Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3/2017 | 3-19

Article title

Rola przymusu w ubezpieczeniach społecznych

Authors

Content

Title variants

EN
The role of coercion in social insurance

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor stawia tezę, że bez przymusu ubezpieczenia społeczne nie mogłyby ani powstać, ani funkcjonować, ani też gwarantować świadczeń na przyszłość. Dobrowolność w ubezpieczeniu społecznym ma charakter uzupełniający i powiększa tym samym w sposób nieznaczny zakres podmiotowy ubezpieczeń społecznych ponad stałą wspólnotę ubezpieczeniową. Przymus należy bowiem do głównych atrybutów systemu ubezpieczeń społecznych jako jego cecha ekonomiczna i utrwalona w prawie. Celem artykułu jest określenie, czym jest przymus ubezpieczeniowy oraz jaką pełni funkcję w ubezpieczeniach społecznych. Odpowiedzi na to pytanie sięgać będą do problemów fundamentalnych ubezpieczeń społecznych, a odkrywanie zależności przymusu od podstawowych kategorii konstrukcyjnych ubezpieczeń społecznych wskazywać będzie na skuteczność poboru składki w systemie ubezpieczeń społecznych. Autor wskazuje prawną, psychologiczną i ekonomiczną rolę przymusu.
EN
The author argues that without compulsion, social insurance would not be able to create, function or guarantee future benefits. Voluntary social insurance is complementary and therefore slightly increases the subjective coverage of social security over the permanent insurance community. Coercion is one of the main attributes of the social insurance system: as its economic feature and is fixed in the law. The purpose of this article is to determine what is compulsory insurance and what role it plays in social insurance. Answers to this question will make recourse to the problems of fundamental of social insurance, while the discovery of the dependence of coercion drawn from the basic categories of social insurance construction, will indicate the eff ectiveness in the collection of contributions within the social insurance system. The author points out the legal, psychological and economic role of coercion.

Year

Issue

Pages

3-19

Physical description

Dates

published
2018-01-25

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, Warszawa 1958.
 • Fenichel Z., Kodeks ubezpieczeń społecznych, Kraków 1933.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Łódź 1982.
 • Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Sopot 1999.
 • Modliński E., Podstawowe zagadnienia prawne ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1968.
 • Otto J., Konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego, „Biuletyn IGTE” 2016, nr 5.
 • Pacud R., Pokrycie gwarancji realizacji świadczeń w ubezpieczeniu społecznym [w:] Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, red. M. Kawiński, Warszawa 2015.
 • Pacud R., (U)tracona sprawiedliwość międzypokoleniowa w ubezpieczeniu emerytalnym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2016, nr 2.
 • Petrażycki L., O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane, Warszawa 1985, s. 70.
 • Pietkiewicz-Bednarek F., Wy też będziecie starzy. Wywiad z Ewą Ostrowską, „Biluetyn IGTE” 2016, nr 5.
 • Prasołek Ł. [w:] Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska, Warszawa 2011.
 • Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Sopot 2004.
 • Secomski K., Ekonomika ubezpieczeń, Warszawa 1947.
 • Sedlaczek T., Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Warszawa 2012.
 • Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987.
 • Świątkowski A., Podmioty stosunków prawnych ubezpieczeń społecznych [w:] Problemy prawa ubezpieczeń społecznych, red. B. Wagner, Kraków 1996.
 • Thaler R., Sunstein C., Libertarian Paternalism, „American Economic Review” 2003, No 2.
 • Thaler R.H., Sunstein C.R., Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, New Haven & London 2008.
 • Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań, Warszawa 2016.
 • Wodo P., Dyskontowanie u osób bezdomnych a radzenie sobie w sytuacjach stresowych [w:] Innowacyjne metody przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, red. P. Wodo, Ż. Pacud, Częstochowa 2014.
 • Wolniewicz B., Wstęp [w:] L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Warszawa 1970.
 • Zacher H.F., Uwagi o solidarności międzypokoleniowej, Wrocław 2009.
 • Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Warszawa 2011.
 • Zieleniecki M., Obowiązkowość i dobrowolność ubezpieczenia społecznego [w:] Współczesne problemy prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, M. Włodarczyk, Warszawa 2015.
 • Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.
 • Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Zygan M., Ekonomia behawioralna – wprowadzenie do tematyki, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2013, nr 32.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1af351fd-aa75-4107-9c46-564e8139572b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.