Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 63, nr 4 | 108-121

Article title

Culture-based potential for the development of cities in Poland

Content

Title variants

PL
Potencjał kulturowy dla rozwoju miast w Polsce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The discussion in this article concerns the identification of the culture-based development potential of cities, and the aim of the study, is to classify urban communes (boroughs) in Poland in terms of their culture-based development potential. A multidimensional comparative analysis was used to build a measurement tool and to create rankings of cities. The proposed measure includes five groups of diagnostic variables referring to the cultural infrastructure, cultural events, creative sector, tourist base and public finances. Data from 306 urban communes in Poland from 2013-2016 were collected for the study. The article presents selected research results, such as rankings of cities with the highest City Culture Potential index. This is due to the visibly differentiated strategies for building a competitive advantage, which result in different intensities and the importance of factors assumed as explanatory variables in measuring the potential of culture.
PL
Dyskusja podjęta w niniejszym artykule dotyczy zidentyfikowania potencjału kulturowego miast. Celem opracowania jest klasyfikacja gmin miejskich w Polsce pod względem posiadanego potencjału kulturowego. Dla dokonania uszeregowania zastosowano wielowymiarową analizę porównawczą i zbudowano miernik taksonomiczny. Zaproponowane narzędzie pomiaru uwzględnia pięć grup zmiennych diagnostycznych odnoszących się kolejno do infrastruktury kultury, wydarzeń kulturalnych, sektora kreatywnego, bazy turystycznej i finansów publicznych. Do przeprowadzonego badania zebrano dane z 306 gmin miejskich w Polsce z lat 2013-2016. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań, takie jak rankingi miast o najwyższym wskaźniku potencjału kulturowego. Wykazano, iż analizę potencjału kulturowego powinno się przeprowadzać osobno dla miast w różnych przedziałach wielkości. Spowodowane jest to widocznie zróżnicowanymi strategiami budowy przewagi konkurencyjnej, której efektem jest różne nasilenie i ważność czynników przyjętych za zmienne objaśniające przy pomiarze potencjału kultury.

Keywords

References

 • Bianchini F., 1993, Remaking European Cities: the Role of Cultural Policies, [in:] Cultural Policy and Urban Regeneration, eds. F. Bianchini, M. Parkinson, Manchester University Press, Manchester.
 • Dmitruk J., Gawinecki J., 2017, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej – budowa i zastosowanie, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, vol. 66, no. 4, pp. 103-119.
 • Eisinger P., 2000, The politics of bread and circuses: building the city for the visitor class, Urban Affairs Review, vol. 35, no. 3, January, pp. 316-333.
 • Florida R., 2002, The Rise of the Creative Class, Washington Monthly, May 1st. Głowacki J., 2013, Przemysły kreatywne i ich wpływ na gospodarkę, [in:] Kultura a rozwój, ed. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Warszawa, pp. 435-454.
 • Grodach C., Loukaitou-Sideris A., 2007, Cultural development strategies and urban revitalization. A survey of US cities, International Journal of Cultural Policy, vol. 13, no. 4, pp. 349-370.
 • Hausner J., 2013, Kultura i polityka rozwoju, [in:] Kultura a rozwój, ed. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Warszawa, pp. 81-105.
 • Hewkes J., 2001, The Fourth Pillar of Sustainability. Culture’s Essential Role in Public Planning, Jon Hawkes and the Cultural Development Network (Vic).
 • Karwińska A., 2014, Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy, Zarządzanie Publiczne, no. 1(27), pp. 5-19.
 • Klasik A., 2010, Sektor kultury i przemysły kreatywne nowym fundamentem rozwoju dużych miast i aglomeracji miejskich, [in:] Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, A. Klasik (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Knight R.V., 1995, Knowledge-based development: policy and planning implications for cities, Urban Studies, vol. 32(2), pp. 225-260.
 • Kompa K., 2009, Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 74, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, pp. 5-25.
 • Landsberg P., Poprawski M., Kieliszewski P., 2010, Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych. Raport z badań, Narodowe Cenrum Kultury, Poznań-Warszawa.
 • Mazur A., Witkowska D., 2006, Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, pp. 251-258.
 • Orankiewicz A., 2014, Przemysły kreatywne: od kultury do gospodarki, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie, vol. 7, pp. 67-81.
 • Orankiewicz A., Turała M., 2019, Czynniki rozwoju miast w Polsce – wstęp do badań, [in:] Danielewicz J. (ed.), Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Russ M., Bansal G., Parrillo A., 2017, The ‘Knowledge-City’ and the ‘Experience-City’: The main, mediating and moderating effects of education on income and economic inequality, Journal of the Knowledge Economy, 8(3), pp. 804-829. DOI: 10.1007/s13132-015-0278-z. Published online July 30, 2015, http://link.springer.com/article/10.1007/s13132-015-0278-z.
 • Sanetra-Szeliga J., 2013, Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta, [in:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (eds.), Kultura a rozwój, Warszawa, pp. 413-433.
 • Skrede J., 2015, What may culture contribute to urban sustainability? Critical reflections on the uses of culture in urban development in Oslo and beyond, Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, pp. 408-425, DOI: 10.1080/17549175.2015.1074603.
 • Zukin S., 1995, The Cultures of Cities, Blackwell Publishers, Malden, MA and Oxford, UK.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1b7deaeb-f220-40b9-9a70-ddb5fed762f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.