PL EN


2016 | 9 | rb.ujw.pl/social
Article title

Kształtowanie relacji z klientami w sektorze przemysłów kreatywnych

Content
Title variants
EN
Forming customer relationships within the creative industries sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie (poprzez wyodrębnienie) kształtów i rodzajów relacji z klientami występujących w obszarze sektora przemysłów kreatywnych wśród podmiotów w nim działających w ujęciu B2B (business-to-business) i B2C (business-to-- consumer). Wyróżnione w prezentowanym opracowaniu podejścia badawcze to: podejście funkcjonalne, metodyka analizy funkcjonalnej, analiza porównawcza, podejście eksperckie, benchmarking. Podejścia te w większym stopniu opierają się na badaniach literaturowych, a w mniejszym stopniu na badaniach diagnostycznych (ocenie stanu faktycznego), wiążąc je następnie z tworzeniem modeli-wzorców. Te ostatnie są podstawą przygotowania rozwiązań użytkowych mogących posłużyć jako implikacje praktyczne w procesie kreacji strategii rozwoju zarówno podmiotów przemysłu kreatywnego, jak i partnerstwa sektorowego – w ujęciu egzo-, jak i endogenicznym.
EN
The purpose of this article is to determine (through separation) the shapes and types of customer relationships occurring in the creative industries sector among companies operating in it in terms of B2B (business-to-business) and B2C business-to-consumer). The research approaches featured in this paper are: a functional approach, methods of functional analysis, comparative analysis, expert approach, benchmarking. These approaches are based to a greater extent on the research literature and, to a lesser extent, on diagnostic testing (assessment of the facts), then binding them with modelling- -patterns. The latter are the basis for the preparation of solutions that may serve as useful practical implications in the creation of the development strategy for creative industry and sectoral partnership, both in exogenous and endogenous terms.
Year
Issue
9
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b5d1f20-c34b-423f-b081-b6ad6db0fe9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.