PL EN


2016 | 16 | 55-65
Article title

Filozoficzna strategia dekonstrukcji i jej oblicza we współczesnym świecie

Content
Title variants
RU
Философская деконструкция и ее облики в современном мире
EN
The Philosophical Strategy of Deconstruction and its Faces in the Modern World
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Деконструкция – это современная концепция, которая преобразовывает способы мышления и действий человека. Эту cтратегию описывает Жак Деррида, французский мыслитель. Де-конструкция ставит под сомнение традиционный образ мышления в соответствии с бинарной схемой Платона: истина / ложь, причина / следствие, теория / практика. Результатом является разрушение авторитета учителя и университета. Проявление этой стратегии приводит к деконструкции любой идентичности. Мыслительная стратегия деконструкции нацелена на отрицание вневременных ценностей объективной истины.
EN
Deconstruction is a contemporary concept that transforms human ways of thinking and acting. It is a strategy described by Jacques Derrida, the French thinker. Deconstruction challenges the traditional way of thinking which runs according to the binary opposition of Platonic such as true / false, cause / effect, theory / practice. The result is the collapse of the teacher's authority and the university. The manifestation of this strategy is a deconstruction of any identity. Deconstructive thinking strategy aims ultimately to deny the timeless values of objective truth.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie k/Otwocka
References
 • Arendt Hanna. 1994. Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Arystoteles. 1990. Metafizyka. tłumaczenie Kazimierz Leśniak. W Dzieła wszystkie, tom II. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Banasiak Bogdan. 1997. Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy. War-szawa: Wydawnictwo Spacja.
 • Burzyńska Anna. 2001. Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Deleuze Gilles, Guattarii Felix. 1988. „Kłącze”, przekład Bogdan Banasiak. Colloquia Com-munia 1–3.
 • Derrida Jacques. 1997. „List do japońskiego przyjaciela”. W Michał P. Markowski. Efekt in-skrypcji. Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz: Studio F: Homini.
 • Derrida Jacques. 1997. Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsonem, Julią Kristevą, Jean – Luisem Houdebinem i Guy Scarpettą, przekład Adam Dziadek. Bytom: Wydawnictwo FA – Art.
 • Derrida Jacques. 1999. O gramatologii. przekład Bogdan Banasiak. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Derrida Jacques. 2004. Pismo i różnica. przekład Krzysztof Kłosiński. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Eagleton Terry. 1998. Iluzje postmodernizmu, tłumaczenie Piotr Rymarczyk. Warszawa: Wydawnictwo „Spacja”.
 • Gogacz Mieczysław. 1976. Poszukiwanie Boga. Wykłady z metafizyki Absolutnego Istnienia. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Gramschi Antonio. 1961. Pisma wybrane, tom 1, przekład Barbara Sieroszewska. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Jan Paweł II. 2006. Prawda. Antologia tekstów. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 • Kołakowski Leszek. 1999. „Rozpad komunizmu jako wydarzenie filozoficzne”. W Leszek Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, 372–386. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
 • Kołakowski Leszek. 2009. Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
 • Korzińska Anna. 2003. „Uroda, małżeństwo, macierzyństwo jako komponenty tożsamości płciowej”. W M. Radkiewicz (red.), Gender w kulturze popularnej. Kraków: Rabid.
 • Krąpiec Mieczysław Albert. 1995. Realizm ludzkiego poznania. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kwiek Marek. 2010. Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Maksimiuk Piotr. Derridiański taniec. usf.amu.edu.pl/preteksty/pdf/nr4/4_maksymiuk.pdf (dostęp 15.09.2015).
 • Markowska Barbara. 2008. „Gramatologia jako projekt polityczny: dekonstrukcja i kwestia sprawiedliwości”. Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych XX: 5–34.
 • Mizielińska Joanna. 2004. (De)Konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wyklu-czenia. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
 • Nalaskowski Aleksander. 2009. Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia i fikcje. Kraków: Wy-dawnictwo „Impuls”.
 • Rorty Richard. 1991. Objectivity, relativism and truth, volume 1. Cambridge University Press.
 • Skarga Barbara. 2007. Człowiek to nie jest piękne zwierzę. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
 • Slany Krystyna. 2002. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Szydłowska Valeria. 2003. Nihilizm i dekonstrukcja. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Tischner Józef. 2004. Myślenie w żywiole piękna. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
 • Welsch Wolfgang 1998. Nasza postmodernistyczna moderna, przekład Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Wieczorek Krzysztof. 1999. „Prawda w epoce ponowoczesnej”. W A. Jonkisz (red.), Postacie prawdy, część 3, 139–148. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Witkowski Lech. 2009. Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej. (Przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii). Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.
 • Zachariasz Andrzej Leszek. 2013. „Czy współczesnemu światu konsumpcji i techniki wy-starczy dekonstrukcjonizm i pragmatyzm czy też potrzebne są nowe idee?”. ΣΟΦΙΑ.
 • Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 13: 206–209.
 • Zięba Włodzimierz. 2009. Dekonstrukcja metafizyki. Powstanie (J. Derrida) – Rozkwit – Nie-spełnienie (R. Rorty). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b6392d1-4f5b-4d15-9ab1-6ee5f50d05dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.