PL EN


Journal
2018 | 8 | 161-175
Article title

Zarys koncepcji mesjanistycznej Wincentego Lutosławskiego

Content
Title variants
EN
Outline Of The Messianic Concept Of Wincenty Lutosławski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W. Lutosławski jest w polskiej filozofii postacią trochę zapomnianą. Tymczasem jest oryginalnym badaczem Platona i twórcą oryginalnych filozoficznych idei. Znawcy twórczości W. Lutosławskiego podkreślają, że był on ostatnim w XX wieku polskim myślicielem, który swoje koncepcje filozoficzne opierał na założeniach romantyczno-mesjanistycznych i jego mesjanizm nie był już zbiorem romantycznych koncepcji, ale przyjął jedną wielką ideę. W artykule będzie poczyniona próba przybliżenia jego koncepcji odnośnie kwestii mesjanistycznych.
EN
W. Lutosławski is a bit forgotten in Polish philosophy. Meanwhile, he is the original researcher of Plato and the creator of original philosophical ideas. Experts of the work of W. Lutosławski emphasize that he was the last Polish thinker in the 20th century, who based his philosophical concepts on the Romantic-messianic assumptions and his messianism was no longer a collection of romantic concepts, but adopted a great idea. The article will attempt to approximate its concept regarding the issue Messianic.
Journal
Year
Issue
8
Pages
161-175
Physical description
References
 • Bigaj J., Wpływ ewolucyjnej interpretacji platonizmu oraz metody stylometrycznej Wincentego Lutosławskiego (1863-1954) na późniejsze badania nad filozofią starożytną, [w:]Archiwum Historii filozofii i Myśli Społecznej, 2003, nr 48, s. 19–36.
 • Bocheński K., Gawor L., Jedynak A., Kojkoł J., Filozofia polska okresu międzywojennego. Zarys problematyki, Gdynia 2013.
 • Borzym S., Panorama polskiej myśli filozoficznej, Warszawa 1993.
 • Borzym S., Floryńska H., Skarga B., Walicki A., Zarys dziejów filozofii polskiej 1815–1918, Warszawa 1983, s. 282.
 • Ciupka S., Poglądy mistyczne W. Lutosławskiego, [w:], Slovanská spiritualita a mistika, Centrum spirituality Vychod – Západ Michala Lacka v Košžciach, vedeckovyskumnė pracovisko teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Košίce 2011, s. 75–82.
 • Floryńska H., Wincenty Lutosławski – metafizyka jaźni i narodu, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, T. III, Warszawa 1977, s. 166.
 • Gawecki B., Szkice filozoficzne, Warszawa 1935, s.118.
 • Groblewski W., W poszukiwaniu sensu dziejów. Zarys koncepcji historiozoficznej Wincentego Lutosławskiego, [w:] Idee a rzeczywistość. Z badań nad tradycją filozoficzną, S. Kaczmarek (red.), Poznań 1980, s. 101–130.
 • Jasienicy P., Polska Piastów, Warszawa 2007.
 • Jasienica P., Rzeczpospolita Obojga Narodów. Calamitatis regnum, Warszawa 2007.
 • Jasienica P., Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dzieje agoni, Warszawa 2007.
 • Jasienica P., Rzeczpospolita Obojga Narodów. Srebrny wiek., Warszawa 2007.
 • Jasiński B., Przedmowa, [w:] Praca narodowa. Wincenty Lutosławski, Warszawa 1998, s. 10.
 • Jaworski W, Eleuteryzm i mesjanizm. U źródeł filozofii społecznej W. Lutosławskiego, Kraków 1994, s. s. 174
 • Jaworski W., Lutosławskiego interpretacje platonizmu, [w:] Studia Filozoficzne, 1976, z. 5, s. 137–145.
 • Kojkoł J., Lutosławski jako prekursor nowej duchowości, [w:] Przegląd Religioznawczy, nr 2 (2000), s. 63.
 • Kramarz H., Idea wychowania narodowego w poglądach Wincentego Lutosławskiego, [w:] R. Majkowska, E. Fiałek (red. tomu), Wincenty Lutosławski 1863–1954, Materiały z posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 2004, s. 88–96.
 • Kusiak P., Mesjanizm Wincentego Lutosławskiego i jego społeczno-polityczne implikacje, [w:] Przegląd Religioznawczy, 2014, nr 3(253), s. 65.
 • Mróz T., Wincenty Lutosławski. Polskie badania nad Platonem., Zielona Góra, 2003.
 • Zaborowski R. (red.), Filozofia i mistyka Wincentego Lutosławskiego, Warszawa 2000.
 • Zaborowski R,, Wincenty Lutosławski – człowiek i dzieło, [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2004, R. 49, nr 1, s. 67
 • Lutosławski W., Jeden łatwy żywot, Warszawa 1933.
 • Lutosławski W., Jak rośnie dobrobyt, Kraków 1936.
 • Lutosławski W., Klasyfikacja poglądów na świat, [w:] Przegląd Filozoficzny, 1928, s. 107.
 • Lutosławski W., Logika ogólna, czyli teoria poznania i logika formalna, Kraków 1907, s. 16–17.
 • Lutosławski W., Ludzkość odrodzona. Wizje przyszłości, Warszawa 1910.
 • Lutosławski W., Praca narodowa. Program polityki polskiej, Wilno 1922.
 • Lutosławski W., Wykłady jagiellońskie, t. 1, [w:] Wykłady wstępne z przedmową o wychowaniu narodowym, Kraków 1901.
 • Siwiec M., Idee edukacyjne Wincentego Lutosławskiego, [w:] Dylematy współczesnego wychowania (filozofia, pedagogika, religia), J. Kojkoł, Gdynia 1990.
 • Skoczyński J., Prywatne objawienia W. Lutosławskiego, [w:] Kwartalnik Filozoficzny, T. XXXIII, z. 2, 2005, s. 91.
 • Wiśniewska L., Mesjanizm W. Lutosławskiego a mesjanizm wrońskistyczny Jerzego Brauna, [w:] R. Zaborowski ( całość zebrał), Filozofia i mistyka Wincentego Lutosławskiego, Warszawa 2000, s. 153–181.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b7f872e-4919-4744-9890-fe2411d9a81b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.