PL EN


Journal
2014 | 2 | 36-44
Article title

Rola i zadania pielęgniarki w zakresie przygotowania psychicznego pacjenta do operacji

Content
Title variants
EN
The role and responsibilities of nurses in mental preparation of the patient for a surgery
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przygotowanie pacjenta do operacji jest zadaniem kompleksowym dla całego zespołu terapeutycznego. nawet najlepiej wykonana operacja nie przyniesie pozytywnych wyników, jeżeli chory nie będzie do niej dobrze przygotowany zarówno pod względem fzycznym, jak i psychicznym i nie będzie miał należytej opieki po zabiegu. Szczególna rola przypada tu pielęgniarkom jako osobom sprawującym bezpośrednią opiekę nad chorym i spędzającym z nim najwięcej czasu. zdominowanie współczesnej chirurgii przez coraz doskonalszą technikę oraz jej ogromne rozdrobnienie na coraz węższe specjalności nie tylko nie umniejszyło, ale wręcz zwiększyło rolę i zakres działań pielęgniarki w zespole leczącym z racji tego, że przebywając stale blisko chorego ma ona możliwość obserwacji decydujących niejednokrotnie o całokształcie leczenia. Pielęgniarka jest tą osobą spośród członków zespołu terapeutycznego, której postawa, zachowanie, sposób, w jaki porozumiewa się z pacjentem, poszanowanie jego praw są istotnymi elementami przygotowania chorego do interwencji chirurgicznej. Przygotowanie psychiczne powinno być uzależnione od charakteru związanych z zabiegiem emocjonalnych problemów i oczekiwań pacjenta. Poznanie ich umożliwia podejmowanie skutecznych oddziaływań psychologicznych, które pozwalają minimalizować uboczne, negatywne skutki interwencji chirurgicznej oraz potęgować wynikające z niej korzyści. efekty terapeutyczne tych oddziaływań są widoczne bez względu na to, czy zostaną zastosowane przez pielęgniarkę w sposób świadomy i celowy, czy też intuicyjnie lub przypadkowo. należy więc dążyć do tego, by wspomaganie działań medyczno- pielęgnacyjnych było świadomym korzystaniem z dostępnych pielęgniarce środków terapeutycznych. celem pracy jest omówienie zadań i roli pielęgniarki w zakresie przygotowania psychicznego pacjenta do operacji oraz przedstawienie autorskiego kwestionariusza wywiadu pozwalającego pielęgniarce rozpoznać związane z tym problemy pacjenta.
EN
Preparing the patient for a surgery is a complex task for the entire health care team. even the best performed surgery will not bring positive results if the patient is not well-prepared for it, both physically and mentally and receives improper care after the surgery. nurses play the most important role at this point of treatment as they are the ones who take care of the sick directly and spend most time with them. the process of modern technology dominating contemporary feld of surgery and narrowing of the specialties have not diminished, but strengthened this role. As the professional assisting and observing the patient constantly, the nurse frequently has a great infuence upon the course of the whole treatment. the nurse is the person of the therapeutic team, whose attitude, behavior, the way of communicating the patient, the respect for their rights are the most important elements in preparing the patient for the surgical intervention. this mental preparation should depend on the nature of surgery and the patient’s emotional problems and expectations related to it. Being aware of them allows undertaking efective psychological therapy, minimizing negative side efects of the surgery and pointing out the benefts of it. therapeutic efects of these interactions are visible regardless of the fact whether they are used by a nurse in a conscious and deliberate, or an intuitive and accidental way. therefore, nurses’ actions should be aimed at benefting consciously from well-known therapeutic procedures. Aim of the research is to discuss the tasks and the role of the nurse in mental preparation of the patient for a surgery and to provide a copyright interview questionnaire which allows the nurse to identify the patient’s problems in this matter.
Journal
Year
Issue
2
Pages
36-44
Physical description
Dates
accepted
2014-05-20
Contributors
  • Instytut Pielęgniarstwa, PMWSZ w Opolu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b329fe1-6599-4874-873a-e97b3aeb1eb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.