Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 (99) | 107-121

Article title

Instrumenty wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie finansowej 2021-2027

Content

Title variants

EN
Common Agricultural Policy support instruments in the financial perspective 2021-2027

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu przedstawiono dane dotyczące poziomu finansowania WPR na lata 2021-2027, w porównaniu do obecnej perspektywy finansowej. Na WPR planuje się przeznaczyć 365 mld euro, z tej kwoty 265,2 mld euro na płatności bezpośrednie i 78,8 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. Dopłaty bezpośrednie będą oparte na formule ryczałtowej dla małych gospodarstw rolnych (płatności ograniczające), zaś dla jednostek uzyskujących duże poziomy płatności będzie wprowadzona zasada degresywności. Dopłaty bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich przyjmą postać rodzajów interwencji, w ramach krajowych planów strategicznych WPR. Przyjęte zasady pomocniczości nadały państwom członkowskim więcej kompetencji i uczyniły odpowiedzialne za stosowanie rodzajów interwencji WPR. Jednocześnie malejący wkład EFRROW z 63,6% do 43,0%, spowoduje wzrost zaangażowanie państw członkowskich.
EN
The study presents data on the level of CAP funding for 2021-2027, compared to the current financial perspective. It is planned to allocate EUR 365 billion for the CAP, of which EUR 265.2 billion for direct payments and EUR 78.8 billion for rural development. Direct payments will be based on a flat-rate formula for small farms (restrictive payments), while the degressive principle will be introduced for units receiving high levels of payment. Direct payments and rural development will take the form of types of intervention as part of the CAP’s national strategic plans. The subsidiarity principles adopted have given Member States more competence and have been responsible for applying the types of CAP intervention. At the same time, the decreasing EAFRD contribution from 63.6% to 43.0% will increase the involvement of Member States.

Year

Issue

Pages

107-121

Physical description

Dates

received
2019-06-11
accepted
2020-03-23

Contributors

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

References

  • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności, Bruksela 2017.
  • Opinia Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego na temat WPR, Dz.U.UE.C.2019.62.214.
  • Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.
  • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 [COM(2018)393].
  • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [WRF COM(2018)392 final].

Notes

ARTYKUŁ INFORMACYJNY

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1b7f5ffb-a4e1-4abe-8128-1857fb725346
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.