PL EN


2013 | 168 | 96-110
Article title

Ocena skuteczności i efektywności instrumentów pomocy publicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of the Effectiveness and Efficiency of Aid Instruments
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The chapter tackles the issue of state aid as an instrument of policy. It formulates postulates on two basic criteria for evaluating programmes and projects of state aid, i.e. effectiveness and efficiency as well as on how to measure them. It argues the growing influence of the European Union on the construction of national state aid systems, which now goes beyond ensuring compliance with competition rules in the single European market.
Year
Volume
168
Pages
96-110
Physical description
Contributors
References
 • Evaluating the Effect of Soft Business Support Upon Small Firm Performance. Ed. C. Wren, D.J. Storey. "Oxford Economic Papers" 2002, Vol. 54.
 • Evaluation the Net Additionality of Industrial Development Assistance in Ireland. Ed. H. Lenihan, M. Hart, S. Roper. http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa03 /cdrom/papers/412.pdf.
 • Frączkiewicz-Wronka A.: Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym. "Organizacja i Zarządzanie" 2010, nr 4.
 • Kerber W.: EU State Aid Policy, Economic Approach, Bailouts, and Merger Policy: Two Comments. W: Structure and Effects In EU Competition Law. Red. J. Basedow, W. Wurmnest. Wolter Kluwer, Warszawa 2011.
 • Kierunki udzielania pomocy publicznej latach 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 • Kierzkowski T.: Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społecznogospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warszawa 2002.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów. Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa 2012-2013 (SAM).
 • Licht G.: The Role of Additionality in Evaluation of public R&D Programmes. Materiały z 11th annual TAFTIE Seminar. Vienna 24/25 Listopad 2003.
 • Making Difference. The Evaluation of Behavioural Additionality for R&D Subsidies. IWT-Obserwatory, 2004. Ed. L. Georghiou, B. Clarysse, V. Bilsen, G. Steurs, J. Larosse. http://publicaties.vlaanderen.be/docfolder/22685/iwt-studie48.pdf.
 • Marquat P.: Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Plan działań w zakresie pomocy państwa. Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009 (SAAP).
 • Przewodnik po metodach ewaluacji: wskaźniki monitoringu i ewaluacji. Dokument roboczy nr 2. Nowy okres programowania 2007-2013. Komisja Europejska 2006.
 • Review of Methods to Measure the Effectiveness of State Aid to SMEs. Final Report to the European Commission. EIM, 2004.
 • Rogowski W.: Rachunek efektywności projektów europejskich. W: Zarządzanie projektem europejskim. Red. M. Trocki, B. Grucza. PWE, Warszawa 2007.
 • Skowyra K.: Wsparcie dla prawników czy ekonomiczna piąta kolumna? Ekonomiczna analiza jako element ewolucji unijnej kontroli pomocy państwa. W: Ekonomia i prawo konkurencji. Wybrane zagadnienia. Red. B. Kurcz. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • State Aid Policy in the European Community. Principles and Practice. Ed. P. Nicolaides, M. Kekeleksis. Austion 2008.
 • Szałaj M.: Mechanizmy doboru kryteriów oceny w ewaluacji ex-post. W: Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Red. A. Haber. PARP, Warszawa 2007.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) OJ C 326 z 26.10.2012.
 • Trzciński W.: Wykorzystywanie techniki propen sity score matching w badaniach ewaluacyjnych. PARP, Warszawa 2009.
 • Turok I.: Policy Evaluation as Science: A Critical Assessment. "Applied Economics" 1991, Vol. 23.
 • Vedung E.: Public Policy and Program Evaluation. "Transaction Publishers" 2000/2009.
 • Wytyczne w sprawie finansowania, restrukturyzacji i prywatyzacji spółek będących własnością państwa zgodnie z zasadami dotyczącymi pomocy państwa (2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b255da1-29b9-4827-b319-3a3876b7ff6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.