Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(7) | 51-63

Article title

The Interactive Person-Environment Disability Prevention Process: A Conceptual Framework and Methodology for Intervention and Social Participation Outcomes Measurement in the Field of Rehabilitation and Inclusive Urban or Local Inclusive Development. A Proposal for the Expected Revision of ICF

Content

Title variants

PL
Interaktywny proces zapobiegania niepełnosprawności jednostka – środowisko: ramy pojęciowe oraz metodologia interwencji i pomiaru wyników uczestniczenia społecznego w obszarze rehabilitacji oraz miejskiego lub lokalnego rozwoju integracyjnego. Propozycja oczekiwanej rewizji ICF

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
MHD-DCP jest modelem pojęciowym, który pozwala zidentyfikować i wyjaśnić przyczyny oraz skutki choroby, urazu i zakłóceń w rozwoju jednostki lub populacji. Model ten pokazuje, że uczestniczenie społeczne nie jest tylko wynikiem naszej tożsamości, naszych wyborów, upośledzenia naszych narządów oraz naszych zdolności lub ich braku, lecz również właściwości naszego środowiska życiowego. Na przykład, na przygotowywanie posiłków lub uczęszczanie do szkoły przez określoną jednostkę można wpłynąć, wzmacniając zdolności tej jednostki oraz modyfikując jego lub jej ograniczenia funkcjonalne za pomocą rehabilitacji, jak również poprzez redukcję przeszkód będących konsekwencją przesądów, braku wsparcia lub zasobów oraz nieistnienia środków dostępu w domu, w szkole, a także w przestrzeni miejskiej.
EN
The MHD-DCP is a conceptual model that enables one to identify and explains the causes and consequences of disease, trauma, and disruptions to the development of a person or a population. It demonstrates that social participation is not only the result of our identity, our choices, impairments to our organs, and our abilities and inabilities, but also of characteristics of our living environment. For example, an individual’s preparing meals or going to regular school may be influenced by the reinforcement of that person’s capabilities and alteration of his or her functional limitations through rehabilitation, as well as through the reduction of obstacles caused by prejudices, lack of assistance or resources, and absence of accessibility within the home, school or urban space.

Keywords

Year

Issue

Pages

51-63

Physical description

Dates

printed
2013-06-01

Contributors

  • International Network on the Disability Creation Process
  • International Network on the Disability Creation Process

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1b09213e-6570-4b88-ad3a-cce9f0258dec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.