PL EN


2016 | 23 | 7-28
Article title

Zachowanie dewiacyjne nieletnich na terenach wiejskich (na przykładzie wsi Laski, Grabów nad Pilicą oraz Świerże Górne)

Content
Title variants
EN
Deviant behavior of juveniles in rural areas (for example the village of Laski, Grabów nad Pilica and Świerże Górne)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca dotyczy zachowań dewiacyjnych nieletnich, które występują na terenach objętych badaniami wsi. Opracowanie przedstawia zarówno strukturę tych zachowań, jak i ich źródła oraz działania profilaktyczne prowadzone przez miejscowe świetlice. Przeprowadzone badania opierały się na indywidualnych wywiadach pogłębionych z pracownikami świetlic, które należycie zobrazowały sytuacje w każdej z placówek. W celu głębszego poznania specyfiki poszczególnych miejscowości posłużono się techniką obserwacji uczestniczącej. W pracy poruszono również teoretyczne aspekty tego problemu opierając się na literaturze przedmiotu.
EN
This paper concerns the deviant behaviour of minors, which occur in the villages examined by Author. What is more, it presents the structure of these behaviours, but also their sources and prevention activities carried out by local community day care centres. The research was based on 28 individual interviews with employees of the community day care centres, which duly showed the situation in each of the branches. In order to better understand the specifics of each locality the technique of participant observation was used.
Contributors
References
 • Błachut Janina, Gaberle Andrzej, Krajewski Krzysztof. (2001). Kryminologia. Gdańsk: Arche.
 • Bojarski Tadeusz, Skrętowicz Edward. (2002). Ustawa o postepowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem. Lublin.
 • Filipiak Marian. (1997). Socjologia zachowań dewiacyjnych. W: Filipiak Marian (red.). Przestępczość nieletnich. Źródła. Przejawy. Środki zaradcze. Lublin: LTN.
 • Flick Uwe. (2011). O serii Niezbędnik badacza. W: Gibbs Graham. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i s-ka.
 • Gardocki Lech. (2013). Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Górecki Piotr, Konarska-Wrzosek Violetta. (2015) Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Grabarczyk Grażyna. Odpowiedzialność nieletnich w polskim prawie karnym. http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/miscellanea/nr1/grabarczyk_odpowiedzialnosc_nieletnich.pdf, dostęp 10.02.2016 r.
 • Grabowska-Ekiert Dorota. (1982). Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. Warszawa.
 • Grześkowiak Kazimierz i in. (1991). Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Harasimiak Grzegorz. (2001). Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Ottonianum.
 • Huget Patrycja. (2001). Rodzinne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu u dzieci. W: Urban Bronisław (red), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kaczmarek Tomasz. (2006). Metodologiczne i ustawowe kryteria odróżniania nieletnich od dorosłych w polskim prawie karnym. W: Rozważania o przestępstwie i karze. Warszawa.
 • Kamińska Wacława, Pędowski Karol. (1991). Sądy dla nieletnich II Rzeczpospolitej. Palestra 10.
 • Kobes Paweł. (2011). Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • Konarska-Wrzosek Violetta. (2013). Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.Kozienice 1549-1999 Ziemia Kozienicka. (1999). Kozienice. Wydawca: Elektrownia „Kozienice”S.A.
 • Kulawska Ewa. (2013). Uwarunkowania i konsekwencje odrzucenia dziecka w wieku szkolnym przez grupę rówieśniczą. Warszawa: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Kuźma Józef. (2001). Diagnoza uwarunkowań środowiskowych postaw agresywnych wśród młodzieży szkolnej. W: Urban Bronisław (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Łobocki Mieczysław. (2009). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Macander Dorota. Profilaktyka uzależnień w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 7-8, http://poradniaszklarska.pl/porady/profilaktyka_uzalenie_w_szkole.pdf, dostęp 30.05.2016 r.
 • Majchrzyk Zdzisław. (2014). Nieletni i świadek w sądzie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Maszke Albert Wojciech. (2004). Metodologiczne podstawy badań empirycznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Monika Górniewicz. (2016). Dziecięcy projekt artystyczny, jako narzędzie skutecznego przełamywania izolacji społecznej dzieci i młodzieży. Warszawa: Akademia Umiejętności w Centrum ŁOWICKA w Warszawie.
 • Nowak Stefan. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ostaszewski Krzysztof. (2005). Nowe definicje poziomów profilaktyki. Remedium.7-8: 40-41.
 • Ostrihańska Zofia. (1978) Problem nieprzystosowania społecznego u młodzieży. W: Jasiński Jerzy (red.), Zagadnienia nieprzystosowanie społecznego i przestępczości w Polsce, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Pilch Tadeusz. Bauman Teresa. (2001). Zasady badań pedagogicznych, strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Pilch Tadeusz. (1995). Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze. W: Pilch Tadeusz (red), Lepalczyk Irena, Pedagogika społeczna. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”. Program działania Świetlicy w Laskach do realizacji przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR” w roku 2016.
 • Sawicki Janusz. (2008). Odpowiedzialność nieletnich według art. 10 § 2 I 3 Kodeksu karnego. Homines Hominibus”. 1(4).
 • Siemaszko Andrzej. (1993). Granice Tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: PWN.
 • Stańdo-Kawecka Barbara. (2007). Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Strzembosz Adam. (1985). System sądowy środków ochrony dzieci i młodzieży przed niedostosowaniem społecznych. Lublin.
 • Urban Bronisław. (1999). Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą. (2013). Grabów nad Pilicą w Obiektywie. Kozienice: Firma Kordas.
 • Waldemar Dutkiewicz. (1996). Praca magisterska przewodnik metodyczny. Kielce: Strzelec.
 • Wilkowska-Płóciennik Aneta. (2011). Postępowanie w sprawach nieletnich. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Wójcik Dobrochna. (1984). Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Warszawa.
 • Zaczyński Waldemar. (1995). Praca badawcza nauczyciela. Warszawa: WSiP.
 • Zając Krzysztof. Maj Renata. (2013). Dziedzictwo kulturowe gminy Kozienice. Kozienice: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlicy w Grabowie nad Pilicą, NR 26a.2012.
 • Dekret Naczelnika Państwa, Dziennik Praw, Nr 14, poz.171.
 • Regulamin korzystania ze świetlicy w Grabowie nad Pilicą, Załącznik do Zarządzenia Wójta
 • Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 25 maja 2012r., Nr 26a.2012.
 • Rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 26.7.1919 r., Dziennik Praw, Nr 63, poz. 378.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz. U. 1969 nr 13, poz. 94.
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz. U. 1982 Nr 35, poz. 228.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553.
 • Statut Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowej „Poranek” w Świerżach Górnych.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Warce z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, nr LII/367/14.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Warce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wystąpienia o zmianę granic administracyjnych miasta Warka i zniesienie nazw miejscowości, Nr XLII/462/06.
 • Strona internetowa: Danko, http://danko.pl/
 • Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/profilaktyka.html
 • Strona internetowa Świetlicy „Poranek” http://swietlicaporanek.wix.com/poranek
 • Strona internetowa Gminy Grabów nad Pilicą, http://www.grabow.pl/art,748,zapraszamy .html
 • Strona internetowa Gminy Grabów nad Pilicą, http://www.grabow.pl/art,749,swietlica-dla-dzieci-imlodziezy-cyberia.html
 • Strona internetowa moja socjologia, http://www.mojasocjologia.pl/badania-jakosciowe-metodyjakosciowe/
 • Strona internetowa naukowiec, http://www.naukowiec.org/wiedza/metodologia/poglebionewywiady-indywidualne-idi-_662.html
 • Strona internetowa opoka, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IC/klecka-fas1.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b876c78-a0b6-41e3-9aab-ad5b9bb95d7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.