PL EN


2013 | 169 | 146-156
Article title

Rozwój zawodowy pracowników w organizacjach publicznych

Content
Title variants
EN
Employee Development in Public Organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Due to changes in public organizations, employees are expected to continuously develop their job competences. In this context the issue of employee development directed to specific needs of public organizations acquires special importance. This paper tries to answer the question what is the nature and basic conditions of employees' development in contemporary public organizations.
Year
Volume
169
Pages
146-156
Physical description
Contributors
References
 • Andersèn J.: Strategic Resources and Firm Performance. "Management Decision" 2011, Vol. 49, No. 1.
 • Barney J.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No. 1.
 • Camps J., Torres F.: Contingent Reward Leader Behaviour: Where Does It Come From? "Systems Research and Behavioral Science" 2011, Vol. 28, No. 3.
 • Cho Y., Won Yoon S.: Theory Development and Convergence of Human Resource Fields: Implications for Human Performance Technology. "Performance Improvement Quarterly" 2010, Vol. 23.
 • Dębicki M.: Urzędnik XXI wieku. W: Rozwój kadr administracji publicznej. Red. B. Kudrycka. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 2001.
 • Foong Ming T.: Organisational Support as the Mediator ff Career-Related HRM Practices and Affective Commitment: Evidence from Knowledge Workers in Malaysia. "Research and Practice in Human Resource Management" 2008, Vol. 16.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Marzec I.: Rozwój zatrudnialności pracowników w organizacjach publicznych. W: Szanse i bariery rozwoju organizacji w społeczeństwie informacyjnym. Red. A. Stabryła. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2012.
 • Frączkiewicz-Wronka A.: Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego. W: Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 • Kieżun W.: O sprawną administrację publiczną. "Ius et Lex" 2005, nr III (1).
 • Kożuch B.: Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. UJ, Kraków 2011.
 • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
 • Kuchinke K.P.: Human Development as a Central Goal for Human Resource Development. "Human Resource Development International" 2010, Vol. 13, No. 5.
 • Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2000.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012. Red. H. Dmochowska. Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.
 • Mankin D.P.: A Model for Human Resource Development. "Human Resource Development International" 2001, Vol. 4, No. 1.
 • Marzec I., Jędrzejowicz P., Van der Heijden B.I.J.M., Scholarios D., Bozionelos N., Van der Schoot E., Knauth P.: Specjaliści ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4 (68-69).
 • Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2007.
 • Strategia zarządzania zasobami ludzkimi służby cywilnej na lata 2011-2020. Projekt 27.07.2011 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011. http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/strategiazzl__tresc_2011_07_29_wersjauz godniona_pokl1.pdf (4.01.2012).
 • Swanson R.A., Holton III E.F.: Foundations of Human Resource Development. Berrett- -Koehler Publishers, San Francisco 2009.
 • Swanson R.A.: Human Resource Development and its Underlying Theory. "Human Resource Development International" 2001, Vol. 4, No. 3.
 • Thijssen J.G.L., Van Der Heijden B.I.J.M., Rocco T.S.: Toward the Employability-Link Model: Current Employment Transition to Future Employment Perspectives. "Human Resource Development Review" 2008, Vol. 7, No. 2.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dz.U., nr 223, poz. 1458.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej. Dz.U., nr 170, poz. 1218.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U., nr 24, poz. 141.
 • Wang C.L., Ahmed P.K.: Managing Knowledge Workers. Working Paper Series, Management Research Centre, University of Wolverhampton, Shropshire 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b61d141-29c0-4b54-a586-ebaa3b9ad481
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.