 2.
 • [10] Cashaback D., Risky Strategies? Putin’s Federal Reforms and the Accommodation of Difference in Russia, “JEMIE – Journal on ethnopolitics and minority issues in Europe”, Issue 3/2003.
 • [11] Czajowski A., Demokratyzacja Rosji w latach 1987-1999, Wrocław 2001.
 • [12] Głowacki A., Stępień-Kuczyńska A. (red.), Rosja Putina. Leksykon, Łódź 2004.
 • [13] Grochmalski P. (red.), Klęska demokracji? Obszar byłego ZSRR, Toruń 2012.
 • [14] Herbut R., Reżim polityczny, [w:] Leksykon politologii, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Wrocław 2003.
 • [15] Holzer J., Balik S., Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej, Kraków 2009.
 • [16] Huntington S., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 2009.
 • [17] Kołodko G.W., Wielka transformacja, [w:] G.W. Kołodko, J. Tomkiewicz (red.), 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Warszawa 2009.
 • [18] Laurinavičius M., Putin’s Russia: The Nature and Contradictions of the Regime, “Lithuanian Annual Strategic Review”, 2015-2016, Volume 14.
 • [19] Levitsky S., Way L. A., Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes after the Cold War, New York 2010.
 • [20] Levitsky S., Way L. A., The Rise of Competitive Authoritarianism, “Journal of Democracy”, 2002, vol. 13, nr 2.
 • [21] Nagorski A., Otwarta głowa KGB-isty, „Newsweek Polska”, nr 16-17 z dn. 23.12.2001.
 • [22] O’Donnell G., Delegative Democracy, „Journal of Democracy”, 1994, vol. 5, nr 11.
 • [23] Ot pierwogo lica. Razgowory s Władimirom Putinym, Moskwa 2000.
 • [24] Prokop M., Typologia reżimów hybrydalnych. Ujęcie teoretyczno-metodologiczne, „Historia i Polityka”, nr 21 (28)/2017.
 • [25] Prus J., Czy Putin jest nowym carem Rosji?, „Europa – Tygodnik Idei (Dodatek do Dziennika. Polska, Europa, Świat)”, nr 234 (447)/2007 z dn. 6-7.10.2007.
 • [26] Shevtsova L., Putin’s Russia, Washington D.C. 2005.
 • [27] Shevtsova L., Russia’s Hybrid Regime, “Journal of Democracy”, 2001, vol. 12, nr 4.
 • [28] Skaaning S-E., Political Regimes and Their Changes: A Conceptual Framework, “CDDRL Working Papers” 2006, No. 55.
 • [29] Słowikowski M., Rozważania nad naturą reżimu politycznego współczesnej Rosji, [w:] S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja refleksje o transformacji, Warszawa 2010.
 • [30] Szydywar-Grabowska K., Rosja Putina – ewolucja wewnętrzna, „Disputatio. Przegląd naukowy”, t. VIII pt. „Reżimy”, Gdańsk 2009.
 • [31] Van den Bosch J., Mapping Political Regime Typologies, „Przegląd politologiczny”, nr 4/2014.
 • [32] Wojtaszczyk K. A., Państwo współczesne, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1a9594bc-dfa1-4092-ad1b-0f781f6ad43c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.