PL EN


2017 | 9 | 16 | 38-54
Article title

Bezpieczeństwo płatności elektronicznych jako element cyberbezpieczeństwa państwa – przegląd regulacji prawnych

Authors
Content
Title variants
EN
Electronic payments security as the element of state`s cyber security – legal regulations review
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rynek płatności elektronicznych należy do tych segmentów gospodarki, które mają olbrzymi potencjał rozwojowy. Wraz ze wzrostem liczby i wartości transakcji rośnie zagrożenie związane z procesowaniem płatności dokonywanych elektronicznie. Coraz powszechniejsze jest wykorzystywanie nowych metod płatności elektronicznych (w tym przelewów pay-by-link) i rachunków bankowych otwieranych „na przelew” do popełniania przestępstw. Regulacje wydane przez Europejski Bank Centralny, EBA i Komisję Nadzoru Finansowego należy odebrać pozytywnie jako próbę podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Prawidłowość dokonywania płatności elektronicznych oraz zaufanie użytkowników do tego typu usług stanowią warunek niezbędny dla rozwoju cyberprzestrzeni.
EN
The market of electronic payments is one of those segments of the economy, which are endowed with huge growth potential. With the increasing volume of the transactions the risk related with processing electronic payments grows. Increasingly common is the use of new electronic payment methods (including pay-by-link transfers) or bank accounts which are opened “via the Internet” („on transfer”) to commit crimes. The regulations issued by the European Central Bank, the European Banking Authority and the Financial Supervisory Authority should be assessed positively, as an attempt to raise the level of payment’s security. Proper making of electronic payments and reliance of the users of these kinds of services are a prerequisite for the development of cyberspace.
Year
Volume
9
Issue
16
Pages
38-54
Physical description
Dates
published
2017-03-15
Contributors
 • adwokat, kancelaria adwokacka AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara
References
 • Bury A., Karty płatnicze w Polsce, Warszawa 2002, CeDeWu.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.Urz. UE L 337/35 z 23 XII 2015 r.).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48 WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.Urz. UE L 319/1 z 5 XII 2007 r.)
 • Grabowski M., Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Warszawa 2012, C.H. Beck.
 • Kaszubski R., Obzejta Ł., Karty płatnicze w Polsce, Warszawa 2012, Wolters Kluwer.
 • Pacak M., Usługi płatnicze. Komentarz, Warszawa 2014, LexisNexis.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1166, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1572).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 122).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1988).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 299).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b82e069-e91a-4685-86a5-4a05b31b571b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.