Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 57 | 1(113) | 85-109

Article title

Analiza sposobów zaangażowania we współtworzenie Wikipedii w świetle koncepcji ekonomii współpracy

Authors

Title variants

EN
Analysis of the Involvement in the Co-creation of Wikipedia within the Concept of “Collaborative Economy”

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
CEL/TEZA: Celem artykułu jest wykazanie różnic w zaangażowaniu w edytowanie Wikipedii w zależności od formy uczestnictwa. Badaniom poddano trzy grupy wikipedystów: niezależnych oraz studentów edytujących w ramach formalnych i nieformalnych projektów akademickich. Opisano również współpracę wikipedystów z instytucjami kultury w zakresie zwiększania zasobów serwisu. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Do realizacji celu badawczego posłużyła analiza porównawcza działań wikipedystów. Do badań wykorzystano źródła w postaci raportów, statystyk i stron użytkowników Wikipedii oraz dane ilościowe i jakościowe pozyskane w trakcie realizowanego przez Autorkę nieformalnego projektu akademickiego. Wpisanie badań w koncepcję ekonomii współpracy umożliwiła lektura literatury naukowej z obszaru ekonomii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. WYNIKI I WNIOSKI: Projekty akademickie edytowania Wikipedii to narzędzie doskonalenia umiejętności redakcyjnych i zainteresowania społecznościowym tworzeniem repozytorium wiedzy, ale nie znaczącego zwiększania jego zasobów. Ten cel realizują głównie niezależni wikipedyści oraz pracownicy instytucji kultury, współpracujący z Wikipedią w zakresie przesyłania zdjęć posiadanych zasobów. Zaangażowanie w edytowanie kształtuje się w zależności m.in. od sposobu zorganizowania prac projektowych, wraz ze stopniową internalizacją reguł, regularnością działań oraz zdobywaniem dodatkowych uprawnień. Dalszy rozwój Wikipedii ograniczają przede wszystkim niedobory „kadrowe”. Nadmierna biurokratyzacja projektu i nieprzystępność środowiska utrudniają nowym użytkownikom swobodny dostęp i pełniejsze zaangażowanie. OGRANICZENIA BADAŃ: Przeprowadzone badania mają charakter pilotażowy. Opierają się na niewielkiej próbie. Za główną miarę zaangażowania w edytowanie Wikipedii przyjęto liczbę edycji w kolejnych tygodniach i latach współpracy. Zgromadzone dane wskazują na pewne trendy, nie pozwalają jednak na prognozowanie zaangażowania obecnych i przyszłych wikipedystów. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Badania wpisują się w dyskusję o roli komunikacji wiedzy w środowisku akademickim.
EN
PURPOSE/THESIS: The article aims to show how the level of involvement in editing Wikipedia varies depending on the form of editor’s participation. Three types of editors were studied: independent editors, Wikipedians, and students editing as a part of formal and informal academic projects. Furthermore, the article describes the Wikipedians’ cooperation with cultural institutions and its employees to increase the resources of the service. APPROACH/METHODS: To achieve the research goal, the activities of students editing Wikipedia in selected academic projects were compared with the activities of randomly selected group of Wikipedians. The research used sources such as reports, statistics and websites of Wikipedia users, as well as quantitative and qualitative data obtained during the informal academic project conducted by the article’s author. Thanks to the analysis and criticism of literature from the field of economics and social communication sciences and media, it was possible to analyse the results with a reference to the concept of “collaborative economy”. RESULTS AND CONCLUSIONS: The academic projects of editing Wikipedia are a tool for improving editorial skills and fostering participation and involvement in the social creation of a knowledge repository; however it does not result in a significant increase of its resources. This is achieved mostly by independent wikipedians and by employees of cultural institutions working with Wikipedia to upload photos of their institutions’ resources. The editors involvement in editing of Wikipedia is conditioned by a number of factors: how the project is organized, along with the gradual internalization of rules, regularity of activities, by acquiring additional rights. The further development of Wikipedia is limited primarily by the shortage in “human resources”. Excessive bureaucratization and hermetic environment make it difficult for the new users to gain better access and become more involved. RESEARCH LIMITATIONS: The studies carried out in the article are preliminary. They are based on a small sample. The main measure of involvement was the number of edits in the following weeks and years of participation in the project. The gathered data indicate some trends, but do not allow to forecast the involvement of current and future editors. ORIGINALITY/VALUE: The research is a part of the discussion of the role of knowledge communication in the academic environment.

Year

Volume

57

Issue

Pages

85-109

Physical description

Dates

received
2019-06-02
revised
2019-07-14
accepted
2019-07-17

Contributors

 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Wrocławski

References

 • Cheng, N., Dong, K. (2018). Knowledge Communication on Social Media: A Case Study of Biomedical Science on Baidu Baike. Scientometrics, 116(3), 1749–1770.
 • Cole, M. (2009). Using Wiki Technology to Support Student Engagement: Lessons from the Trenches. Computers & education, 52(1), 141–146.
 • Gajewski, K. (2015). Kto się boi Wikipedii? Czas Kultury, 31(02), 66–73.
 • GLAM (2019a). Raporty. Instytucje zbiorowe: Aktualizacja zbiorczego spisu współprac GLAM, kwiecień 2019. Wikipedia, wolna encyklopedia [online], [30.04.2019], httpes://pl.wikimedia.org/wiki/GLAM/Raporty
 • GLAM (2019b). Statystyka. Wikipedia, wolna encyklopedia [online] [30.04.2019], https://pl.wikimedia.org/wiki/GLAM/Statystyka
 • Hofmokl, J. (2009). Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne.
 • Hofmokl, J., Tarkowski, A., Śliwowski, K., (red.). (2016). Otwartość w publicznych instytucjach kultury [online]. Gdańsk: Creative Commons Polska [26.04.2019], http://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/01/CC-publikacja.pdf
 • Jamka, B. (2018). Banki czasu w ekonomii dzielenia się – perspektywa społeczno-ekonomiczna. Zarządzanie Publiczne, 2(42), 159–170.
 • Jastrzębska, E., Legutko-Kobus, P. (2017). Ekonomia współpracy – definicje, klasyfikacje i dobre praktyki. Zarządzanie publiczne, 4(40), 443–461.
 • Jemielniak, D. (2013). Życie wirtualnych dzikich: netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi. Warszawa: Wydaw. Poltex.
 • Kampania: Wikipedia: Projekty Edukacyjne (2019). Wikipedia, wolna encyklopedia [online] [15.04.2019], ttps://outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/wikipedia_projekty_edukacyjne/overview
 • Kollock, P. (1996). The Economies of Online Cooperation: Gifts and Public Goods in Cyberspace [online]. Digital Library of the Commons. Indiana University. [24.06.2019], http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/3824/Working_Draft.pdf
 • Koźlak, A. (2017). Sharing economy jako nowy trend społeczno-gospodarczy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 489, 171–182.
 • Kukowska, K., Skolik, S. (2016). Potencjał współpracy instytucji kultury ze środowiskiem Wikimediów w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 24(2), 47–60.
 • Leszczyńska, M., Łopaciński, K. (2017). Współdziałanie i kokreacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii. Informatyka ekonomiczna, 2(44), 72–81.
 • Materska, K. (2005). Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji. W: B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samokowa (red.), Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Miscellanea Informatologica Varsoviensia (199–216). Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Mauss, M. (2009). Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwa archaicznych. W: E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (red.). Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii (107–168). Warszawa: Wydaw. PWN.
 • Montero-Fleta, B., Pérez Sabater, C. (2011). Knowledge Construction and Knowledge Sharing: A Wiki-based Approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 622–627.
 • Ochmański, M. (2017). Czy Wikipedia może być przydatna w nauczaniu historii książki i bibliotek? Przegląd Biblioteczny, 85(1), 5–20.
 • OpenGLAM (2019). Open GLAM Principles [online]. Open Knowledge Foundation, [02.05.2019], https://openglam.org/principles/
 • Skolik, S. (2017). Pacynki, trolle, spam, hoaxy i wandale. Mechanizmy wykrywania oszustów w przestrzeni Wikipedii. Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny, 18, 129–143.
 • Sowa J. (2013). Sztuka (przechwytu) współpracy, czyli artystyczna fabryka społeczna. O związkach estetyki relacyjnej i kapitalizmu kognitywnego. Kultura Współczesna, 2(77), 37–49.
 • Stats: Statystyki Wikipedia Polska (2019). Wikipedia, wolna encyklopedia [online], [30.04.2019], https://stats.wikimedia.org/PL/TablesWikipediaPL.htm
 • Szadkowki, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: Wydaw. PWN.
 • Tapscott, D., Williams, A.D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne.
 • Wikipedia Report Card: summaries for 50 most visited languages (2019). Wikipedia, wolna encyklopedia [online], [30.04.2019], https://stats.wikimedia.org/EN/ReportCardTopWikis.htm
 • Wikipedysta-Rezydent (2019, maj 2). Wikipedia, wolna encyklopedia [online], [02.05.2019], https://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedian_in_Residence/pl
 • Wikiprojekt: GLAM/Projekty/Etnografia Karpat (2019). Wikipedia, wolna encyklopedia [online], [02.05.2019], https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Projekty/Etnografia_Karpat
 • Wikiprojekt:GLAM/Projekty/Rok obrzędowy z Wikipedią (2019). Wikipedia, wolna encyklope-dia [online], [02.05.2019], https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Projekty/Rok_obrz%C4%99dowy_z_Wikipedi%C4%85
 • Ziółkowski M. (2015). Współpraca. W: M. Bogunia-Borowska (red.) Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości (308–330). Kraków: Wydaw. Znak.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1b563c11-2933-4d68-8e08-e54da1a51dfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.