Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(225) | 45-72

Article title

Zwrot historyczny w teorii organizacji: splatając ważne wątki w badaniach nad praktykami pamięci organizacyjnej

Content

Title variants

The Historic Turn in Organization Studies: Weaving Together the Important Threads in Organizational Memory Studies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowany jest nowy nurt na przecięciu badań organizacji, pamięci i historii, który nazywany jest zwrotem historycznym w teorii organizacji. Pierwsza część tekstu odpowiada na pytanie, jakie są źródła owego wzmożonego zainteresowania historią i pamięcią społeczną na gruncie badań organizacji i zarządzania. Zwrot historyczny nie byłby możliwy bez szeregu innych przełomów w humanistyce, jak choćby zwrotu narracyjnego. Na gruncie teorii organizacji zaś wiąże się z rozczarowaniem zarówno koncepcją kultury organizacji, jak i dotychczasowym traktowaniem historii w zarządzaniu. Druga część tekstu stanowi prezentację głównych wątków obecnych w pracach z tej tematyki. Choć rozproszona wspólnota badaczy korzysta z wielu metod i odwołuje się do różnych tradycji teoretycznych, to można wyodrębnić wiązkę podstawowych tematów wiązanych z praktykami pamięci w organizacjach: kształtowanie tożsamości organizacji i jej odgrywanie dla publiczności zewnętrznych i wewnętrznych, rola historii i pamięci w sprawowaniu władzy w organizacjach (zarządzanie pamięcią), mechanizmy radzenia sobie ze zmianami. Zwrot historyczny możemy zatem umieścić w centrum socjologicznego zainteresowania organizacjami.
EN
This article presents the historic turn in organization theory – a new research stream which has emerged at the interface of organization studies, memory studies, and history. The first part of the article aims to show the sources for this increased interest in history and memory in management and organization studies. The historic turn would not be possible without a number of other breakthroughs in the humanities, most notably the narrative turn. In organization studies, the historic turn is a consequence of disappointment with both organizational culture and previous ways of conceptualizing history in management theory. The second part of the article presents key themes in the emergent body of research. Even though the community of scholars associated with the historic turn is dispersed and their methods and theoretical approaches vary, it is possible to find common focal points involving practices of remembering in organizations: organizational identity and its performances for internal and external publicities, history and memory as an instrument of organizational power (management of memory), and mechanisms of coping with social change. The historic turn touches upon issues that are central to sociological inquiries into organizations.

Year

Issue

Pages

45-72

Physical description

Contributors

 • Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa

References

 • Adorisio, Anna. 2014. Organizational Remembering as Narrative: ‘Storying’ the Past in Banking. „Organization” 21 (4): 463–476.
 • Albert, Stuart i David Whetten. 1985. Organizational Identity. W: L. L. Cummings i B. M. Straw (red.). Research in Organizational Behavior. Greenwich: JAI Press, s. 263–295.
 • Anteby, Michel i Virág Molnár. 2012. Collective Memory Meets Organizational Identity: Remembering. „Academy of Managemen Journal” 55 (3): 515–540.
 • Assmann, Jan. 2008. Communicative and Cultural Memory. W: A. Erll, A. Nünning (red.), Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook. Berlin, New York: De Gruyter, s. 109–118.
 • Atkinson, Paul i Amanda Coffey. 2004. Analysing Documentary Realities. W: D. Silverman (red.). Qualitative Research. Theory, Method and Practice. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, s. 56–75.
 • Berger, Peter i Thomas Luckmann. 1983. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Tłum. J. Niżnik. Warszawa: PIW.
 • Boje, David. 1991. The Storytelling Organization: A Study of Story Performance in an Office- Supply Firm. „Administrative Science Quarterly” 36 (1): 106–126.
 • Boje, David. 1995. Stories of the Storytelling Organization: A Postmodern Analysis of Disney as ‘Tamara-Land.’ „The Academy of Management Journal” 38 (4): 997–1035.
 • Boje, David. 2001. Narrative Methods for Organizational and Communication Re- search. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.
 • Boje, David. 2008. Storytelling Organizations. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.
 • Booth, Charles i Michael Rowlinson. 2006. Management and Organizational History: Prospects. „Management and Organizational History” 1 (1): 5–30.
 • Brown, Andrew. 2006. A Narrative Approach to Collective Identities. „Journal of Management Studies” 43 (4): 731–753.
 • Brown, Andrew i Michael Humphreys. 2002. Nostalgia and Narrativization of Identity: A Turkish Case Study. „British Journal of Management” 13: 141–159.
 • Brunninge, Olof. 2009. Using History in Organizations. „Journal of Organizational Change Management” 22 (1): 8–26.
 • Bucheli, Marcelo i Daniel Wadhwani. 2014. Organizations in Time. Oxford: Oxford University Press.
 • Carroll, Craig. 2002. Introduction: The Strategic Use of the Past and Future in Organizational Change. „Journal of Organizational Change Management” 15 (6): 556–562.
 • Chandler, Alfred. 1962. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • Chandler, Alfred. 1977. The Visible Hand. Cambridge, Mass., London: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Clark, Peter i Michael Rowlinson. 2004. The Treatment of History in Organisation Studies: Towards an ‘Historic Turn’? „Business History” 46 (3): 331–352.
 • Corbin, Juliet i Anselm Strauss. Qualitative Analysis. New York: Cambridge University Press.
 • Cooke, Bill. 2003. The Denial of Slavery in Management Studies. „Journal of Management Studies” 40 (8): 1895–1918.
 • Cooke, Bill, Albert Mills i Elizabeth Kelley. 2005. Situating Maslow in Cold War America. A Recontextualization of Management Theory. „Group & Organization Management” XX (X): 1–24.
 • Corley, Kevin i Dennis Gioia. 2004. Identity Ambiguity and Change in the Wake of a Corporate Spin-Off. „Administrative Science Quarterly” 49: 173–208.
 • Cummings, Stephen i Todd Bridgman. 2016. How Recovering Adam Smith Can Help Us Think Differently about the Foundations of Management. W: „Academy of Management 2016 Conference Proceedings”. Anaheim.
 • Czarniawska-Joerges, Barbara. 1992. Exploring Complex Organizations: A Cultural Perspective. Newsbury Park: Sage.
 • Czarniawska-Joerges, Barbara. 1994. Narratives of Individual and Organizational Identities. W: S. Deetz (red.). Communication Yearbook 17. New York: Routledge, s. 193–221.
 • Davis, Fred. 1979. Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia. New York: Free Press.
 • Douglas, Mary. 2011. Jak myślą instytucje. Tłum. O. Siara. Warszawa: WN PWN.
 • Dunn, Elizabeth. 2008. Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Tłum. P. Sadura. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Durepos, Gabrielle i Albert Mills. 2012. ANTi-History: Theorizing the Past, History i Historiography in Managment and Organization Studies. Charlotte, NC: Infor mation Age Publishing.
 • Durepos, Gabrielle i Albert Mills. 2015. ANTi-History & the Historic Turn in Management and Organization Studies. manuskrypt.
 • Durepos, Gabrielle, Albert Mills i Jean Helms Mills. 2008. Tales in the Manufacture of Knowledge: Writing a Company History of Pan American World Airways. „Management and Organizational History” 3 (1): 63–80.
 • Erll, Astrid. 2008. Cultural Memory Studies: An Introduction. W: A. Erll i A. Niining (red.). Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook. Berlin, New York: Walter de Gruyter, s. 1–18.
 • Feldman, Regina M. i Steven P. Feldman. 2006. What Links the Chain: An Essay on Organizational Remembering as Practice. „Organization” 13 (6): 861–887.
 • Foster, William i Roy Suddaby. 2015. Processing History. Bringing Process-Oriented Research to Management and Organizational History. W: P. G. McLaren, A. Mills i T. Weatherbee. The Routledge Companion to Management and Organizational History. London, New York: Routledge, s. 363–371.
 • Foster, William, Roy Suddaby, Alison Minkus i Elden Wiebe. 2011. History as Social Memory Assets: The Example of Tim Hortons. „Management and Organizational History” 6 (1): 101–120.
 • Gabriel, Yannis. 1993. Organizational Nostalgia — Reflections on „The Golden Age”. W: S. Fineman (red.). Emotion in Organization. London: Sage, s. 118–141.
 • Genoe McLaren, Patricia, Albert Mills i Terrance Weatherbee. 2015. The Routledge Companion to Management and Organizational History. London: Routledge.
 • Giddens, Anthony. 2010. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. A. Sulżycka. Warszawa: WN PWN.
 • Gioia, Dennis. 1986. Symbols, Scripts and Sensemaking. W: H. P. Sims (red.). The Thinking Organization. San Francisco: Jossey-Bass, s. 49–74.
 • Gioia, Dennis, Kevin Corley i Tomasso Fabbri. 2002. Revising the Past (While Thinking in the Future Perfect Tense). „Journal of Organizational Change Management” 15 (6): 622–634.
 • Gioia, Dennis, Majken Schultz i Kevin Corley. 2000. Organizational Identity, Image and Adaptive Instability. „Academy of Management Review” 25 (1): 63–81.
 • Golka, Marian. 2009. Pamięć społeczna i jej implanty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Halbwachs, Maurice. 1950. La Mémoire Collective. Paris: Les Presses Universitaires de France.
 • Halbwachs, Maurice. 2008. Społeczne ramy pamięci. Tłum. M. Król. Warszawa: WN PWN.
 • Hammer, Michael. 1990. Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate. „Harvard Business Review” (https://hbr.org/1990/07/reengineering-work-dont-automate- obliterate).
 • Hannah, Leslie. 1984. Entrepreneurs and the Social Sciences. „Economica” 51 (203): 219–234.
 • Hassard, John. 2012. Rethinking the Hawthorne Studies: The Western Electric research in its social, political and historical context. „Human Relations” 65 (11): 1431–1461.
 • Hirszowicz, Maria i Elżbieta Neyman. 2001. Społeczne ramy niepamięci. „Kultura i Społeczeństwo” 3–4: 23–48.
 • Hobsbawm, Eric. 2008. Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji. W: E. Hobsbawm i T. Ranger (red.). Tradycja wynaleziona. Tłum. M. Godyń i F. Godyń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 9–24.
 • Jacques, Roy Stager. 2013. History, Historiography and Organization Studies: The Challenge and the Potential. „Management and Organizational History” 1 (1): 31–49.
 • Kelley, Elizabeth, Albert Mills i Bill Cooke. 2006. Management as a Cold War Phenomenon? „Human Relations” 59 (5): 603–610.
 • Kieser, Alfred. 1994. Crossroads – Why Organization Theory Needs Historical Analyses – and How This Should Be Performed. „Organization Science” 5 (4): 608–620.
 • Kieser, Alfred. 2015. Twenty Years After. Why Organization Theory Needs Historical Analyses. W: P. G. McLaren, A. Mills i T. Weatherbee (red.). The Routledge Companion to Management and Organizational History. London, New York: Routledge, s. 47–48.
 • Kończal, Kornelia i Joanna Wawrzyniak. 2011. Polskie badania pamięcioznawcze: tradycje, koncepcje, (nie)ciągłości. „Kultura i Społeczeństwo” 55 (4): 11–64.
 • Kula, Marcin. 2002. Nośniki pamięci historycznej. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Lipartito, Kenneth. 1995. Culture and the Practice of Business History. „Business and Economic History” 24 (2): 1–41.
 • Maclean, Mairi, Charles Harvey, John Sillince i Benjamin Golant. 2014. Living up to the Past? Ideological Sensemaking in Organizational Transition. „Organization” 21 (4): 543–567.
 • Marens, Richard. 2015. He Who Should Not Be Mentioned: Marx, History and American Business Schools. W: P. G. McLaren, A. Mills i T. Weatherbee (red.). The Routledge Companion to Management and Organizational History. London, New York: Routledge, s. 83–95.
 • Martin, Joanne. 2002. Organizational Culture: Mapping the Terrain. Thousand Oaks, Londyn, New Delhi: Sage.
 • Mills, Albert, Roy Suddaby, William Foster i Gabrielle Durepos. 2016. Re-Visiting the Historic Turn 10 Years Later: Current debates in management and organizational history – an introduction. „Management and Organizational History” 11(2): 67–76.
 • Mir, Ali i Raza Mir. 2015. Re-Examining „Flexibility”. W: P. G. McLaren, A. Mills i T. Weatherbee (red.). The Routledge Companion to Management and Organizational History. London, New York: Routledge, s. 253–264.
 • Myrick, Kim, Jean Helms Mills i Albert Mills. 2013. History-Making and the Academy of Management: An ANTi-History Perspective. „Management and Organizational History” 8 (4): 345–370.
 • Nora, Pierre. 2009. Między pamięcią i historią: les lieux de mémoire. Tłum. M. Ziółkowska i A. Leśniak. „Archiwum” 2: 4–12.
 • Olick, Jeffrey K. 1999. Collective Memory: The Two Cultures. „Sociological Theory” 17: 333–348.
 • Ooi, Can-Seng. 2002. Persuasive Histories. Decentering, Recentering and the Emotional Crafting of the Past. „Journal of Organizational Change Management” 15 (6): 606–621.
 • Oswick, Cliff, Peter Fleming i Gerard Hanlon. 2011. From Borrowing to Blending: Rethinking the Processes of Organizational Theory Building. „Academy of Management Review” 36 (2): 318–337.
 • Pickering, Michael i Emily Keightly. 2006. The Modalities of Nostalgia. „Current Sociology” 54 (9): 919–941.
 • Putnam, Linda, Nelson Phillips i Pamela Chapman. 1996. Metaphors of Communication and Organization. W: S. Clegg, C. Hardy i W. Nord (red.). Handbook of Organization Studies. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, s. 375–408.
 • Reckwitz, Andreas. 2002. Toward a Theory of Social Practices. A Development in Culturalist Theorizing. „European Journal of Social Theory” 5 (2): 243–262.
 • Ricoeur, Paul. 1995. Pamięć – zapomnienie – historia. W: K. Michalski (red.). Tożsamość w czasach zmiany. rozmowy w Castel Gandolfo. Tłum. J. Margański. Warszawa, Kraków: Znak, s. 22–43.
 • Ricoeur, Paul. 2007. Pamięć, historia, zapomnienie. Tłum. J. Margański. Kraków: Universitas.
 • Rowlinson, Michael. 1988. The Early Application of Scientific Management by Cadbury. „Business History” 30 (4): 377–395.
 • Rowlinson, Michael, Charles Booth, Peter Clark, Agnes Delahaye i Stephen Procter. 2010. Social Remembering and Organizational Memory. „Organization Studies” 31 (1): 69–87.
 • Rowlinson, Michael, Andrea Casey, Per Hansen i Albert Mills. 2014. Narratives and Memory in Organizations. „Organization” 21 (4): 441–446.
 • Rowlinson, Michael i John Hassard. 1993. The Invention of Corporate Culture: A History of the Histories of Cadbury. „Human Relations” 46 (3): 229–241.
 • Rowlinson, Michael i Stephen Procter. 1999. Organizational Culture and Business History. „Organization Studies” 20 (3): 369–396.
 • Saryusz-Wolska, Magdalena. 2009. Wprowadzenie. W: M. Saryusz-Wolska (red.). Pamięć zbiorowa i kulturowa. współczesna perspektywa niemiecka. Kraków: Universitas, s. 7–38.
 • Skarga, Barbara. 1995. Tożsamość ja i pamięć. „Znak” 5: 4–18.
 • Smircich, Linda. 1983. Concepts of Culture and Organizational Analysis. „Administrative Science Quarterly” 28 (3): 339–358.
 • Smircich, Linda i Gareth Morgan. 1982. Leadership: The Management of Meaning. „The Journal of Applied Behavioral Science” 18: 257–273.
 • Spector, Bert. 2015. Capitalist Ideologues and the Cold War „struggle for Men’s Minds”. W: P. G. McLaren, A. Mills i T. Weatherbee (red.). The Routledge Companion to Management and Organizational History. London, New York: Routledge, s. 285–301.
 • Strangleman, Tim. 1999. The Nostalgia of Organisations and the Organisation of Nostalgia: Past and present in the contemporary railway industry. „Sociology” 33 (4): 725–746.
 • Suddaby, Roy, William Foster i Chris Trank. 2010. Rhetorical History as a Source of Competitive Advantage. W: J. Baum i J. Lampel (red.). The Globalization of Strategy Research (Advances in Strategic Management, Volume 27). London: Emerald Group Publishing Limited, s. 147–173.
 • Urwick, Lyndall i Edward Brech. 1945. The Making of Scientific Management. London: Management Publications Trust.
 • Van Maanen, John. 1995. Fear and Loathing in Organization Studies. „Organization Science” 6 (6): 687–692.
 • Walsh, James i Gerardo Rivera Ungson. 1991. Organizational Memory. „The Academy of Management Review” 16 (1): 57–91.
 • Weatherbee, Terrance. 2015. History in Management Textbooks: Adding, Transforming, or More? W: P. G. McLaren, A. Mills i T. Weatherbee (red.). The Routledge Companion to Management and Organizational History. London, New York: Routledge, s. 112–126.
 • Weatherbee, Terrance, Gabrielle Durepos, Albert Mills i Jean Helms Mills. 2012. Theorizing the Past: Critical Engagements. „Management and Organizational History” 7 (3): 193–202.
 • White, Hayden. 1987. The Content of the Form: Narrative discourse and historical representation. London: The John Hopkins University.
 • White, Hayden. 2010. Poetyka pisarstwa historycznego. Tłum. E. Domańska, M. Loba, A. Marciniak i M. Wilczyński. Warszawa: Universitas.
 • Wilson, Janelle. 1999. Nostalgic Narratives: An Exploration of Black Nostalgia for the 1950’s. „Narrative Inquiry” 9 (2): 303–325.
 • Wrege, Charles, Regina Greenwood i Sakae Hata. 1999. What We Do Not Know about Management History. „Journal of Management History” 5 (7): 414–424.
 • Wrege, Charles i Amadeo Perroni. 1974. Taylor’s Pig-Tale: A Historical Analysis of Frederick W. Taylor’s Pig-Iron Experiments. „The Academy of Management Journal” 17 (1): 6–27.
 • Wren, Daniel. 1987. Management History: Issues and Ideas for Teaching and Research. „Journal of Management” 13 (2): 339–350.
 • Yanow, Dvora i Peregrine Schwartz-Shea. 2006. Introduction. W: D. Yanow i P. Schwartz-Shea (red.). Interpretation and Method. Empirical Research Methods and the Interpretive Turn. Armonk, NY, London: M.E. Sharpe, s. xi–xxvii.
 • Ybema, Sierk. 2004. Managerial Postalgia: Projecting a Golden Future. „Journal of Managerial Psychology” 19 (8): 825–841.
 • Ybema, Sierk. 2010. Talk of Change: Temporal Contrasts and Collective Identities. „Organization Studies” 31 (4): 481–503.
 • Ybema, Sierk. 2014. The Invention of Transitions: History as a Sybolic Site for Discursive Struggles over Organizational Change. „Organization” 21 (4): 495–513.
 • Ybema, Sierk, Tom Keenoy, Cliff Oswick, Armin Beverungen, Nick Ellis i Ida Sabelis. 2009. Articulating Identities. „Human Relations” 62 (3): 299–322.
 • Zald, Meyer. 1993. Organization Studies as a Scientific and Humanistic Enterprise: Towards a Reconceptualization of the Foundations of the Field. „Organization Science” 4 (4): 513–528.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1b673a56-ee03-42da-95dd-50de24d6f354
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.