PL EN


2015 | 10/2015 | 81-97
Article title

Systemowe rozwiązania w zakresie readaptacji społecznej więźniów w Republice Czeskiej

Authors
Content
Title variants
EN
System Solution for Social Readaptation of Prisoners in the Czech Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor omawia programy postępowania ze skazanymi ukierunkowane na ułatwienie i przyspieszenie powrótu więźniów do społeczeństwa. Programy te uwzględniają następujące elementy: wychowanie umysłowe, wychowanie moralne, wychowanie przez pracę, wychowanie estetyczne i wychowanie fizyczne. Autor uwypuklił i podkreślił znaczenie kompleksowej diagnozy, zawierającej ocenę społeczną, psychologiczną, pedagogiczną i medyczną skazanych w procesie programowania indywidualnych oddziaływań naprawczych z uwzględnieniem rozpoznania czynników ryzyka powrotności do przestępstwa. Istotnym elementem standardowego programu postępowania jest organizowanie aktywności w czasie wolnym poprzez rozwijanie zainteresowań, hobby i upodobań skazanego. Ponadto w artykule zaprezentowany jest elektroniczny projekt SARPO, system opieki postpenitencjarnej oraz ocena efektów ostatniej amnestii w Czechach.
EN
The author discusses the programmes for the treatment of prisoners aimed at facilitating and accelerating prisoners’ return to society. These programmes include the following aspects: intellectual education, moral education, education through labor, aesthetic education and physical education. The author highlighted and stressed the importance Systemowe rozwiązania w zakresie readaptacji społecznej więźniów... (s. 81–97) 97 of comprehensive diagnosis, containing a social, psychological, pedagogical and medical assessment of convicts in the process of programming individual remedial interactions, including the recognition of risk factors of recidivism. An important part of the standard procedure is to organize activities in free time by developing interests, hobbies and preferences of the convict. In addition, the article presents the electronic project SARPO, a post-penitentiary care system, as well as an assessment of the effects of the recent amnesty in the Czech Republic.
Year
Issue
Pages
81-97
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
  • Instytut Studiów Interdyscyplinarnych w Brnie
References
  • [1] Černá L., 2012, Vztah penologie a penitenciaristiky, diplomová práce, IMS Brno, Brno.
  • [2] Černíková V., 2005, Sociální ochrana, Policejní Akademie, Praha.
  • [3] Doňková O., 2010, Vývojová psychologie, IMS Brno, Brno.
  • [4] Jůzl M., 2010, Základy pedagogiky, IMS Brno, Brno.
  • [5] Jůzl M., 2012, Penitenciaristika a penology, IMS Brno, Brno.
  • [6] Jůzl M., 2014, Esej o společenských důsledcích amnestie, [w:] Disputationes Scientificae, Verbum, Ružomberok.
  • [7] Petras M., 2012, Práce v SARPO, „České Vězeňství”, nr 2.
  • [8] Sochůrek J., 2007, Kapitoly z penologie II, TU Liberec, Liberec
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ab0b540-7333-4ebd-9a2a-0e73d61c7fcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.