PL EN


2016 | 12. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych | 190-198
Article title

Warunki przepływu pomocy publicznej do podmiotów gospodarczych w ujęciu polskiego prawodawstwa

Content
Title variants
EN
Conditions of Flow of Public Aid to Economic Agents in Terms of Polish Legislation
Conference
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istnieje szereg regulacji, które odnoszą się do przepływu pomocy publicznej do podmiotów gospodarczych. W szczególności warunki przepływu tej pomocy zostały wkomponowane w nową Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 z poźn. zm.), która poświęca pomocy publicznej 10 artykułów (art. 140–art. 149). Artykuły te tworzą, we wspomnianej wyżej ustawie, odrębny dział I (w ramach tytułu I), zatytułowany Pomoc publiczna. Bardziej szczegółowo problem pomocy publicznej został uregulowany przez polskiego prawodawcę w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z poźn. zm.). Przepływ pomocy publicznej odbywa się na podstawie specyficznej konstrukcji prawnej, która składa się z wielu – skorelowanych ze sobą – elementów. Analiza zawarta w niniejszym artykule jest ukierunkowana na przedstawienie tej wieloelementowej struktury normatywnej, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.
EN
There is a number of regulations which refer to the flow of public aid to economic agents. In particular, the conditions of flow of this aid have been introduced in the new statute of 15th May 2015 Restructuring Law (Journal of Laws of 2015, item 978 with later amendments), which dedicate ten articles to public aid (article 140 – article 149). These articles form, in the above-mentioned statute, a separate section I (in a framework of title I) entitled Public aid. In more detail, the problem of the public aid has been regulated by the Polish legislator in the statute of 30th April 2004 on proceedings in the matters concerning the public aid (consolidated text: Journal of Laws of 2007, No. 59, item 404 with later amendments). The flow of public aid is realized on the ground of a specific legal construction, which consists of a large number of elements correlated with each other. Analysis included in this article is directed on presenting this multi-element structure, with regard to the European Union law.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej, Poland
References
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (opublikowany pod pierwotnym tytułem Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W: Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864, załącznik nr 2, tom I, s. 10 z poźn. zm.).
 • Traktat o Unii Europejskiej, sporządzony w Maastricht 7 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864, załącznik nr 2, tom II, s. 492).
 • Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty sporządzony w Amsterdamie 2 października 1997 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864, załącznik nr 2, tom II, s. 553).
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 203, poz. 1569).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 383).
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 z poźn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2009 r. nr 21, poz. 112 z poźn. zm.).
 • Germann, J., Ušak, M. (2007). Pomoc publiczna – nadzwyczajne postępowanie nadzorcze. Finanse Komunalne, 101(6), 5–12.
 • Kwapisz-Krygel, K. (2015). Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Komentarz. Wydanie 1. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1af50348-f03e-487c-a36e-011c02fa4435
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.