Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 (35) | 109-121

Article title

Odpowiedzialność Prezydenta za wykroczenia

Content

Title variants

EN
The problem of jurisdiction under presidental offences

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule poruszono problematykę dotyczącą zakresu odpowiedzialności Prezydenta RP za wykroczenia i ewentualnej jurysdykcji nad nimi. Dostrzegając brak wyraźnej regulacji tych zagadnień, autor wskazuje, iż – w związku z zakazem domniemywania immunitetów – zakres odpowiedzialności Prezydenta RP za wykroczenia musi być tożsamy jak w przypadku innych obywateli. Z uwagi jednak na szerokie niebezpieczeństwa nierozerwalnie związane z realizacją tej formy odpowiedzialności, proponuje objęcie jurysdykcji nad nimi przez Trybunał Stanu. Dla przyjęcia takiego stanowiska autora skłaniają zarówno treści obowiązującego porządku prawnego, jak również liczne argumenty natury funkcjonalnej i językowej. W konsekwencji zarysowuje on tezę, iż „przestępstwo” w rozumieniu art. 145 ust. 1 Konstytucji stanowi w istocie nazwę dla szeroko rozumianej odpowiedzialności karnej.
EN
The article discusses the scope of legal responsibility on the part of The President of the Republic of Poland. The lack of precise legal regulations concerning the matter in question leads to the following conclusion: taking into consideration the present prohibitionof implicit immunity the President of the Republic of Poland ought to share the same realm of legal responsibility as do other Polish citizens. Yet, due to the apparent dangers inherent in the execution of the legal responsibility the author proposes for the jurisdiction in question to be under the supervision of the State Tribunal. The author’s argument is founded on the present legal order as well as in numerous functional and language oriented factors. As a consequence, the author claims “the offense” as defined in the 145th article of the Constitution is in reality a general notion for criminal responsibility.

Keywords

Year

Issue

Pages

109-121

Physical description

Dates

published
2017-02-28

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Chorążewska A., Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008.
 • Dudek D., Autorytet Prezydenta, a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2013.
 • Dudek D., Prezydent RP, [w:] Konstytucyjny system organów państwa, red. D. Dudek, Z. Husak, G. Kowalski i W. Lis, Warszawa 2013.
 • Dukiet-Nagórska T. i inni, Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2014.
 • Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska i R. Grabowski, Toruń 2010.
 • Hoc S., Prezydent RP jako świadek w postępowaniu sądowym, [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009.
 • Marek A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2012.
 • Milczarek M., Odpowiedzialność karna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 1.
 • Wajda D., Uwagi o potrzebie reformy Trybunału Stanu, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.
 • Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2011.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1b7f14e9-4ec4-4ef9-99ac-bf8063400447
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.