Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 389-406

Article title

Роль Митрополита Варшавського Діонісія Валединського в конституюванні УАПЦ формації 1942 року

Content

Title variants

PL
Rola Metropolity Warszawskiego Dionizego Waledyńskiego w ukształtowaniu Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego formacji 1942 roku
EN
The role of the Metropolitan of Warsaw Dionisii Valedynskyi constituting the wartime Ukrainian Autocephalous Orthodox Church

Languages of publication

UK

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony zewnętrznym przemianom ukraińskiego prawosławia w latach II wojny światowej. Szczególną uwagę zwrócono na stosunki kanoniczne między Metropolią Warszawską i Patriarchatem Moskiewskim. Pod okupacją niemiecką prawosławie ukraińskie zostało podzielone na dwie grupy. Autonomiczny Kościół Prawosławny zarządzony przez metropolitę Aleksego Hromadskiego uznawał jurysdykcję Patriarchatu Moskiewskiego. Metropolita Warszawski Dionizy Waledyński popierał ustanowenie Ukraińskiego Autokefalicznego Kościóła Prawosławnego i mianował arcybiskupa Polikarpa Sikorskiego administratorem tego Kościóła na ziemiach Ukrainy. Sikorski w lutym 1942 r. w Pińsku wyświęcił dwóch nowych ukraińskich władyków (Nikanora Abramowicza i Ihora Hubę). W maju 1942 r. w Kijowie Sobór Biskupów UAKP nadał Dionizemu godność locum tenens metropolii kijowskiej.
EN
The role of the Metropolitan of Warsaw Dionisii Valedynskyi constituting the wartime Ukrainian Autocephalous Orthodox Church The article deals with external transformation of Ukrainian orthodoxy during the World War II. Special attention is paid to the canonical relations between the Warsaw Metropolitanate and the Moscow Patriarchate. Under German occupation, ukrainian orthodoxy split into two groups. One trend was led by Metropolitan Oleksii Hromadskyi who created the Autonomous Orthodox Church under the Moscow Patriarchate. Metropolitan of Warsaw Dionisii Valedynskyi gave his blessing for the establishment of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church and designated Archbishop Polikarp Sikorskyi as administrator of the church. In February 1942 in Pinsk Sikorsky consecrated the fi rst two bishops of the UAOC on Ukrainian territory (Nykanor Abramovych and Ihor Huba), and in May 1942 the Kyiv Council of UAOC bishops elected Dionisii as locum tenens of the Metropolitan See of Kyiv

Contributors

 • Національний університет «Острозька академія»

References

 • Dudra S., Metropolita Dionizy (Waledyński). 1876–1960, Warszawa 2010.
 • Mironowicz A., Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok 2005.
 • Божиею Милостию, возглавляющий Православную Русскую Церковь, патриарший местоблюститель, смиренный Сергий, митрополит Московский и Коломенский православным архипастырям, пастырями пасомым в областях Украины, пока еще занятых гитлеровскими войсками [online], http://www.sedmitza.ru/text/439907.html [доступ: 30.11.2017].
 • Борщевич В., Автономна Православна Церква на Волині, Луцьк 1998.
 • Борщевич В., Українське церковне відродження на Волині (20–40-ві рр. ХХ ст.), Луцьк 2000.
 • Власовський І., Нарис історії Української Православної Церкви. Т. 4. XX ст. Ч. 2, Київ 1998.
 • Дублянський А., Тернистим шляхом: життя митрополита Ніканора (Абрамовича), London
 • Мартирологія Українських Церков. Т. 1. Українська Православна Церква, Toronto, Baltimore
 • Міненко Т., Православна Церква в Україні під час Другої світової війни. 1939–1945 (Волинський період), т. 1, Winnipeg, Львів 2000.
 • Петрушко В., Автокефалисткие расколы на Украине и проблема их преодоления: канонический аспект [online], http://archive.li/uU5P [доступ: 19.11.2017].
 • [Ранєвський С.], Українська автокефальна церква: історичний нарис процерковний розкол на Україні, Хмельницький 1995.
 • Савчук С., Мулик-Луцик Ю., Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді. Т. 1. Київська церковна традиція українців Канади, Winnipeg
 • Смирнов А., Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч. 1930–1944, Київ 2008.
 • Смирнов А., Почаївський церковний Собор 18–23 серпня 1941 року, «Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Історичні науки”» 2015, вип. 24.
 • Стоколос Н., Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.), Рівне 2003.
 • Хомчук О., Церква поза церковною огорожею: розколи і руйнація Української православної церкви в пошуках «константинопольського визнання», Chicago
 • Шкаровский М., Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете архивных материалов (cборник документов), Москва 2003.
 • Шліхта Н., Церква тих, хто вижив. Радянська Україна, середина 1940-х – початок 1970-х рр., Харків 2011.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1affab73-282d-469d-9a29-03478d70907b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.