PL EN


2017 | 8 | 22 | 131-149
Article title

Determinanty wykorzystania czynników wytwórczych w strukturze eksportu państw Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
DETERMINANTS OF THE USE OF PRODUCTION FACTORS IN THE EXPORT STRUCTURE OF THE EU COUNTRIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wykazanie zróżnicowania intensywności wykorzystania czynników wytwórczych w eksporcie państw Unii Europejskiej, które nie może być wyjaśniane wyłącznie zasobami pozostającymi w dyspozycji tych państw. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Praca stanowi empiryczną analizę ogólnych i bilateralnych obrotów handlowych państw Unii Europejskiej. Wykorzystano w niej dane statystyczne do analizy porównawczej struktur i konstrukcji modelu grawitacyjnego. Wykorzystano pakiet statystyczny Gretl. PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch zasadniczych elementów. W pierwszym dokonano przeglądu literatury z zakresu teorii zagadnienia od strony merytorycznej oraz warsztatowej. W części empirycznej przeprowadzono natomiast analizę danych statystycznych UNCTAD. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ustalono, że znaczenie dla atrakcyjności podejmowania współpracy handlowej w UE mają czynniki kluczowe w konstruowaniu grawitacyjnych modeli handlu zagranicznego, jak wielkość i poziom rozwoju partnerów gospodarczych, odległość geograficzna czy wspólna granica. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zasoby czynników wytwórczych nie mają bezpośredniego przełożenia na strukturę eksportu. Decydujący w tym zakresie jest obrany kierunek współpracy gospodarczej.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to demonstrate the differences in the intensity of use of production factors in the export of the European Union countries, which can not be explained only by resources at the disposal of these countries. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The paper is an empirical analysis of the general and bilateral trade of the EU countries. The article use the statistical data for comparative analysis of the export structure and construction of the gravity model. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning consists of two essential elements. At first, the conclusions are drawn based on the analysis of the literature. The main empirical part of the article is based on quantitative analysis. UNCTAD was used as a database of statistical data. RESEARCH RESULTS: Importance for the attractiveness of making commercial cooperation in the EU are key factors in constructing the gravity model of foreign trade, as the size and level of development of economic partners, geographical distance and the common border. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The resources of production factors have no direct impact on the export structure. The chosen direction of economic cooperation is essential.
Year
Volume
8
Issue
22
Pages
131-149
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ac4ec28-c514-46ee-8d63-75e493193638
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.