PL EN


2015 | 1(12) | 107-119
Article title

Prawne gwarancje dostępu polityków do mediów publicznych w Polsce

Content
Title variants
EN
Guarantees of access of politicians to the media in Poland.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Elimination of censorship and state monopoly on the air in 1990. started the process of transformation of media in Poland, becoming the basis to determine the state of media policy in the field of pluralism. The author presents the political circumstances of the creation of a forum of public debate. He points the guarantees established under the provisions of the Polish media law to present and explain the policy of the governing bodies of the state, as well as the opportunity to present “on-air” the positions and opinions of political parties related to so-called „nodal public affairs.” Author examines the causes of the conflict of interest between the political parties and the public media, the mutual expectations in presenting political events. The article also discusses the political guarantees of access to the media during election campaigns, resulting from the provisions of the Code and the regulations of the National Broadcasting Council, as well as coverage of the campaign in public broadcasting news programs.
PL
Likwidacja cenzury i monopolu państwa w eterze w 1990 roku rozpoczęła proces transformacji mediów w Polsce, stanowiąc fundament do określenia polityki medialnej państwa w dziedzinie ochrony pluralizmu. Autor przedstawia polityczne okoliczności tworzenia forum debaty publicznej. Wskazuje na gwarancje wynikające z zapisów ustawy medialnej do prezentowania i wyjaśniania polityki przez naczelne organy państwa, a także możliwość przedstawiania na antenie stanowisk partii politycznych w tzw. „węzłowych sprawach publicznych”. Autor bada przyczyny konfliktu interesów pomiędzy partiami politycznymi a mediami publicznymi, w zakresie wzajemnych oczekiwań w prezentowaniu wydarzeń politycznych. W artykule omówione są także gwarancje dostępu polityków do mediów w czasie kampanii wyborczych (wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego) wynikające z zapisów Kodeksu wyborczego oraz rozporządzeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także sposób relacjonowania kampanii w programach informacyjnych nadawców publicznych.
Year
Issue
Pages
107-119
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • Dobosz I., Prawo prasowe, Warszawa 2011.
 • Dworak J. i in., Odpolitycznić TVP, „Gazeta Wyborcza” 8.05.2003, s. 20.
 • Kamiński I., Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Kraków 2006.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997r., Nr 78 poz. 483.
 • Mielczarek T., Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989–2006, Warszawa 2007.
 • Miżejewski M., Transformacja telewizji w Polsce po roku 1989 r na tle zmian politycznych, Przemyśl 2005.
 • Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2005.
 • Rozporządzenie KRRiT z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe (Dz.U. z 1996 r. Nr 109, poz. 526).
 • Sarnecki P., Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2005, s. 18–19.
 • Uchwała Zarządu Spółki TVP S.A. nr 111/97 z dnia 20 sierpnia 1997 r. w sprawie wykonywania zadań Telewizji Polskiej S.A. w okresie kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu i Senatu, dokument wewnętrzny spółki, niepublikowany.
 • Ujednolicona treść rozporządzenia KRRiT z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 75, poz. 679 i z 2009 r. Nr 222, poz. 1774), które weszło w życie w dniu 29 marca 2010 r.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy Prawo prasowe (Dz.U. z 1990 r., Nr 29, poz. 173) oraz ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. z 1990 r., Nr 7, poz. 504).
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924, art. 5.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r o radiofonii i telewizji., Dz.U. z 1993 r. Nr 7 poz. 34.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r o radiofonii i telewizji., Dz.U. z 1993 r. Nr 7 poz. 34.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt K 9/11.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt K 9/11.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r., sygn. akt K 4/06 (OTK ZU nr 3 / A/ 2006, poz. 32.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b23daea-d778-4843-b3eb-5bd14c900cc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.